งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 พื้นฐานการสื่อสารข้อมูล และเครือข่าย (Fundamental of Data Communications and Networks) อ. ถนอม ห่อวงศ์สกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 พื้นฐานการสื่อสารข้อมูล และเครือข่าย (Fundamental of Data Communications and Networks) อ. ถนอม ห่อวงศ์สกุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 พื้นฐานการสื่อสารข้อมูล และเครือข่าย (Fundamental of Data Communications and Networks) อ. ถนอม ห่อวงศ์สกุล

2 การสื่อสารข้อมูล หมายถึง กระบวนการ ถ่ายโอนข้อมูล / สารสนเทศจากแหล่งกำเนิด ข่าวสารผ่านสื่อกลาง เพื่อส่งไปยังจุดหมาย ปลายทางที่ต้องการ การสื่อสารข้อมูล

3 1. ข่าวสาร 2. ผู้ส่ง / แหล่งกำเนิดข่าวสาร 3. ผู้รับ / จุดหมายปลายทาง 4. สื่อกลาง 5. โปรโตคอล ส่วนประกอบของระบบการ สื่อสาร

4 รูปที่ 1 ส่วนประกอบของการสื่อสาร ส่วนประกอบของการสื่อสาร

5 1. การส่งมอบ 2. ความถูกต้องแม่นยำ 3. ระยะเวลา คุณสมบัติพื้นฐาน 3 ประการของ การสื่อสารข้อมูล

6  เกี่ยวข้องกับการใช้งานเครื่องส่ง อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ การสื่อสารโทรคมนาคม

7 1. โทรเลข (Telegraphy) 2. โทรพิมพ์ (Telex) 3. โทรสาร (Facsimile) 4. โทรศัพท์ (Telephone) 5. โทรทัศน์ (Television) 6. วิทยุกระจายเสียง (Radio) 7. ไมโครเวฟ (Microwave) 8. ดาวเทียม (Satellite) การสื่อสารโทรคมนาคม

8  คือ การนำกลุ่มคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ต่างๆ มาเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่าย โดยใช้ สื่อกลาง  ซึ่งอาจเป็นสารเคเบิลหรือคลื่นวิทยุเป็น เส้นทางในการลำเลียงข้อมูลเพื่อการ สื่อสารระหว่างกัน เครือข่ายคอมพิวเตอร์

9 1. การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 2. ช่วยลดต้นทุน 3. เพิ่มความสะดวกในด้านการสื่อสาร 4. ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย ประโยชน์ของเครือข่าย

10 1. สมรรถนะ 2. ความน่าเชื่อถือ 3. ความปลอดภัย เกณฑ์วัดประสิทธิภาพของ เครือข่าย

11 สามารถประเมินได้หลายทางด้วยกัน เช่น เวลาที่ใช้ในการขนส่งข้อมูล และเวลา ตอบสนอง 1. จำนวนผู้ใช้ 2. ชนิดสื่อกลาง 3. อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 4. ซอฟต์แวร์ สมรรถนะ

12 1. ความถี่ของความล้มเหลว 2. ระยะเวลาในการกู้คืน 3. ความคงทนต่อข้อผิดพลาด ความน่าเชื่อถือ

13 1. การป้องกันบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ในการ เข้าถึงข้อมูล 2. ไวรัสคอมพิวเตอร์ ความปลอดภัย (Security)

14  คือ ข้อกำหนดเพื่อให้เกิดความแน่นอนของ ระบบการสื่อสารระหว่างฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ และการกำหนดมาตรฐานก็เพื่อ กำหนดแนวทางให้ผู้ผลิตสามารถผลิตหรือ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามที่กำหนด ไว้ มาตรฐานเครือข่าย (Network Standard)

15 แบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกัน คือ 1. มาตรฐานโดยพฤตินัย 2. มาตรฐานโดยนิตินัย มาตรฐานเครือข่าย (Network Standard)

16  มาตรฐานที่ตั้งขึ้นโดยกลุ่มคณะกรรมการ เช่น องค์กร ISO, ITU-T, ANSI, IEEE และ EIA เป็นต้น  นอกจากมาตรฐานที่ตั้งขึ้นโดยกลุ่ม คณะกรรมการแล้ว ยังมีฟอรั่ม (Forums) และตัวแทนที่ได้รับมอบหมายโดยรัฐ (Government Regulatory Agencies) มาตรฐานเครือข่าย (Network Standard)

17  เครือข่ายท้องถิ่น (LAN)  เครือข่ายระดับประเทศ (WAN)  เครือข่ายระดับเมือง (MAN) ประเภทเครือข่ายคอมพิวเตอร์

18  เป็นเครือข่ายสาธารณะที่โยงใยกันทั่วโลก โดยผู้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ได้ด้วยการเยี่ยมชมผ่านเว็บไซต์ อินเทอร์เน็ต

19 เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถ ใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้ ISP (Internet Service Provider)

20  เทอร์มินัลกับเมนเฟรมคอมพิวเตอร์  ไมโครคอมพิวเตอร์กับ เมนเฟรมคอมพิวเตอร์  ไมโครคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายท้องถิ่น  ไมโครคอมพิวเตอร์กับเครือข่าย อินเทอร์เน็ต  เครือข่ายท้องถิ่นกับเครือข่ายท้องถิ่น  เครือข่ายท้องถิ่นกับเครือข่ายระดับเมือง การเชื่อมต่อเครือข่าย คอมพิวเตอร์

21  เครือข่ายท้องถิ่นกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เครือข่ายส่วนบุคคลกับเวิร์กสเตชั่น  ดาวเทียมและไมโครเวฟ  โทรศัพท์ไร้สาย การเชื่อมต่อเครือข่าย คอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 พื้นฐานการสื่อสารข้อมูล และเครือข่าย (Fundamental of Data Communications and Networks) อ. ถนอม ห่อวงศ์สกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google