งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอบเขตของ เทคโนโลยี สารสนเทศ คำว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์ ความจริงเกี่ยวกับ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาทำให้เกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอบเขตของ เทคโนโลยี สารสนเทศ คำว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์ ความจริงเกี่ยวกับ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาทำให้เกิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอบเขตของ เทคโนโลยี สารสนเทศ คำว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์ ความจริงเกี่ยวกับ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาทำให้เกิด ประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ เทคโนโลยีจึง เป็นวิธีการในการสร้างมูลค่าเพิ่มของสิ่ง ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ เทคโนโลยีจึงเป็นวิธีการในการสร้าง มูลค่าเพิ่มของสิ่งต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ มาก ยิ่งขึ้นเช่น ทรายหรือซิลิกอน เป็น สารแร่ที่พบเห็นอยู่ทั่วไปตามชายหาด หากนำมาสกัดด้วยเทคโนโลยีและใช้ เทคนิค วิธีการสร้าง เป็นชิป (Chip) สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ จะ ทำให้สารแร่ซิลิกอนนั้นมีคุณค่า และ มูลค่าเพิ่มขึ้น ได้อีกมาก

2 สำหรับสารสนเทศ หมายถึงข้อมูลที่เป็น เรื่องเกี่ยวข้องกับ ความจริงของคน สัตว์ สิ่งของ ทั้งที่เป็น รูปธรรมและนามธรรม หากมีการจัดเก็บ รวบรวม เรียกค้น และ สื่อสารระหว่างกัน นำมาใช้ให้เกิด ประโยชน์ได้ สารสนเทศมี ความหมายที่ กว้างไกล ซึ่ง นักเรียนจะได้เรียน เพิ่มเติมต่อไป

3 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology :IT) หมายถึง การนำเทคโนโลยีมา ใช้สร้าง มูลค่าเพิ่ม ให้กับ สารสนเทศ ทำให้ สารสนเทศมีประโยชน์และใช้งานได้กว้างขวาง มากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศรวม ไปถึง การ ใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่จะรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน ส่งต่อ หรือสื่อสารระหว่างกัน เทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยว ข้องโดยตรงกับ เครื่องมือ เครืองใช้ ในการจัดการสารสนเทศ ซึ่งได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรร์รอบ ข้าง ขั้นตอนวิธีดำเนินการซึ่ง เกี่ยวข้องกับ ซอฟต์แวร์ เกี่ยวข้องกับตัวข้อมูล เกี่ยวข้องกับ บุคลากร เกี่ยวข้องกับ กรรมวิธี การดำเนินงาน เพิ่อให้ข้อมูลเกิดประโยชน์สูงสุด

4 เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมี ความหมายที่กว้างขวางมาก เราจะได้ พบกับสิ่งรอบ ๆ ตัวเราที่เกี่ยวกับการ ใช้สารสนเทศ ดังนี้ 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็น วิธีการรวบรวมข้อมูลเข้าสู่ระบบ นักเรียนคงเคยเห็นพนักงานการ ไฟฟ้าที่บ้านพร้อมเครื่อง คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เพื่อบันทึก ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ในการสอบที่ มีผู้เข้าสอบจำนวนมาก ก็มีการใช้ ดินสอดำระบายตามช่องที่ เลือกตอบ เพื่อให้เครื่องอ่านเก็บ รวบรวมข้อมูลได้ เมื่อไปซื้อสินค้า ที่ห้างสรรพสินค้าก็มีการใช้รหัส แท่ง (bar code)

5 2. การประมวลผล ข้อมูลที่เราเก็บมาได้ มักจะเก็บในสื่อต่าง ๆ เช่น แผ่นบันทึก แผ่นซีดี และเทป ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมา ประมวลผลตามความต้องการ เช่น แยกแยะข้อมูลเป็นกลุ่ม เรียงลำดับข้อมูล คำนวณ หรือจัดการคัดแยกข้อมูลที่จัดเก็บ นั้น 3. การแสดงผลลัพธ์ คือ การนำผลจากการ ประมวลผลที่ได้ มาแสดงผลลัพธ์ให้อยู่ใน รูปแบบต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงผล ลัพธ์มีมาก สามารถแสดงเป็นตัวหนังสือ รูปภาพตลอดจนพิมพ์ออกมาที่กระดาษ การ แสดงผลลัพธ์มีทั้งที่แสดงเป็นภาพ เสียง และวิดีทัศน์ เป็นต้น

6 4. การทำสำเนา เมื่อมีข้อมูลที่จัดเก็บในสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ การทำสำเนาจะทำได้ง่าย และทำได้เป็นจำนวนมาก อุปกรณ์ที่ช่วยใน การทำสำเนา จัดได้ว่าเป็นเทคโนโลยี สารสนเทศอีกประเภทหนึ่งที่มีการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง เรามีเครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร อุปกรณ์การเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แผ่นบันทึก ซีดีรอม ซึ่งสามารถทำสำเนาได้ เป็นจำนวนมาก 5. การสื่อสารโทรคมนาคม เป็นวิธีการที่จะ ส่งข้อมูลหรือข่าวสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่ หนึ่ง หรือกระจายออกไปยังปลายทางครั้ง ละมาก ๆ ปัจจุบันมีระบบสื่อสาร โทรคมนาคมหลายประเภท ตั้งแต่ โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร วิทยุ โทรทัศน์ และ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีรูปแบบของสื่อ หลายอย่าง เช่น สายโทรศัพท์ เส้นใยนำแสง เคเบิลใต้น้ำ คลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ และดาวเทียม

7 อ้าง อิง http://www.chakkham.ac.th/technology /homepage/page14.html http://www.thaigoodview.com/library/tea chershow/lopburi/pornthip_t/computer/s ec01p04.html


ดาวน์โหลด ppt ขอบเขตของ เทคโนโลยี สารสนเทศ คำว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์ ความจริงเกี่ยวกับ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาทำให้เกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google