งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑. อำนาจหน้าที่ของ อปท. ๒. หน่วยงานต่าง ๆ ได้ขอรับการสนับสนุน จาก อปท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑. อำนาจหน้าที่ของ อปท. ๒. หน่วยงานต่าง ๆ ได้ขอรับการสนับสนุน จาก อปท"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินงานควบคุมโรค

2 ๑. อำนาจหน้าที่ของ อปท. ๒. หน่วยงานต่าง ๆ ได้ขอรับการสนับสนุน จาก อปท
๑.อำนาจหน้าที่ของ อปท. ๒.หน่วยงานต่าง ๆ ได้ขอรับการสนับสนุน จาก อปท.อย่างใด ๓.อปท.จะดำเนินการสนับสนุนภารกิจป้องควบคุมโรคและภัยต่อสุขภาพอย่างใด

3 รถยนต์กับ อปท. คนขับรถยนต์ = นายกฯ เครื่องยนต์ = เทคโนโลยี
คนขับรถยนต์ = นายกฯ เครื่องยนต์ = เทคโนโลยี ตัวถังรถยนต์ = โครงสร้าง อบต. สมรรถนะรถยนต์ = ระบบงาน น้ำมัน = งบประมาณ ล้อ = บุคลากร ผู้โดยสาร = ลูกค้า / ประชาชน 3

4 บทบาทของ อปท.งานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
อปท.มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ตั้งแต่ อยู่ในท้อง - ตาย ปัจจัยเสี่ยง การป้องกัน ลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ปี ๒๕๕๕ ประเทศไทยเข้าสู่ประชาชมอาเซียน

5 กฎหมายที่ให้อำนาจหน้าที่ อปท.
รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ กฎหมายจัดตั้ง อปท. อบจ. /เทศบาล /อบต. พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่ อปท. กฎหมายกำหนดให้ ผู้บริหาร อปท.และเจ้าหน้าที่ อปท. เป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น

6 ปัญหาการดำเนินการสนับสนุนของ อปท.
สตง ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้ อปท. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณของ อบจ.เทศบา และ อบต.ในการให้บริหารสาธารณะ

7 ประกาศฯ กำหนดให้ อบจ.เทศบาล อบต.อาจสนับสนุนงบประมาณให้ อปท.อื่น ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐในจังหวัดในภารกิจ ด้านการศึกษา หรือการสาธารณสุข ได้ กำหนดให้ อปท.วงเงินที่จะให้การสนับสนุน จากรายของ อปท.ในปีที่แล้วโดยไม่รวมเงินอุดหนุน โดย อบจ. ไม่เกิน ๑๐ % ทน/ทต ไม่เกิน ๒% อบต.ไม่เกิน ๕ %

8 ประกาศฯ กำหนดให้ (ต่อ)
การสนับสนุน งป.ต้อง ภารกิจที่สนับสนุนจะต้องภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อปท.ผู้สนับสนุน อปท.ผู้สนับสนุน ต้องกำหนดโครงการอันเป็นเป็นภารกิจหลักของตนเองตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี คำนึงถึงสถานะทางการคลังของตนเอง

9 ผู้ขอต้องทำอย่างใด ผู้ขอรับการสนับสนุนจะต้องเสนอโครงการ/กิจกรรม โดยระบุเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ และแบ่งส่วนงบประมาณที่จะขอรับการสนับสนุนและของตนเอง

10 ประกาศฯ กำหนดให้ (ต่อ)
ข้อห้าม ห้ามใช้เงินสะสม ห้ามตั้งรายการใหม่ เว้นแต่ได้มีการตั้งข้อบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม จะต้องได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการฯ ก่อน ตั้งงบประมาณ - เว้น แต่กรณีฉุกเฉิน

11 ประกาศฯ กำหนดให้ (ต่อ)
ข้อห้าม ห้ามใช้เงินสะสม ห้ามตั้งรายการใหม่ เว้นแต่ได้มีการตั้งข้อบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม จะต้องได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการฯ ก่อน ตั้งงบประมาณ - เว้น แต่กรณีฉุกเฉิน

12 จะได้รับการสนับสนุนจาก อปท.อย่างใร
ต้องรู้ปฏิทินการปฏิบัติงานของ อปท. มี.ค.-เม.ย จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น พ.ค จัดทำร่าง/คคก.พิจารณาร่าง มิ.ย ผู้บริหาร อปท.อนุมันิ/ประกาศใช้ ส.ค จัดทำข้อบัญญัติ งป.รายจ่าย

13 สรุป อปท.ดำเนินการเอง ร่วมมือระหว่าง อปท. ร่วมมือกับรัฐ
ให้หน่วยงานอื่นดำเนินการแทน

14 ขอขอบพระพระคุณ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร มือถือ


ดาวน์โหลด ppt ๑. อำนาจหน้าที่ของ อปท. ๒. หน่วยงานต่าง ๆ ได้ขอรับการสนับสนุน จาก อปท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google