งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology หรือ IT คือ การ ประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในระบบ สารสนเทศ ตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บ ประมวลผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology หรือ IT คือ การ ประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในระบบ สารสนเทศ ตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บ ประมวลผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology หรือ IT คือ การ ประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในระบบ สารสนเทศ ตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บ ประมวลผล และการเผยแพร่สารสนเทศ เพื่อช่วยให้ได้ สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันต่อ เหตุการณ์ โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจ ประกอบด้วย 1. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่อง คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์สื่อสาร โทรคมนาคมต่างๆ รวมทั้งซอฟท์แวร์ทั้งแบบ สำเร็จรูปและแบบพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในงานเฉพาะด้าน ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้จัดเป็นเครื่องมือทันสมัย และใช้ เทคโนโลยีระดับสูง (High Technology) 2. กระบวนการในการนำอุปกรณ์เครื่องมือ ต่างๆ ข้างต้นมาใช้งาน เพื่อรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล และแสดงผลลัพธ์เป็นสารสนเทศใน รูปแบบต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป เช่น การจัดเก็บข้อมูลในลักษณะของฐานข้อมูล เป็น ต้น

3 หลักการและวิธีการของ เทคโนโลยีสารสนเทศ  การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลเข้าสู่ระบบ นักเรียนอาจเห็นว่าในการสอบแข่งขันที่มีผู้สอบจำนวนมาก มี การใช้ดินสอระบายตามช่องที่เลือกตอบ เพื่อให้เครื่องอ่านเก็บ รวบรวมข้อมูลได้ เมื่อไปซื้อสินค้าก็มีการใช้รหัสแท่ง (bar code) เพื่ออ่านข้อมูลการซื้อสินค้าที่บรรจุในรหัสแท่ง การใช้ รหัสแท่งเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บรวบรวมข้อมูล  การประมวลผล ข้อมูลที่เก็บมาได้มักจะเก็บในสื่อต่าง ๆ เช่น แผ่นบันทึก แผ่นซีดี หรือเทป เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมา ประมวลผลตามต้องการ  การแสดงผลลัพธ์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงผลลัพธ์มีมาก สามารถแสดงเป็นตัวหนังสือ รูปภาพ ตลอดจนพิมพ์ออกมาที่ กระดาษ การแสดงผลลัพธ์มีทั้งที่แสดงเป็นภาพ เป็นเสียง เป็น วิดิทัศน์ เป็นต้น  การทำสำเนา เมื่อมีข้อมูลที่จัดเก็บในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ การทำสำเนาจะทำได้ง่าย และทำได้เป็นจำนวนมาก อุปกรณ์ ช่วยในการทำสำเนา จัดได้เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  การสื่อสารโทรคมนาคม เป็นวิธีที่จะส่งจากที่หนึ่งไปยังอีกที่ หนึ่ง หรือกระจายออกไปยังปลายทางครั้งละมากๆ ปัจจุบันมี อุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคมหลายประเภท ตั้งแต่โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร วิทยุ โทรทัศน์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มี การกระจายทางสาย เช่น โทรศัพท์ เส้นใยนำแสง เคเบิลใต้น้ำ คลื่นวิทยุ ดาวเทียม เป็นต้น

4 การดูแลรักษาสารสนเทศเพื่อการใช้งาน ประกอบด้วย 1) การเก็บรักษาข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล หมายถึง การนำข้อมูลมาบันทึกเก็บไว้ในสื่อบันทึกต่าง ๆ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล นอกจากนี้ยังรวมถึงการดูแล และทำ สำเนาข้อมูลเพื่อให้ใช้งานต่อไปในอนาคตได้ 2) การค้นหาข้อมูล ข้อมูลที่จัดเก็บไว้มีจุดประสงค์ที่จะ เรียกใช้งานได้ต่อไป การค้นหาข้อมูลจะต้องค้นได้ ถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว จึงมีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามามี ส่วนช่วยในการทำงาน ทำให้การเรียกค้นกระทำได้ ทันเวลา 3) การทำสำเนาข้อมูล การทำสำเนาเพื่อที่จะนำข้อมูล เก็บรักษาไว้ หรือนำไปแจกจ่ายในภายหลัง จึงควร จัดเก็บข้อมูลให้ง่ายต่อการทำสำเนา หรือนำไปใช้อีก ครั้งได้โดยง่าย 4) การสื่อสาร ข้อมูลต้องกระจายหรือส่งต่อไปยัง ผู้ใช้งานที่ห่างไกลได้ง่าย การสื่อสารข้อมูลจึงเป็นเรื่อง สำคัญและมีบทบาทที่สำคัญยิ่งที่จะทำให้การส่ง ข่าวสารไปยังผู้ใช้ทำได้รวดเร็วและทันเวลา

5 การรักษาความปลอดภัยในการ พัฒนาระบบสารสนเทศ ๑. ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ จะต้องมีมาตรการที่เหมาะสม ในการ รักษาความปลอดภัย ต่องานที่กำลัง พัฒนา ๒. เมื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ แล้ว จะต้องจัดให้มีการทดสอบระบบ สารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมาอย่างละเอียดถี่ ถ้วน โดยทดสอบในระบบที่แยกต่างหาก จากระบบที่มีอยู่เดิมจนกว่าจะเกิด ความ มั่นใจในการใช้งาน จึงนำมาใช้งานจริง ร่วมกัน หรือทดแทนระบบที่มีอยู่เดิม ๓. บุคคลภายนอกที่เข้ามาพัฒนา ระบบสารสนเทศ ให้ปฏิบัติตามระเบียบว่า ด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ. ศ. ๒๕๑๗ และระเบียบว่าด้วยการรักษา ความลับของทางราชการ พ. ศ. ๒๕๔๔ โดยเคร่งครัด


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology หรือ IT คือ การ ประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในระบบ สารสนเทศ ตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บ ประมวลผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google