งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การ ดำเนินงาน ที่ผ่านมา นโยบายที่ … :....................... ผู้รับผิดชอบหลัก:..............................................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การ ดำเนินงาน ที่ผ่านมา นโยบายที่ … :....................... ผู้รับผิดชอบหลัก:.............................................................................."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การ ดำเนินงาน ที่ผ่านมา นโยบายที่ … :....................... ผู้รับผิดชอบหลัก:.............................................................................. วัตถุประสงค์: ………………………………………………………………………………………………………………… เป้าหมาย: …………………………………………………………………………………………………………………… ผลสำเร็จการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ / การดำเนินการในระยะ ต่อไป ข้อเสนอแนะ / การดำเนินการในระยะ ต่อไป แบบฟอร์ม

2 จัดทำยุทธศาสตร์และ แผนงานเชิงรุก เปิดศูนย์ปฏิบัติการ (Anti-Corruption War Room) สร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน (Clean Initiative) จัดตั้งศูนย์บัญชาการ นรม. (PM Task Force) แก้กฎ ก.พ. ประกาศลงโทษผู้กระทำ ผิดอย่างจริงจัง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ ทุจริตคอร์รัปชั่นในกระทรวง สัญจร 4 ภูมิภาค ประชาสัมพันธ์สร้าง ความตื่นตัวในเชิงรุก นโยบายที่ 1.3: ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ผู้รับผิดชอบหลัก: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) และสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับการต่อต้านคอร์รัปชั่นของประเทศไทยให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล ตลอดจนสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน  ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน ภายในเดือนกันยายน 2558 ผลสำเร็จการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ / การดำเนินการในระยะ ต่อไป ข้อเสนอแนะ / การดำเนินการในระยะ ต่อไป  สร้างมาตรการโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  ระบบราคากลาง  การให้แต้มต่อแก่องค์กรเอกชน โปร่งใส  วางระบบการแต่งตั้ง/ โยกย้ายโปร่งใส  พัฒนากลไกการตรวจสอบ / การมี ส่วนร่วมของภาคประชาชน  ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย  สอดคล้องกับ พันธกรณีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ ต่อต้านทุจริต (UNCAC)  สร้างความโปร่งใสการปฏิบัติราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ความรู้ประชาชน / เอกชน  มีส่วนร่วม ต่อต้านทุจริต  ประชาชนมีช่องทางร้องเรียนตลอด 24 ชั่วโมง o จำนวนเรื่องร้องเรียน.......  ดำเนินการแล้ว เสร็จ........ o ประเภทเรื่องร้องเรียนที่มากที่สุด........... ดำเนินการ......... o พื้นที่ที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุด..... ดำเนินการ....... o หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนมากสุด.... ดำเนินการ..... ... กระบวนการโปร่งใสในราชการ  ประชาชนพึง พอใจมากขึ้น.... %  19 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นใน กระทรวง  ประกาศลงโทษผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง.......กรณี  แก้กฎ ก.พ.  สอบสวนลงโทษทุจริต< 120 วัน  ระยะเวลาวิ่งเต้นน้อยลง  หากผิด  ไม่ให้รับกลับเข้ารับราชการ  เครือข่ายภาคประชาชนมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต เพิ่มขึ้น... % .....ของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินการของ รัฐบาล ตัวอย่าง

3 จากการประกาศ “ยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” เป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาล เมื่อวันที่ 18 พค.ที่ผ่านมา ถือเป็น การKick Off ของ “ยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” ที่การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (Clean Initiative Program) และเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม จึงมี การจัดตั้งศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption War Room) ) โดยมีปปท.เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งจะเชื่อมโยงรายงานผลไปยังศูนย์บัญชาการ นายกรัฐมนตรี (PM Task Force)ที่มีสลน.รับผิดชอบ รวมถึงเปิดสายด่วน 1206 และเวปไซด์ (PMOC. ) เพื่อรับเรื่องร้องรับเรื่องร้องเรียนตรงถึง นายกรัฐมนตรี เร่งรัดติดตามกรณีการดำเนินการล่าช้า/ มีการร้องเรียนซ้ำถึง นรม. (ใส่เพิ่มจำนวนเรื่องร้องเรียน หากมี) และเพื่อให้กระบวนงานของส่วนราชการ/ จังหวัดเกิดความโปร่งใส จึงกำหนดนโยบายให้ผู้บริหารส่วนราชการ แต่ละหน่วยงานเสนอแนวทางการแก้ไข ปัญหาในการแก้ไข และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืนเพื่อพิจารณาให้ลงนามในสัตยาบัน และนำไปสู่การปฎิบัติในช่วง ก.ค. 55 – มี.ค. 56 รวมถึงการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลสำเร็จของการดำเนินการ โดยจะศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุก กระทรวง ในช่วงเดือนสค.55 และเพื่อรองรับให้“ยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” เกิดผลสัมฤทธิ์ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาระบบการตรวจสอบจากภายนอก (Public Scrutiny) ใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ และการพัฒนาผู้ประเมินอิสระ (Independent Assessor) รวมทั้งส่งเสริมองค์กรเอกชนโปร่งใส จัดทำ Positive List และให้ Certificate of Corruption Free ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงมีการกำหนดแนวทางดำเนินการในระยะต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดมาตรการสนับสนุนการสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของทาง ราชการ เช่น ระบบราคากลาง การให้แต้มต่อแก่องค์กรเอกชนโปร่งใส,การกำหนดแนวทางการวางระบบการแต่งตั้ง/ โยกย้ายที่โปร่งใส โดยอาศัยกลไก การตรวจสอบและมีส่วนร่วมของภาคประชาชน,การส่งเสริม ให้ความรู้ประชาชนและภาคเอกชน เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต,การ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านทุจริต (UNCAC)รวมทั้ง สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนั้น ยังจะมีการ แก้กฎ ก.พ. เพื่อเร่งดำเนินการสอบสวนลงโทษกรณีทุจริตแล้วเสร็จภายใน 120 วัน ซึ่งจะทำให้การสอบสวนและลงโทษที่รวดเร็ว ขึ้น โดยจะทำให้มีระยะเวลาในการวิ่งเต้นน้อยลง และหากพบการกระทำผิดจะมีบทลงโทษตั้งแต่ การกำหนดไม่ให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต เติบโตในสายงาน (Blacklist) ไม่สามารถเติบโตขึ้นไปเป็นผู้บริหารระดับสูง และกระทำการทุจริตต่อไปได้ รวมถึงกำหนดโทษรุนแรงสุด คือกำหนดไม่ให้ ส่วนราชการรับผู้ถูกลงโทษทุจริตกลับเข้ารับราชการ เพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ ถือเป็นการตัดวงจรการทุจริต ทั้งนี้ การดำเนินการตาม “ยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” กล่าวก็เพื่อที่ยกระดับการต่อต้านคอร์รัปชั่นของประเทศไทยให้อยู่ในระดับ มาตรฐานสากล ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการ แผ่นดิน โดยทางกพร.ได้กำหนดเป้าหมายของดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน ภายในเดือนกันยายน 2558 ตัวอย่าง


ดาวน์โหลด ppt การ ดำเนินงาน ที่ผ่านมา นโยบายที่ … :....................... ผู้รับผิดชอบหลัก:..............................................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google