งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สายวิชาการ 58 คน ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2553 จำนวนคน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สายวิชาการ 58 คน ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2553 จำนวนคน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 สายวิชาการ 58 คน ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2553 จำนวนคน

5 ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2553 สายสนับสนุนวิชาการ 124 คน จำนวนคน

6

7 ด้านการศึกษา : จำนวนนักศึกษา คงอยู่ หลักสูตรปริญญาโท จำนวน นักศึกษา

8 ด้านการศึกษา : จำนวนนักศึกษา คงอยู่ หลักสูตรปริญญาเอก

9 ด้านการศึกษา : จำนวนนักศึกษา สำเร็จ หลักสูตรปริญญาโท จำนวน นักศึกษา ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2553

10 ด้านการศึกษา : จำนวนนักศึกษา สำเร็จ หลักสูตรปริญญาเอก จำนวน นักศึกษา ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2553

11 เงินทุนสนับสนุนการวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย ล้านบาท ปีงบประมาณ

12 ศูนย์วิจัย / กลุ่มวิจัย

13 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับ นานาชาติ No. of publications Year * ปี พ.ศ. 2553 : ยังไม่นับรวมที่อยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์ (in press) จำนวน 14 เรื่อง ข้อมูล ณ 1 มีนาคม 2554 * * * ปี พ.ศ. 2554 : ยังไม่นับรวมที่อยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์ (in press) จำนวน 2 เรื่อง

14 จำนวนผลงานที่จดสิทธิบัตรและอนุ สิทธิบัตร ปี ๒๕๕๓ 1. เรื่อง การปรับผิวทางเคมีเพื่อเพิ่มการ ยึดติดระหว่างยางธรรมชาติกับยางไน ไตรล์ ( อนุสิทธิบัตร ) 2. เรื่อง สารอณูชีวโมเลกุลที่กระตุ้นการ วางไข่ในกุ้งกุลาดำ ( อยู่ระหว่างยื่นขอจดทะเบียนการ ประดิษฐ์ ) 3. เรื่อง กรรมวิธีการผลิตเอนไซม์กลู คาเนสจากเชื้อราและการใช้ประโยชน์ ในอุตสาหกรรม ( อยู่ระหว่างยื่นขอจด ทะเบียนการประดิษฐ์ )

15 สถาบันได้รับรางวัล

16 บุคลากรได้รับรางวัล ( ๒๕๕๑ - ปัจจุบัน )

17

18

19 นักศึกษา / ศิษย์เก่า ได้รับรางวัล

20

21 แผนงานในอนาคต : ด้านการ บริหาร 1. แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ การบริหารงานในทุกพันธกิจ ให้ สามารถติดตามผลการดำเนินงานตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้ วิเคราะห์ผล และ ประเมินผล เพื่อให้เกิดการพัฒนางานที่ เป็นระบบ 2. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เหมาะสมกับ ศักยภาพของแต่ละบุคคล และสร้าง ความผูกพันกับองค์กร 3. แผนการปรับปรุงอาคารหลักเพื่อ แก้ปัญหาผลกระทบจากการเสื่อมสภาพ และแผนการปรับปรุงระบบ สาธารณูปโภคเพื่อการใช้พลังงานและ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

22 1. การกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ การวิจัยของแต่ละกลุ่ม / ศูนย์วิจัยให้ ชัดเจน มุ่งเป้าที่สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ และมีผลกระทบสูง 2. โครงการสร้างความสามารถรองรับ ศูนย์ความเป็นเลิศ ปรับยุทธศาสตร์ การวิจัย และสร้างความสามารถการ พึ่งตัวเอง แผนงานในอนาคต : ด้านการ วิจัย

23 ด้านการศึกษา ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรให้ สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. ๒๕๕๒ ด้านบริการวิชาการ ดำเนินการกิจกรรมต่างๆที่จะสร้าง รายได้เพิ่มขึ้นได้แก่ 1. Molecular Diagnostic Center 2. การฝึกอบรมเชิงวิชาการ 3. การบริหารจัดการผลผลิตจาก การวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิง พาณิชย์ แผนงานในอนาคต

24 IMCB, Singapore

25 การเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) กับ The Institute of Molecular and Cell Biology: IMCB, Singapore จำนวนอาจารย์ประจำ MB = 46 คน IMCB = 35 คน Year ค่าเฉลี่ยผลงานตีพิมพ์ต่อ อาจารย์ประจำ สืบค้นจากวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 54

26 จำนวนอาจารย์ประจำและ นักวิจัย MB = 58 คน IMCB = 111 คน Year ค่าเฉลี่ยผลงาน ตีพิมพ์ต่อ อาจารย์ประจำและ นักวิจัย การเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) กับ The Institute of Molecular and Cell Biology: IMCB, Singapore สืบค้นจากวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 54


ดาวน์โหลด ppt สายวิชาการ 58 คน ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2553 จำนวนคน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google