งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ.ดร.เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ ผศ.ดร.มาเรียม นะมิ ผศ.วิชยุทธ จันทะรี อ.ศศิกาญจน์ หมอกมีชัย อ.สัชฌุเศรษฐ์ เรืองเดชสุวรรณ อ.สาโรจน์ นราศรี อ.ดร.อนันต์ มาลารัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ.ดร.เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ ผศ.ดร.มาเรียม นะมิ ผศ.วิชยุทธ จันทะรี อ.ศศิกาญจน์ หมอกมีชัย อ.สัชฌุเศรษฐ์ เรืองเดชสุวรรณ อ.สาโรจน์ นราศรี อ.ดร.อนันต์ มาลารัตน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ.ดร.เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ ผศ.ดร.มาเรียม นะมิ ผศ.วิชยุทธ จันทะรี อ.ศศิกาญจน์ หมอกมีชัย อ.สัชฌุเศรษฐ์ เรืองเดชสุวรรณ อ.สาโรจน์ นราศรี อ.ดร.อนันต์ มาลารัตน์ อ.อภินันท์ ศรีไพวัลย์ 10 วันที่ 30 มีนาคม พ. ศ. 2554

2 1. ลักษณะงานคุณภาพ ตรงสาขาวิชาชีพ มีขั้นตอนที่ชัดเจน ประเมินผลได้ เกิดประโยชน์ต่อสถานประกอบการ ไม่ยาก-ง่ายเกินไป คำนึงถึงความปลอดภัย

3 2. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนด คุณสมบัติของสถานประกอบการ งานตรงกับสาขาวิชาชีพ Profile ตรงตามมาตรฐาน มีโอกาสในการแสดงศักยภาพ/ความสามารถในการ ปฏิบัติงาน มีโอกาสที่จะได้งานในอนาคต มีการจ่ายค่าตอบแทน มีความเข้าใจต่อการดำเนินงานสหกิจศึกษา ประสานงานได้ง่าย

4 3.แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการหาสถาน ประกอบการ - สมาคม TACE /WACE/BOI - หอการค้า/สภาอุตสาหกรรม - สมาคมวิชาชีพ - สมาคมศิษย์เก่า - ผู้นำชุมชนท้องถิ่น - กรมการจัดหางาน/แรงงานจังหวัด -สื่อ เช่น internet เป็นต้น

5 4. วิธีการในการหางานคุณภาพ 4.1 การหางานโดยคณาจารย์ Personal contact 4.2 การหางานโดยเจ้าหน้าที่ Check Sheet

6 5. กระบวนการเตรียมความพร้อมให้ นักศึกษาสหกิจศึกษา ภาค/ปีเนื้อหา ชั้นปีที่ 1- Introduction to CE. ชั้นปีที่ 2- พัฒนาทักษะที่จำเป็น ชั้นปีที่ 3- วัฒนธรรมองค์การ - การบริหารงานคุณภาพ - ทักษะการเขียน Resume - ทักษะการเขียนรายงาน

7 6. คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจ ศึกษา ควรกำหนดใน 3 ด้าน ด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม ด้านอื่น เช่น สุขภาพ ทัศนคติ

8 7. ทักษะที่สำคัญของคณาจารย์ นิเทศ ภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม การจูงใจ การสื่อสาร/นำเสนอ/เจรจาต่อรอง การใช้ ICT การแก้ปัญหาและตัดสินใจ การบริหารความขัดแย้ง

9 8. ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการทำ หน้าที่คณาจารย์นิเทศ เอกสารต่าง ๆ เช่น แผนการนิเทศ ข้อมูลโครงงานของนักศึกษาสหกิจ ศึกษา Profile ของสถานประกอบการ Profile ของนักศึกษา ตำแหน่งงาน / รายละเอียดงาน

10 9. การติดตามดูแลและให้คำปรึกษา 1. การรายงานตัว 2. ที่อยู่ขณะปฏิบัติงาน และ Map 3. ปัญหา อุปสรรค 4. โครงงาน

11 10. ข้อควรปฏิบัติในการนิเทศงาน อย่างมีประสิทธิภาพ ศึกษาข้อมูลนักศึกษา มีแผนการนิเทศที่ชัดเจน ประสานงานกับสถานประกอบการ ต้องนิเทศในสถานประกอบการอย่างน้อย 1 ครั้ง และไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง คณาจารย์นิเทศต้องพบทั้ง 3 ฝ่าย (ผู้นิเทศ, อาจารย์นิเทศ, นักศึกษา)

12 11. เกณฑ์การวัดและประเมินผล การประเมินเป็น S หรือ U โดยใช้เกณฑ์ 1.ผลสำเร็จของงาน 2.พฤติกรรมในการทำงาน 3.คุณภาพของรายงาน 4.การนำเสนอผลงาน *หมายเหตุ สัดส่วนการให้คะแนนระหว่างผู้นิเทศ และคณาจารย์นิเทศเท่ากับ 50:50

13 12. รูปแบบกิจกรรม หลังกลับ สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัด Coop open house จัดประกวดและแสดง โครงงานดีเด่น

14 13. ปัจจัยที่ทำให้สำเร็จ 13.1 มีความเข้าใจตรงกันระหว่าง สถาน ประกอบการ คณาจารย์ และนักศึกษาสห กิจศึกษา 13.2 มีการเตรียมความพร้อมก่อนการ ปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยม 13.3 มีการประสานงานอย่างต่อเนื่องตาม แผนงานที่กำหนด

15 14. การประเมินประสิทธิภาพ คณาจารย์นิเทศ ความรับผิดชอบ โดย : ผู้นิเทศงานและนักศึกษาสห กิจศึกษา ความพึงพอใจของสถาน ประกอบการ โดย : ผู้นิเทศงาน การให้คำปรึกษานักศึกษาสหกิจ ศึกษา โดย : นักศึกษาสหกิจศึกษา

16 15. แนวทางแก้ไขปัญหาและ อุปสรรค 1.ปัญหาค่าตอบแทน สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง (ข้อมูลมาตรการภาษี /CSR) ต่อรองเพื่อขอสวัสดิการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงินทดแทน เช่น รถรับ-ส่ง อาหาร ชุดฟอร์ม เป็นต้น 2.ปัญหาการมีโอกาสเลือก ของสถานประกอบการและ นักศึกษา จัด Coop Open House วางแผนการดำเนินงานสหกิจศึกษาในระยะยาว 3.ปัญหาคณาจารย์นิเทศใช้เวลาในการนิเทศน้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อครั้ง การกำหนดกรอบ/ประเด็นการนิเทศที่


ดาวน์โหลด ppt อ.ดร.เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ ผศ.ดร.มาเรียม นะมิ ผศ.วิชยุทธ จันทะรี อ.ศศิกาญจน์ หมอกมีชัย อ.สัชฌุเศรษฐ์ เรืองเดชสุวรรณ อ.สาโรจน์ นราศรี อ.ดร.อนันต์ มาลารัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google