งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Cooperative Education กิจกรรมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน ( ต่อ ) การศึกษาด้วยตนเองโดยวีดีโอ และ เทป 1. ความปลอดภัยในโรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Cooperative Education กิจกรรมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน ( ต่อ ) การศึกษาด้วยตนเองโดยวีดีโอ และ เทป 1. ความปลอดภัยในโรงงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Cooperative Education กิจกรรมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน ( ต่อ ) การศึกษาด้วยตนเองโดยวีดีโอ และ เทป 1. ความปลอดภัยในโรงงาน 2. 5 ส. 3. ระบบการประกันคุณภาพสินค้า (ISO 9000) D:CD Co-op 2 F: ประสบการณ์ ก่อตั้ง 2 1

3 SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Cooperative Education กิจกรรมหลังประกาศผลการคัดเลือก อบรมเคล็ดลับการทำงานให้ ประสบความสำเร็จ อธิการบดีให้โอวาท อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พบนักศึกษา D:CD Co-op 2 F: ประสบการณ์ ก่อตั้ง 2 2

4 SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Cooperative Education กระบวนการหลังออกปฏิบัติงาน - กลับสู่มหาวิทยาลัย • กระบวนการติดตามนักศึกษาระหว่าง ปฏิบัติงาน • กระบวนการนิเทศ • ประเมินคุณภาพนักศึกษา สถาน ประกอบการ สาขาวิชา และสำนักงานโครงการ • กิจกรรมหลังกลับจากปฏิบัติงาน • สัมภาษณ์ • นำเสนอผลการเรียนรู้และพัฒนา ตนเอง D:CD Co-op 2 F: ประสบการณ์ ก่อตั้ง 2 3

5 Cooperative Education กิจกรรมนักศึกษาหลังจากปฏิบัติงาน การนำเสนอของนักศึกษาสหกิจศึกษา ( ภาคโปสเตอร์ ) SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY D:CD Co-op 2 F: ประสบการณ์ ก่อตั้ง 2 4

6 Cooperative Education นิเทศงาน นักศึกษาต้องได้รับการนิเทศอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยคณาจารย์ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY D:CD Co-op 2 F: ประสบการณ์ ก่อตั้ง 2 5

7 นิเทศงาน ( ต่อ ) สร้างความสัมพันธ์ มทส - สถานประกอบการ ได้ข้อมูลย้อนกลับด้านหลักสูตร แลกเปลี่ยนความรู้ งานวิจัยและพัฒนา Cooperative Education SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY D:CD Co-op 2 F: ประสบการณ์ ก่อตั้ง 2 6

8 SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY กิจกรรมนิเทศงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจฯ Cooperative Education D:CD Co-op 2 F: ประสบการณ์ ก่อตั้ง 2 7

9 กิจกรรมนักศึกษาหลังจากปฏิบัติงาน สัมภาษณ์นักศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Cooperative Education D:CD Co-op 2 F: ประสบการณ์ ก่อตั้ง 2 8

10 Cooperative Education กิจกรรมนักศึกษาหลังจากปฏิบัติงาน ( ต่อ ) การนำเสนอประสบการณ์การปฏิบัติงานโดยนักศึกษาสหกิจศึกษา SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY D:CD Co-op 2 F: ประสบการณ์ ก่อตั้ง 2 9

11 การประเมินผล ประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลรายงาน ประเมินโดย Supervisor อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจฯ Cooperative Education SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY D:CD Co-op 2 F: ประสบการณ์ ก่อตั้ง 2 10

12 SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Cooperative Education การรับรองนักศึกษา ( สัมฤทธิบัตร ) - มทส - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ไทย D:CD Co-op 2 F: ประสบการณ์ ก่อตั้ง 2 11

13 SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Cooperative Education กลยุทธ์ที่นำบุคคลเป้าหมายร่วมโครงการ - นักศึกษา - คณาจารย์ - สถานประกอบการ D:CD Co-op 2 F: ประสบการณ์ ก่อตั้ง 2 12

14 การประชาสัมพันธ์ โครงการ นำเสนอโครงการกับทีม ผู้จัดการในโรงงาน SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Cooperative Education D:CD Co-op 2 F: ประสบการณ์ ก่อตั้ง 2 13

15 การประชาสัมพันธ์โครงการ ( ต่อ ) นำเสนอโครงการกับผู้บริหารระดับสูง SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Cooperative Education D:CD Co-op 2 F: ประสบการณ์ ก่อตั้ง 2 14

16 Cooperative Education การประชาสัมพันธ์โครงการ ( ต่อ ) ชี้แจงโครงการในที่ประชุมกรรมการ สภาอุตสาหกรรม สมาคมต่าง ๆ SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY D:CD Co-op 2 F: ประสบการณ์ ก่อตั้ง 2 15

17 การประชาสัมพันธ์โครงการ ( ต่อ ) เชิญคณาจารย์ และบุคลากร มทส นิเทศดูงานสถานประกอบการ เป็นครั้งคราว Cooperative Education SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY D:CD Co-op 2 F: ประสบการณ์ ก่อตั้ง 2 16

18  เสริมสร้างการพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน  เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่น  ทราบความถนัดในงานอาชีพของ ตนเอง  เพิ่มทักษะการหางานและโอกาสที่จะ ได้รับการจ้างงาน สหกิจศึกษา ให้มากกว่าการ เสริม สร้างทักษะงานอาชีพ Cooperative Education SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY D:CD Co-op 2 F: ประสบการณ์ ก่อตั้ง 2 17

19 CO-OP OFFICE มหาวิทยาลัย TUNS (TECHNICAL UNIV OF NOVA SCOTIA) Cooperative Education SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY D:CD Co-op 2 F: ประสบการณ์ ก่อตั้ง 2 18

20 CO-OP OFFICE มหาวิทยาลัย TUNS (TECHNICAL UNIV OF NOVA SCOTIA) Cooperative Education SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY D:CD Co-op 2 F: ประสบการณ์ ก่อตั้ง 2 19

21 CO-OP (LIBRARY) มหาวิทยาลัย TUNS Cooperative Education SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY D:CD Co-op 2 F: ประสบการณ์ ก่อตั้ง 2 20

22 CO-OP OFFICE UNIVERSITY OF GUELPH Cooperative Education SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ห้องสมุดอาชีพ เก็บบรรณานุกรมสถาน ประกอบการ และรายงานเก่า D:CD Co-op 2 F: ประสบการณ์ ก่อตั้ง 2 21

23 CO-OP OFFICE UNIVERSITY OF GUELPH Cooperative Education SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ห้องสมุดอาชีพของ CO-OP ซึ่งจะเก็บ ข้อมูลบริษัทต่างๆ ที่เสนองานให้นักศึกษา ทำ และรายงานเก่า D:CD Co-op 2 F: ประสบการณ์ ก่อตั้ง 2 22

24 ห้องสมุดอาชีพของ CO-OP ซึ่งจะเก็บ ข้อมูลบริษัทต่างๆ ที่เสนองานให้นักศึกษา ทำ และรายงานเก่า CO-OP OFFICE UNIVERSITY OF WATERLOO Cooperative Education SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY D:CD Co-op 2 F: ประสบการณ์ ก่อตั้ง 2 23

25 บอร์ดติดประกาศรับสมัคร / นัดสัมภาษณ์ ประกาศผลสัมภาษณ์ต่างๆ ซึ่งยาวมาก เพราะมี นศ. CO-OP ประมาณ 10,000 คน CO-OP OFFICE UNIVERSITY OF WATERLOO Cooperative Education SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY D:CD Co-op 2 F: ประสบการณ์ ก่อตั้ง 2 24

26 ห้องทำงานของ CO-OP COORDINATION ซึ่งจะใช้เป็นห้องสัมภาษณ์นักศึกษาด้วย CO-OP OTHER UNIVERSITY OF WATERLOO Cooperative Education SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY D:CD Co-op 2 F: ประสบการณ์ ก่อตั้ง 2 25


ดาวน์โหลด ppt SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Cooperative Education กิจกรรมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน ( ต่อ ) การศึกษาด้วยตนเองโดยวีดีโอ และ เทป 1. ความปลอดภัยในโรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google