งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการสร้างแบบทดสอบ อาจารย์พิมพ์ทอง สังสุทธิพงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการสร้างแบบทดสอบ อาจารย์พิมพ์ทอง สังสุทธิพงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการสร้างแบบทดสอบ อาจารย์พิมพ์ทอง สังสุทธิพงศ์
กระบวนการสร้างแบบทดสอบ อาจารย์พิมพ์ทอง สังสุทธิพงศ์

2 ลักษณะที่ดีของแบบทดสอบ
ครอบคลุมตัวแทนพฤติกรรมการเรียนรู้ ทั้ง C A P วัดได้ตรงตามเนื้อหาสาระ จุดประสงค์ พฤติกรรม (เรียนเรื่องอะไร สอบเรื่องนั้น) มีความเชื่อมั่น คือ ให้ผลการวัดคงที่ (สอบกี่ครั้ง ได้คะแนนเท่าๆ กันทุกครั้ง) ความยาก พอเหมาะ (25 – 50 – 25) มีอำนาจจำแนก (คนเคยเรียน /คนเก่ง ทำได้ คนไม่เคยเรียน/อ่อน ทำไม่ได้) เป็นปรนัย ชัดเจนใน ๑.คำถาม ๒.วิธีตรวจให้คะแนน ๓.แปลความหมายคะแนน ยุติธรรมกับผู้สอบ คำถาม ไม่มีผู้สอบคนไหน ได้เปรียบ เสียเปรียบ

3 ลำดับขั้นของกระบวนการสร้างแบบทดสอบ
รวม หน่วยที่ ขั้นเตรียม ขั้นสร้าง ขั้นใช้ เขียนคำถาม จัดชุดข้อสอบ หาคุณภาพโดย ผชช. ทดลองใช้ และปรับปรุง กำหนดจุดมุ่งหมาย การประเมิน วางแผนการสร้าง ดำเนินการสอบ ประเมินผล นำผลการประเมิน ไปใช้

4 กำหนดจุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผล
เพื่อมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วัดประเมินผลปลายภาคเรียน / ปลายปี วัดคุณลักษณะของผู้เรียนที่รายวิชาต้องการ วัดตามจุดประสงค์ปลายทาง ที่รายวิชากำหนดไว้ วัดตามเนื้อหา พฤติกรรมหลังการเรียนการสอน

5 1.ศึกษาเนื้อหา สาระ ที่สอน
การวางแผนการสร้าง 1.ศึกษาเนื้อหา สาระ ที่สอน 2. นำจุดประสงค์ มาสร้าง ตารางที่ 1 วิเคราะห์พฤติกรรม และระดับ 3. เลือกวิธีการ เครื่องมือวัดผล ให้เหมาะสมกับพฤติกรรม โดยสร้างตารางที่ 2 4. แสดงโครงสร้างแบบทดสอบ โดยเลือกพฤติกรรมพุทธิพิสัย สร้าง ตารางที่ 3 (Blue print) 5. เขียนคำถาม ตามที่วางแผนไว้

6 จัดทำชุดแบบทดสอบ และหาคุณภาพโดย ผชช.
การเขียนคำถาม จัดทำชุดแบบทดสอบ และหาคุณภาพโดย ผชช. เขียนคำถามตามประเภท รูปแบบ ที่กำหนด ตรวจสอบจำนวนข้อ ให้ตรงตารางแสดงโครงสร้างแบบทดสอบ ตรวจสอบความถูกต้องของภาษา ความเป็นปรนัยของข้อคำถาม จัดทำชุดแบบทดสอบ ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา โครงสร้าง พฤติกรรม โดยผู้เชี่ยวชาญ ทดลองใช้กับผู้เรียนไม่ใช่กลุ่มเดียวกับที่สอน เพื่อตรวจความชัดเจน ของข้อคำถาม เวลาที่ใช้ การตรวจให้คะแนน

7 การดำเนินการสอบ บทที่ 5 จัดตารางสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ห้องสอบ
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ห้องสอบ จัดห้องสอบ โต๊ะ เก้าอี้ แสง สภาพแวดล้อม จัดกรรมการดำเนินการสอบ กรรมการกลาง กรรมการรับส่ง เก็บรักษาข้อสอบ จัดผู้กำกับการสอบ ผู้เข้าสอบ ดำเนินการสอบ ตามระเบียบว่าด้วยผู้กำกับห้องสอบ และระเบียบผู้เข้าสอบ ระเบียบของผู้กำกับห้องสอบ พ.ศ. 2548 ระเบียบของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548

8 ขั้นนำผลการประเมินไปใช้
ขั้นการประเมินผล ขั้นนำผลการประเมินไปใช้ ตรวจให้คะแนน ประเมินให้ระดับคะแนน (ตัวเลข/ตัวอักษร 8 ระดับ) การใช้สถิติในการวัดผลเพื่ออธิบายลักษณะคะแนนของกลุ่มผู้สอบ การหาค่ากลาง การวัดการกระจาย การหาความสัมพันธ์ วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบ ทั้งรายข้อ รายฉบับ ความยาก อำนาจจำแนก ความเชื่อมั่น รายงานผลการประเมิน

9 ศึกษาวิธีการสร้างในหน่วยที่ 4
งานกลุ่ม สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้เลือกเนื้อหา สาระ ตามที่กลุ่มสนใจ และดำเนินการ 1 วางแผนการสร้างแบบทดสอบ 2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ รายงานการสร้างแบบทดสอบ 3 ศึกษาวิธีการสร้างในหน่วยที่ 4

10 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการสร้างแบบทดสอบ อาจารย์พิมพ์ทอง สังสุทธิพงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google