งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ. สุรชัย ขวัญเมือง หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ. สุรชัย ขวัญเมือง หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รศ. สุรชัย ขวัญเมือง หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

3 คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย …

4 * ประธานกรรมการ แต่งตั้งจากกรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ

5 * กรรมการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน จากบัญชีรายชื่อที่ ก. พ. อ. กำหนด ครอบคลุมคณะหรือสาขาที่เปิด สอน จำนวน 5 - 10 คน

6 * เลขานุการ / ผู้ช่วยเลขานุการ อธิการบดีแต่งตั้งจากผู้ที่มี ความเหมาะสม

7 หลักเกณฑ์ : ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1) คุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่ง ดำรงตำแหน่งอาจารย์ และปฏิบัติ หน้าที่ในตำแหน่งไม่น้อยกว่า ปริญญาตรี 9 ปี ปริญญาโท 5 ปี ปริญญาเอก 2 ปี

8 2) ผลการสอน มีชั่วโมงสอนและมีความชำนาญใน การสอน โดยผ่านการประเมินจาก คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทาง วิชาการ 3) ผลงานทางวิชาการ

9 (1) เอกสารประกอบการ สอน มีคุณภาพดี และได้ใช้ประกอบการ สอนมาแล้ว และ (2) งานแต่ง เรียบเรียง แปล หรือ บทความทางวิชาการ มีคุณภาพดี ตีพิมพ์เผยแพร่ตาม หลักเกณฑ์ ก. พ. อ. หรือ (3) ผลงานวิจัย มีคุณภาพดี ตีพิมพ์เผยแพร่ตาม หลักเกณฑ์ ก. พ. อ. หรือ (4) ผลงานทางวิชาการในลักษณะ อื่น ที่สามารถประเมินคุณค่าเทียบได้กับ ผลงานตาม (2) หรือ (3)

10 หลักเกณฑ์ : ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 1) คุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่ง ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย ศาสตราจารย์ และปฏิบัติหน้าที่ใน ตำแหน่งไม่น้อยกว่า 3 ปี

11 2) ผลการสอน มีชั่วโมงสอนและมีความชำนาญ พิเศษในการสอน โดยผ่านการประเมินจาก คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทาง วิชาการ 3) ผลงานทางวิชาการ

12 (1) เอกสารคำสอน มีคุณภาพดี และได้ใช้ประกอบการ สอนมาแล้ว และ (2) งานแต่ง เรียบเรียง แปล ตำรา หรือหนังสือ ใช้สอนระดับอุดมศึกษา มีคุณภาพดี ตีพิมพ์เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ก. พ. อ. หรือ (3) ผลงานวิจัย มีคุณภาพดี ตีพิมพ์เผยแพร่ตาม หลักเกณฑ์ ก. พ. อ. หรือ (4) ผลงานทางวิชาการในลักษณะ อื่น ที่สามารถประเมินคุณค่าเทียบได้กับ ผลงานตาม (2) หรือ (3)

13 วิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ เสนอ ขอ คณะพิจารณาและเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์ กจ. รับ เรื่อง นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา ตำแหน่งทางวิชาการ ประเมินผล การสอน ผ่านแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทาบทามกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จัดทำ ประกาศแต่งตั้ง ส่งผลงานทางวิชาการให้ผู้ทรงคุณวุฒิ

14 นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมพิจารณา ผลงานทางวิชาการ อนุมัติ / ไม่อนุมัติ ประชุมคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติ / ไม่อนุมัติ อนุมัติ ไม่อนุมัติ ออกคำสั่ง แต่งตั้ง แจ้งผู้เสนอ ส่งคำสั่งแจ้ง ก. พ. อ. สภาวิชาการ

15 การแต่งตั้งโดยวิธีพิเศษ หลักเกณฑ์ 1) การขอข้าม ตำแหน่ง อจ. รศ. 2) ระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือดำรง ตำแหน่งไม่ครบเกณฑ์ 3) เปลี่ยนแปลงสาขาวิชา เชี่ยวชาญ

16 วิธีการ - แต่งตั้งกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน - การตัดสินได้รับคะแนนไม่ น้อยกว่า 4 ใน 5

17 ระยะเวลาการบังคับใช้ 1) ก่อน 1 ตุลาคม 2549 ใช้หลักเกณฑ์เดิม 2) หลัง 1 ตุลาคม 2549 บังคับใช้ผลงานวิจัยเป็น ส่วนหนึ่งของผลงานวิชาการ ใช้เหมือนเดิม หลักเกณฑ์ วิธีการ

18


ดาวน์โหลด ppt รศ. สุรชัย ขวัญเมือง หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google