งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO กระบวนการสร้าง แบบทดสอบ อาจารย์พิมพ์ทอง สังสุทธิ พงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO กระบวนการสร้าง แบบทดสอบ อาจารย์พิมพ์ทอง สังสุทธิ พงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO กระบวนการสร้าง แบบทดสอบ อาจารย์พิมพ์ทอง สังสุทธิ พงศ์

2 ลักษณะที่ดีของแบบทดสอบ  ครอบคลุมตัวแทนพฤติกรรมการเรียนรู้ ทั้ง C A P  วัดได้ตรงตามเนื้อหาสาระ จุดประสงค์ พฤติกรรม ( เรียนเรื่องอะไร สอบเรื่องนั้น )  มีความเชื่อมั่น คือ ให้ผลการวัดคงที่ ( สอบกี่ครั้ง ได้คะแนนเท่าๆ กันทุกครั้ง )  ความยาก พอเหมาะ (25 – 50 – 25)  มีอำนาจจำแนก ( คนเคยเรียน / คนเก่ง ทำได้ คน ไม่เคยเรียน / อ่อน ทำไม่ได้ )  เป็นปรนัย ชัดเจนใน ๑. คำถาม ๒. วิธีตรวจให้ คะแนน ๓. แปลความหมายคะแนน  ยุติธรรมกับผู้สอบ คำถาม ไม่มีผู้สอบคนไหน ได้เปรียบ เสียเปรียบ www.themegallery.com

3 ขั้นเตรียมขั้นสร้างขั้นใช้ กำหนด จุดมุ่งหมาย การ ประเมิน วางแผนการ สร้าง เขียนคำถาม จัดชุดข้อสอบ หาคุณภาพ โดย ผชช. ทดลองใช้ และปรับปรุง ดำเนินการ สอบ ประเมินผล นำผลการ ประเมิน ไปใช้ ลำดับขั้นของกระบวนการ สร้างแบบทดสอบ รวม หน่วยที่ 4 5 6 7 8

4 www.themegallery.com กำหนดจุดมุ่งหมายของการ วัดและประเมินผล  วัดประเมินผลปลายภาคเรียน / ปลายปี  วัดคุณลักษณะของผู้เรียนที่รายวิชา ต้องการ  วัดตามจุดประสงค์ปลายทาง ที่ รายวิชากำหนดไว้  วัดตามเนื้อหา พฤติกรรมหลังการเรียน การสอน เพื่อมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน

5 www.themegallery.com 1. ศึกษาเนื้อหา สาระ ที่สอน 2. นำจุดประสงค์ มาสร้าง ตารางที่ 1 วิเคราะห์พฤติกรรม และระดับ ตารางที่ 1 วิเคราะห์พฤติกรรม 3. เลือกวิธีการ เครื่องมือวัดผล ให้ เหมาะสมกับพฤติกรรม โดยสร้างตารางที่ 2 4. แสดงโครงสร้างแบบทดสอบ โดยเลือก พฤติกรรมพุทธิพิสัย สร้าง ตารางที่ 3 (Blue print) 5. เขียนคำถาม ตามที่วางแผนไว้ การวางแผนการสร้าง

6 www.themegallery.com การเขียนคำถาม  เขียนคำถามตามประเภท รูปแบบ ที่กำหนด เขียนคำถาม  ตรวจสอบจำนวนข้อ ให้ตรงตารางแสดง โครงสร้างแบบทดสอบ  ตรวจสอบความถูกต้องของภาษา ความ เป็นปรนัยของข้อคำถาม  จัดทำชุดแบบทดสอบ  ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา โครงสร้าง พฤติกรรม โดยผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้เชี่ยวชาญ  ทดลองใช้กับผู้เรียนไม่ใช่กลุ่มเดียวกับที่ สอน เพื่อตรวจความชัดเจน ของข้อคำถาม เวลาที่ใช้ การตรวจให้คะแนน จัดทำชุดแบบทดสอบ และหา คุณภาพโดย ผชช.

7 www.themegallery.com การดำเนินการสอบ  จัดตารางสอบ  กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ห้องสอบ  จัดห้องสอบ โต๊ะ เก้าอี้ แสง สภาพแวดล้อม  จัดกรรมการดำเนินการสอบ กรรมการกลาง กรรมการรับส่ง เก็บรักษาข้อสอบ  จัดผู้กำกับการสอบ ผู้เข้าสอบ  ดำเนินการสอบ ตามระเบียบว่าด้วยผู้กำกับ ห้องสอบ และระเบียบผู้เข้าสอบ  ระเบียบของผู้กำกับห้องสอบ พ. ศ. 2548 ระเบียบของผู้กำกับห้องสอบ พ. ศ. 2548  ระเบียบของผู้เข้าสอบ พ. ศ. 2548 ระเบียบของผู้เข้าสอบ พ. ศ. 2548 บทที่ 5

8 www.themegallery.com ขั้นการประเมินผล  ตรวจให้คะแนน ประเมินให้ระดับคะแนน ( ตัวเลข / ตัวอักษร 8 ระดับ )  การใช้สถิติในการวัดผลเพื่ออธิบายลักษณะ คะแนนของกลุ่มผู้สอบ • การหาค่ากลางการวัดการกระจาย การหา ความสัมพันธ์  วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบ ทั้ง รายข้อ รายฉบับ  ความยาก  อำนาจจำแนก  ความเชื่อมั่น  รายงานผลการประเมิน ขั้นนำผลการประเมินไปใช้

9 www.themegallery.com สร้างแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ 2 รายงานการสร้าง แบบทดสอบ 3 วางแผนการสร้าง แบบทดสอบ 1 งานกลุ่ม สร้างแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้เลือกเนื้อหา สาระ ตามที่กลุ่ม สนใจ และดำเนินการ

10 LOGO www.themegallery.com


ดาวน์โหลด ppt LOGO กระบวนการสร้าง แบบทดสอบ อาจารย์พิมพ์ทอง สังสุทธิ พงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google