งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University ไพศาล กาญจนวงศ์คณะสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University ไพศาล กาญจนวงศ์คณะสารสนเทศและการสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University ไพศาล กาญจนวงศ์คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

2 “ ระบบ สารสนเทศ คณะ ” Faculty Information System - FIS Maejo University

3 แนวคิดของระบบสารสนเทศ คณะ (FIS)  เป็นระบบสารสนเทศข้อมูล ผลการปฏิบัติงาน ของคณะ ตามพันธกิจหลักมหาวิทยาลัย ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยอิงกรอบ ตามการประเมินตาม ระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาเป็นพื้นฐาน -- กพร. Ranking  การปฏิบัติงานของคณะ ได้มาจาก ผลการ ปฏิบัติงานของบุคลากร ทุกคน  การประมวลผลการปฏิบัติงานระดับคณะ ทำให้ เกิดผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของ มหาวิทยาลัย  การให้มีส่วนร่วมในการทำงาน โดยให้ทุกคน ทุก หน่วยงาน ช่วยกันบันทึก ตรวจสอบข้อมูล

4 ข้อมูล (data) ข้อมูล (data) ประมวผล (process) สารสนเทศ (Informati on) การพัฒนา บุคลากร รายงาน จำนวน บุคลากรที่ ได้รับการ พัฒนา รูปแบบของระบบ สารสนเทศ รายการบริการ วิชาการ หน่วยงาน ภายนอก

5 ตัวอย่างสารสนเทศการวางแผน กลยุทธ์  จำนวนบุคลากร จำนวนบุคลากร  ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์  ระดับการศึกษาบุคลากร ระดับการศึกษาบุคลากร  กิจกรรมประจำเดือน กิจกรรมประจำเดือน  แผนงานโครงการที่สนองต่อแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย แผนงานโครงการที่สนองต่อแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย  การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้อาจารย์ การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้อาจารย์

6 ตัวอย่างสารสนเทศเพื่องาน ประกันคุณภาพการศึกษา  ตัวชี้วัด หรือ ตัวบ่งชี้  KPI 2.4 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับทุนทำวิจัย หรือ งานสร้างสรรค์จากภายในสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ ประจำ 2.2 จำนวนเเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ของสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 5.11 ร้อยละของบุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพ ทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ 6.3 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ

7 Ps Faculty University Ps Faculty โครงสร้างของระบบ สารสนเทศ Faculty Ps FIS Individual Integrate

8 FIS บุคคลที่เกี่ยวข้องใน ระบบ บุคลากรทุกคน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ของคณะ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เฉพาะงานต่างๆ ผู้บริหารคณะ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคคลทั่วไป

9 ลักษณะการทำงานของ ระบบ บันทึกโดย บุคลากรที่เกี่ยวข้อง บันทึกโดย บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในหน่วยงานระดับคณะ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในหน่วยงานระดับคณะ บันทึกโดย บุคลากรที่เกี่ยวข้อง บันทึกโดย บุคลากรที่เกี่ยวข้อง กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง บันทึกโดย บุคลากรที่เกี่ยวข้อง บันทึกโดย บุคลากรที่เกี่ยวข้อง บุคลากรทุกคน ฐานข้อมูล บันทึกข้อมูล ระบบ สารสนเทศ TPS - MIS แบ่งเป็น 4 รูป ได้แก่ แบ่งเป็น 4 รูป ได้แก่ - สารสนเทศ ส่วนที่เป็นรายละเอียด (Detail Information ) - สารสนเทศ ส่วนที่เป็นผลสรุป (Summary Information) - สารสนเทศ เพื่อการพยากรณ์ (Prediction Information) -- สารสนเทศ กรณีเฉพาะ (Exception Information)

10 องค์ประกอบของการทำงานทั้งระบบ องค์ประกอบของการทำงานทั้งระบบ Part 6 Part 2 Part 3 Part 4 Part 5 Admin Part 1 : Data management Public Information Faculty login Personnel login Executive Information Faculty Information

11 กรอบระยะเวลาการพัฒนา 2547- 2548 เริ่ม พัฒนา และ ทดลอ ง p.1,2, 3 2547- 2548 เริ่ม พัฒนา และ ทดลอ ง p.1,2, 3 ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 2548- 2549 ปรับปรุ งแก้ไข และ พัฒนา p.4, 2548- 2549 ปรับปรุ งแก้ไข และ พัฒนา p.4, 2549- 2550 พัฒนา p.5,6 2549- 2550 พัฒนา p.5,6

12 Maejo University http://www.qa.mju.ac.th


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University ไพศาล กาญจนวงศ์คณะสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google