งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินงาน ควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินงาน ควบคุมโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินงาน ควบคุมโรค

2 ๑. อำนาจหน้าที่ของ อปท. ๒. หน่วยงานต่าง ๆ ได้ขอรับ การสนับสนุน จาก อปท. อย่างใด ๓. อปท. จะดำเนินการ สนับสนุนภารกิจป้องควบคุม โรคและภัยต่อสุขภาพอย่าง ใด

3 3 รถยนต์กับ อปท. คนขับรถยนต์ = นายกฯ เครื่องยนต์ = เทคโนโลยี ตัวถังรถยนต์ = โครงสร้าง อบต. สมรรถนะรถยนต์ = ระบบงาน น้ำมัน = งบประมาณ ล้อ = บุคลากร ผู้โดยสาร = ลูกค้า / ประชาชน

4 บทบาทของ อปท. งานป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  อปท. มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับ ประชาชน ตั้งแต่ อยู่ในท้อง - ตาย  ปัจจัยเสี่ยง  การป้องกัน  ลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ  ปี ๒๕๕๕ ประเทศไทยเข้าสู่ประชาชม อาเซียน

5 กฎหมายที่ให้อำนาจหน้าที่ อปท.  รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐  กฎหมายจัดตั้ง อปท. อบจ. / เทศบาล / อบต.  พ. ร. บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจ ให้แก่ อปท.  กฎหมายกำหนดให้ ผู้บริหาร อปท. และเจ้าหน้าที่ อปท. เป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น

6 ปัญหาการดำเนินการ สนับสนุนของ อปท. สตง สตง ประกาศคณะกรรมการการ กระจายอำนาจให้ อปท. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุน งบประมาณของ อบจ. เทศบา และ อบต. ในการให้บริหาร สาธารณะ ประกาศคณะกรรมการการ กระจายอำนาจให้ อปท. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุน งบประมาณของ อบจ. เทศบา และ อบต. ในการให้บริหาร สาธารณะ

7 ประกาศฯ กำหนดให้ อบจ. เทศบาล อบต. อาจสนับสนุน งบประมาณให้ อปท. อื่น ส่วน ราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ในจังหวัดในภารกิจ ด้าน การศึกษา หรือการสาธารณสุข ได้ กำหนดให้ อปท. วงเงินที่จะให้การ สนับสนุน จากรายของ อปท. ในปีที่ แล้วโดยไม่รวมเงินอุดหนุน โดย อบจ. ไม่เกิน ๑๐ % ทน / ทต ไม่เกิน ๒ % อบต. ไม่เกิน ๕ %

8 ประกาศฯ กำหนดให้ ( ต่อ ) การสนับสนุน งป. ต้อง – – ภารกิจที่สนับสนุนจะต้องภารกิจที่ อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อปท. ผู้สนับสนุน – – อปท. ผู้สนับสนุน ต้องกำหนด โครงการอันเป็นเป็นภารกิจหลักของ ตนเองตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่าย ประจำปี – – คำนึงถึงสถานะทางการคลังของ ตนเอง

9 ผู้ขอต้องทำอย่างใด ผู้ขอรับการสนับสนุนจะต้อง เสนอโครงการ / กิจกรรม โดย ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ จะต้องดำเนินการ และแบ่งส่วน งบประมาณที่จะขอรับการ สนับสนุนและของตนเอง

10 ประกาศฯ กำหนดให้ ( ต่อ ) ข้อห้าม – – ห้ามใช้เงินสะสม – – ห้ามตั้งรายการใหม่ – – เว้นแต่ได้มีการตั้งข้อบัญญัติ งบประมาณเพิ่มเติม – – จะต้องได้รับความเห็นชอบ จาก คณะกรรมการฯ ก่อน ตั้งงบประมาณ - เว้น แต่กรณีฉุกเฉิน

11 ประกาศฯ กำหนดให้ ( ต่อ ) ข้อห้าม – – ห้ามใช้เงินสะสม – – ห้ามตั้งรายการใหม่ – – เว้นแต่ได้มีการตั้งข้อบัญญัติ งบประมาณเพิ่มเติม – – จะต้องได้รับความเห็นชอบ จาก คณะกรรมการฯ ก่อน ตั้งงบประมาณ - เว้น แต่กรณีฉุกเฉิน

12 จะได้รับการสนับสนุนจาก อปท. อย่างใร ต้องรู้ปฏิทินการปฏิบัติงานของ อปท. มี. ค.- เม. ย จัดประชุมประชาคม ท้องถิ่น พ. ค. จัดทำร่าง / คคก. พิจารณาร่าง มิ. ย. ผู้บริหาร อปท. อนุมันิ / ประกาศใช้ ส. ค. จัดทำข้อบัญญัติ งป. รายจ่าย

13 สรุป อปท. ดำเนินการเอง ร่วมมือระหว่าง อปท. ร่วมมือกับรัฐ ให้หน่วยงานอื่นดำเนินการแทน

14 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา ท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร มือถือ 0841456680


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินงาน ควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google