งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO. การ วัดผล แนะนำวิชา และ ครูผู้สอน ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระ เกณฑ์การตัดสิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO. การ วัดผล แนะนำวิชา และ ครูผู้สอน ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระ เกณฑ์การตัดสิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO

2 การ วัดผล แนะนำวิชา และ ครูผู้สอน ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระ เกณฑ์การตัดสิน

3 www.themegallery.com ดำเนินการ สอนโดย ครูขวัญหล้า เกตุฉิม

4 1. ใช้ซอฟแวร์ในการทำงาน (35) 1.1 จำแนกประเภทและบอก ความสำคัญของซอฟแวร์แต่ละ ประเภทได้ 1.2 อธิบายลักษณะการทำงานของ ซอฟแวร์ระบบและซอฟแวร์ประยุกต์ ตลอดจนใช้ซอฟแวร์ ระบบอัดบีบ ขยาย โอนย้ายข้อมูล ตรวจสอบไวรัส คอมพิวเตอร์ได้ 1.3 ใช้ซอฟแวร์ประยุกต์ช่วยในการ คำนวณและจัดเรียงข้อมูล ค้นหา คำศัพท์หรือความหมายและใช้เพื่อ ความบันเทิง 1. ใช้ซอฟแวร์ในการทำงาน (35) 1.1 จำแนกประเภทและบอก ความสำคัญของซอฟแวร์แต่ละ ประเภทได้ 1.2 อธิบายลักษณะการทำงานของ ซอฟแวร์ระบบและซอฟแวร์ประยุกต์ ตลอดจนใช้ซอฟแวร์ ระบบอัดบีบ ขยาย โอนย้ายข้อมูล ตรวจสอบไวรัส คอมพิวเตอร์ได้ 1.3 ใช้ซอฟแวร์ประยุกต์ช่วยในการ คำนวณและจัดเรียงข้อมูล ค้นหา คำศัพท์หรือความหมายและใช้เพื่อ ความบันเทิง

5 2. อธิบายหลักการเบื้องต้นของการ สื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (20) 2.1 อธิบายความหมายการสื่อสาร พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูลและ บอกอุปกรณ์ของการสื่อสาร เชื่อมโยง ชนิดของเครือข่าย ตลอดจนการรับส่ง ข้อมูลของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ 2.2 บอกประโยชน์ ลักษณะรูปร่างและ การทำงานของระบบเครือข่ายแบบต่างๆ ได้ 2. อธิบายหลักการเบื้องต้นของการ สื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (20) 2.1 อธิบายความหมายการสื่อสาร พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูลและ บอกอุปกรณ์ของการสื่อสาร เชื่อมโยง ชนิดของเครือข่าย ตลอดจนการรับส่ง ข้อมูลของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ 2.2 บอกประโยชน์ ลักษณะรูปร่างและ การทำงานของระบบเครือข่ายแบบต่างๆ ได้

6 3. ค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่าน เครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม (20) 3.1 ติดต่อสื่อสารและค้นหาข้อมูลผ่าน เครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ 3.2 อธิบายผลกระทบการใช้ อินเตอร์เน็ตกับสังคม ตลอดจนมารยาท ระเบียบและข้อบังคับในการใช้ อินเตอร์เน็ตได้ 3. ค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่าน เครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม (20) 3.1 ติดต่อสื่อสารและค้นหาข้อมูลผ่าน เครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ 3.2 อธิบายผลกระทบการใช้ อินเตอร์เน็ตกับสังคม ตลอดจนมารยาท ระเบียบและข้อบังคับในการใช้ อินเตอร์เน็ตได้

7 4. อธิบายหลักการและวิธีการแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ (20) 4.1 อธิบายกระบวนการเทคโนโลยี สารสนเทศประมวลผลให้เป็นสารสนเทศ ได้ 4.2 อธิบายวิธีการแก้ปัญหาด้วย กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 4. อธิบายหลักการและวิธีการแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ (20) 4.1 อธิบายกระบวนการเทคโนโลยี สารสนเทศประมวลผลให้เป็นสารสนเทศ ได้ 4.2 อธิบายวิธีการแก้ปัญหาด้วย กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศได้

8 1. ซอฟแวร์ 3. เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4. หลักการแก้ปัญหา 2. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

9 รายการ คะแนน คะแนนเก็บระหว่าง ภาค ชิ้นงานโครงงาน งานตามที่ มอบหมาย จิตพิสัย 60 20 35 5 คะแนนสอบกลาง ภาค 20 คะแนนสอบปลาย ภาค 20 รวม 100

10 2. อธิบายหลักการเบื้องต้นของการ สื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (20) 2.1 การสื่อสาร พัฒนาการของการ สื่อสารข้อมูล 2.2 อุปกรณ์การสื่อสาร เชื่อมโยง ใน เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2.3 ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ลักษณะรูปร่าง การทำงาน และประโยชน์ของระบบเครือข่าย แบบต่างๆ 2.4 เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูล 2. อธิบายหลักการเบื้องต้นของการ สื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (20) 2.1 การสื่อสาร พัฒนาการของการ สื่อสารข้อมูล 2.2 อุปกรณ์การสื่อสาร เชื่อมโยง ใน เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2.3 ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ลักษณะรูปร่าง การทำงาน และประโยชน์ของระบบเครือข่าย แบบต่างๆ 2.4 เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูล

11 เกณฑ์การให้คะแนน 1. เนื้อหา รูปเล่ม 5 คะแนน 2. สร้าง Power point 5 คะแนน 3. การนำเสนอ 5 คะแนน 4. การทำงานเป็นกลุ่ม 5 คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 1. เนื้อหา รูปเล่ม 5 คะแนน 2. สร้าง Power point 5 คะแนน 3. การนำเสนอ 5 คะแนน 4. การทำงานเป็นกลุ่ม 5 คะแนน


ดาวน์โหลด ppt LOGO. การ วัดผล แนะนำวิชา และ ครูผู้สอน ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระ เกณฑ์การตัดสิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google