งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ตัวอย่างการเขียน ในบทที่ 5. 2 3 4 5 6 7 การเขียนรายงานผลการวิเคราะห์ การเขียนรายงานการวิเคราะห์ มีทั้งแบบฉบับ สมบูรณ์ฉบับเต็ม และแบบฉบับสั้น กรณีรายงานแบบไม่เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ตัวอย่างการเขียน ในบทที่ 5. 2 3 4 5 6 7 การเขียนรายงานผลการวิเคราะห์ การเขียนรายงานการวิเคราะห์ มีทั้งแบบฉบับ สมบูรณ์ฉบับเต็ม และแบบฉบับสั้น กรณีรายงานแบบไม่เป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ตัวอย่างการเขียน ในบทที่ 5

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7 การเขียนรายงานผลการวิเคราะห์ การเขียนรายงานการวิเคราะห์ มีทั้งแบบฉบับ สมบูรณ์ฉบับเต็ม และแบบฉบับสั้น กรณีรายงานแบบไม่เป็น ทางการจะเขียนรายงานที่เป็นฉบับสั้น แต่จะครอบคลุม สาระสำคัญของการวิเคราะห์ ใช้ภาษาง่ายๆ เรียบเรียงโดยใช้ ความคิดเป็นของตนเอง ประกอบด้วย..... วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ จากการวิเคราะห์ รายงานที่เป็นฉบับสั้น อาจมีความยาวเพียง 1 หน้ากระ ดาษ A4 จนถึง 3-6 หน้ากระดาษ A4 และถึงแม้จะเป็นฉบับสั้น แต่ก็ควรมีสาระสำคัญที่ครบถ้วน

8 8

9 9 ตัวอย่างหัวข้อ ในการทำงานวิเคราะห์

10 10 - วิเคราะห์นักศึกษาใหม่ (น.วิชาการศึกษา,น.วิเคราะห์,จ.บริหาร) - วิเคราะห์นักศึกษาเต็มเวลา (น.วิเคราะห์) - วิเคราะห์การตกออกซ้ำชั้น (น.วิชาการศึกษา,น.วิเคราะห์,จ.บริหาร) - วิเคราะห์การสละสิทธิ์ของนักศึกษา (น.วิชาการศึกษา,น.วิเคราะห์, จ.บริหาร) - วิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากอาคาร (น.วิเคราะห์,จ.บริหาร) - วิเคราะห์ความต้องการใช้พื้นที่อาคาร (น.วิเคราะห์,จ.บริหาร) - วิเคราะห์หลักสูตร (น.วิชาการศึกษา,น.วิเคราะห์,จ.บริหาร) - วิเคราะห์ความต้องการใช้สาธารณูปโภค (น.วิเคราะห์,จ.บริหาร) - วิเคราะห์ศักยภาพบุคลากร (จ.บุคคล,น.วิเคราะห์,จ.บริหาร)

11 11 - วิเคราะห์การจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ (น.พัสดุ,น.วิเคราะห์,จ.บริหาร) - วิเคราะห์การบริหารวัสดุ/ครุภัณฑ์ (น.พัสดุ, น.วิเคราะห์,จ.บริหาร) - วิเคราะห์การบริหารงบประมาณ (น.การเงิน, น.วิเคราะห์) - วิเคราะห์หนังสือเข้า-ออก (จ.บริหาร) - วิเคราะห์การการเข้าสู่ตำแหน่ง ผศ รศ. ศ. (น.วิเคราะห์,จ.บุคคล) - วิเคราะห์ความต้องการกรอบอัตรา ช. ชช. (น.วิเคราะห์,จ.บุคคล) - วิเคราะห์ งปม.ที่ได้รับระยะ 3ปี (น.การเงิน,น.วิเคราะห์,จ.บริหาร) - วิเคราะห์ความต้องการห้องเรียนบรรยาย (น.วิเคราะห์,จ.บริหาร) - วิเคราะห์ความต้องการห้องปฏิบัติการ (น.วิทย์,น.วิเคราะห์) - วิเคราะห์สถิติผู้ป่วย (น.เวชสถิติ)

12 12 - วิเคราะห์ฐานข้อมูลการเงิน (น.การเงิน,น.วิเคราะห์,จ.บริหาร) - วิเคราะห์ฐานข้อมูลอาคาร (น.วิเคราะห์,จ.บริหาร) - วิเคราะห์หลักเกณฑ์วิธีการจัดสรรงบประมาณของ คณะ/มหาวิทยาลัย (น.การเงิน,น.วิเคราะห์,จ.บริหาร) - วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในลักษณะต่างๆ (น.การเงิน,น.วิเคราะห์,จ.บริหาร) - วิเคราะห์แนวโน้มงบประมาณในปีต่อไป (น.การเงิน,น.วิเคราะห์) - วิเคราะห์แนวทางในการจัดหารายได้ของคณะ/มหาวิทยาลัย - วิเคราะห์การพึงพาตนเองด้าน เงินรายได้ - วิเคราะห์ภาระงบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (จ.บุคคล,น.วิเคราะห์,จ.บริหาร)

13 13 - วิเคราะห์หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลเพื่อการเลื่อย เงินเดือนประจำปี คณะ...มหาวิทยาลัย.. (จ.บุคคล,น.วิเคราะห์)* - วิเคราะห์เปรียบความแตกต่างระหว่างทรรศนะของผู้บริหาร และคณาจารย์สังกัดส่วนกลางและวิทยาเขตภูมิภาคที่มี ต่อหลักเกณฑ์และวิธีใช้ t-test (น.พัสดุ, น.วิเคราะห์,จ.บริหาร)* - วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทรรศนะของ ผู้บริหารและคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ทำงานต่างกัน ต่อหลักเกณฑ์และวิธีใช้ t-test (น.วิชาการ,น.วิเคราะห์,จ.บริหาร)* - วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทรรศนะของ ผู้บริหารและคณาจารย์ที่ตำแหน่งทางวิชาการต่างกัน ต่อหลักเกณฑ์และวิธีใช้ f-test (น.วิชาการ,น.วิเคราะห์,จ.บริหาร)* ฯลฯ

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24 มีปัญหา ปรึกษา ติดต่อ.... 089-617-7878 หรือ ruajar@kku.ac.th


ดาวน์โหลด ppt 1 ตัวอย่างการเขียน ในบทที่ 5. 2 3 4 5 6 7 การเขียนรายงานผลการวิเคราะห์ การเขียนรายงานการวิเคราะห์ มีทั้งแบบฉบับ สมบูรณ์ฉบับเต็ม และแบบฉบับสั้น กรณีรายงานแบบไม่เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google