งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายโอภาส เขียววิชัย วันที่ 4 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม 2 อาคารศิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 แนวทางการวางแผนและจัดสรร อัตรากำลังสถาบันอุดมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายโอภาส เขียววิชัย วันที่ 4 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม 2 อาคารศิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 แนวทางการวางแผนและจัดสรร อัตรากำลังสถาบันอุดมศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายโอภาส เขียววิชัย วันที่ 4 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม 2 อาคารศิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 แนวทางการวางแผนและจัดสรร อัตรากำลังสถาบันอุดมศึกษา

2 ก่อนการจัดทำแผน อัตรากำลัง ภาระงานที่หน่วยงานรับผิดชอบมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้นหรือลดลง ภาระงานที่หน่วยงานรับผิดชอบมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้นหรือลดลง อัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน อัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีการจัดระบบงานไว้อย่างไร มีการจัดระบบงานไว้อย่างไร มีงานคั่งค้างหรือไม่ มีงานคั่งค้างหรือไม่ ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่มีคุณภาพเท่าเทียม กันหรือไม่ ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่มีคุณภาพเท่าเทียม กันหรือไม่ หมวดเงินเดือนของหน่วยงานเป็นร้อยละ เท่าใด หมวดเงินเดือนของหน่วยงานเป็นร้อยละ เท่าใด ของงบดำเนินการ ของงบดำเนินการ มหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน สำนัก ควรจัดทำ ข้อมูลที่จะวิเคราะห์ รวมทั้งเกณฑ์ มาตรฐานร่วมกัน มหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน สำนัก ควรจัดทำ ข้อมูลที่จะวิเคราะห์ รวมทั้งเกณฑ์ มาตรฐานร่วมกัน 2

3 จัดทำแผนอัตรากำลัง 4 ปี การนำแผนอัตรากำลังไปสู่ การปฏิบัติ ติดตามประเมินผลการใช้ อัตรากำลัง 3 กระบวนการวางแผน อัตรากำลัง

4 นโยบายของรัฐบาลแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ภาระงานย้อนหลัง 3 ปี - งานการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการ ทางวิชาการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม - งานสนับสนุนการเรียนการสอน - งานสนับสนุนงานบริการ การจัดระบบงานอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน 4 ข้อมูลการจัดทำแผน อัตรากำลัง

5 กลุ่มงานสอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม - คณะ วิทยาลัย กลุ่มงานสนับสนุนการเรียนการสอน - สถาบัน - สำนัก - ศูนย์ กลุ่มงานสนับสนุน งานบริหาร - สำนักงานอธิการบดี - สำนักงานคณบดี หรือเทียบเท่า 5 การจัดกลุ่มงานเพื่อจัดทำแผน อัตรากำลัง

6 1. งานสอน แผนการรับนักศึกษา แผนการรับนักศึกษา หลักสูตรเดิม / หลักสูตรใหม่ - อาจารย์ประจำหลักสูตร 5 อัตรา - ภาระงานสอน 2 ภาคการศึกษาปกติ นำมาเฉลี่ยเป็น 1 ภาค การศึกษา - ป. ตรี บรรยาย 10 ชม./ สัปดาห์ 2 ชม. ปฏิบัติการ = 1 ชม. บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ = 1 ชม. บรรยาย - ป. โท - เอก 6 ชม./ สัปดาห์ 6 การจัดทำแผนอัตรากำลังใน คณะ / วิทยาลัย

7 - งานวิจัย ( ไม่เกินร้อยละ 10 ของภาระ งานสอน ) - งานบริการทางวิชาการ ( คิดตามภาระ งานปกติ ) - ลักษณะเป็นงานประจำ - ลักษณะเป็นงานที่มีระยะเวลา - งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ( คิด ตามภาระงานปกติ ) ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ - ตำแหน่งที่มีคนครอง - เป็นผู้บริหาร - ลาศึกษา - ตำแหน่งว่างมีเงิน / ไม่มีเงิน 7 การจัดทำแผนอัตรากำลังใน คณะ / วิทยาลัย ( ต่อ )

8 2. งานสนับสนุนงานสอน - ห้องปฏิบัติการ - ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการ - อัตรากำลังที่มีอยู่เดิม 8 การจัดทำแผนอัตรากำลังใน คณะ / วิทยาลัย ( ต่อ )

9 หน้าที่ความรับผิดชอบลักษณะงานที่ปฏิบัติ - เรื่องทำได้เบ็ดเสร็จในหน่วยงาน - เรื่องที่ทำและเกี่ยวข้องกับ หน่วยงานอื่น อัตรากำลังที่มีอยู่เดิม ภาระงาน 35-40 ชม./ สัปดาห์ 9 การจัดทำแผนอัตรากำลัง สำนัก สถาบัน ศูนย์

10 หน้าที่ความรับผิดชอบลักษณะงานที่ปฏิบัติ - สำนักงานอธิการบดี - เรื่องที่อยู่ในอำนาจ - เรื่องที่ได้มอบอำนาจ - สำนักงานคณบดี - เรื่องที่อยู่ในอำนาจ - เรื่องที่ได้รับมอบอำนาจ - เรื่องที่เกี่ยวข้องหน่วยงานอื่น อัตรากำลังที่มีอยู่เดิม ภาระงาน 35-40 ชม./ สัปดาห์ 10 การจัดทำแผนอัตรากำลัง สำนักงานอธิการบดี / สำนักงาน คณบดีหรือเทียบเท่า

11 ตำแหน่งอาจารย์ - ปรับแผนได้แก่ การเกลี่ยอัตรากำลัง เปลี่ยนสาขา ลดระดับ คุณวุฒิ - ต้องมีแผนการสรรหาในเชิงรุก เพื่อ แก้ปัญหาไม่สามารถ สรรหาได้ ตำแหน่งสายสนับสนุน - ปรับแผนได้แก่ การเกลี่ยอัตรากำลัง เปลี่ยนตำแหน่ง เปลี่ยนตำแหน่ง และประเภท - กำหนดคุณวุฒิ ความรู้ ทักษะ 11 การนำแผนไปสู่การ ปฏิบัติ

12 การใช้อัตราการกำลังเป็นไปตามแผน หรือไม่ การใช้อัตราการกำลังเป็นไปตามแผน หรือไม่ ภาระงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามที่ได้ ระบุไว้ในคำขอหรือไม่ ภาระงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามที่ได้ ระบุไว้ในคำขอหรือไม่ ใช้อัตรากำลังปฏิบัติงานเป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ ใช้อัตรากำลังปฏิบัติงานเป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ 12 ติดตามประเมินผลการใช้ อัตรากำลัง

13 ต้องเพิ่มอัตรากำลังหรือเพิ่มประสิทธิภาพ คน หมวดเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นร้อย ละเท่าใด ของงบดำเนินการมีการทบทวนวิธีการทำงานบ้างหรือไม่กรณีที่รับนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมายมีงานที่ทำซ้ำซ้อนกันหรือไม่ มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิซ้ำๆ กันอยู่ในหลาย คณะหรือไม่ ควรจะต้องบริหารอัตรากำลังที่มีอยู่ก่อน 13 ข้อควรคำนึงในการจัดทำกรอบ อัตรากำลัง

14 สวัสดี 14


ดาวน์โหลด ppt โดย นายโอภาส เขียววิชัย วันที่ 4 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม 2 อาคารศิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 แนวทางการวางแผนและจัดสรร อัตรากำลังสถาบันอุดมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google