งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบาย การคลัง. กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น มีภารกิจส่งเสริมและ สนับสนุนให้ อปท. มีความเข้มแข็ง ด้านการเงิน การคลัง โดยมี นโยบาย ดังนี้ 1. การพัฒนาด้านการเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบาย การคลัง. กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น มีภารกิจส่งเสริมและ สนับสนุนให้ อปท. มีความเข้มแข็ง ด้านการเงิน การคลัง โดยมี นโยบาย ดังนี้ 1. การพัฒนาด้านการเงิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบาย การคลัง

2 กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น มีภารกิจส่งเสริมและ สนับสนุนให้ อปท. มีความเข้มแข็ง ด้านการเงิน การคลัง โดยมี นโยบาย ดังนี้ 1. การพัฒนาด้านการเงิน การ คลัง 2. การพัฒนารายได้ของ อปท. 3. รายได้ของ อปท. ใน ปีงบประมาณ 2553

3 1. การพัฒนาด้าน การเงินการคลัง

4 เน้นการพัฒนาระบบการบริหาร จัดการด้านการเงิน การคลังใน ขั้นตอนต่างๆให้มีประสิทธิภาพ และมี ความสอดคล้องกัน 1. นโยบายของผู้บริหาร / ทิศ ทางการพัฒนา อปท. 2. การจัดทำแผนงาน / โครงการ 3. การจัดทำงบประมาณ 4. การจัดเก็บภาษีอากร 5. การพัสดุ / การจัดซื้อจัดจ้าง 6. การเบิกจ่ายเงิน / การจัดทำ บัญชี

5 7. การตรวจสอบการใช้จ่าย งบประมาณ 8. วินัยของการคลัง / ความ มั่นคงทางการคลัง ขั้นตอนดังกล่าว เป็นวงจร ทางการคลังของ อปท. ที่จะต้อง ดำเนินการให้มีประสิทธิภาพ และมี ความสอดคล้องกัน และทุกขั้นตอน จะต้องเน้น คือ ความประหยัดคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด รวดเร็ว ทัน สถานการณ์ โดยคำนึงถึงประชาชน เป็นหลัก

6 วงจรการ คลัง ท้องถิ่น

7

8 การเบิกจ่าย / การจัดทำบัญชี - เบิกจ่ายตามที่ได้ก่อหนี้ ผูกพัน และทำการลงบัญชีรับ - จ่าย การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ - เป็นการ ตรวจสอบเพื่อความโปร่งใจ ถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การทบทวน การปรับปรุงการดำเนินการต่อไป หรือยกเลิกนโยบาย วินัยการคลัง / ความมั่นคงทางการคลัง - การใช้จ่าย อย่างมีวินัย เพื่อความมั่นคงทางการเงินการคลัง

9 2. การพัฒนารายได้ ของ อปท.

10 รายได้ของ อปท. มี ความสัมพันธ์และสำคัญ ต่อ การจัดสรรงบประมาณ ในการ จัดทำบริการสาธารณะ เพื่อ พัฒนาท้องถิ่นให้มีความ เจริญก้าวหน้า โดยมีรายได้ ตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

11 1. รายได้ที่ อปท. จัดเก็บเอง ภาษี / อากร และ ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ภาษี โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย อากรฆ่าสัตว์ ฯลฯ ภาษี น้ำมัน ยาสูบ และค่าธรรมเนียมจาก ผู้พักในโรงแรม ซึ่งจัดเก็บโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ( อบจ.) 2. รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้ว จัดสรรให้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ภาษี ธุรกิจเฉพาะ ภาษีสุรา ภาษี สรรพสามิต ค่าธรรมเนียมการจด ทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ ค่าภาคหลวงแร่ และค่าภาคหลวง ปิโตรเลียม เป็นต้น

12 3. รายได้ที่รัฐบาลแบ่งให้ ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อำนาจ เพื่อให้ อปท. มีสัดส่วนรายได้ เพิ่มขึ้น 4. เงินอุดหนุนทั่วไป รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายได้ของ อปท. เพื่อดำเนินการตามภารกิจหน้าที่ หรือภารกิจถ่ายโอน 5. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รัฐบาลจัดสรรให้ อปท. เพื่อ ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล


ดาวน์โหลด ppt นโยบาย การคลัง. กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น มีภารกิจส่งเสริมและ สนับสนุนให้ อปท. มีความเข้มแข็ง ด้านการเงิน การคลัง โดยมี นโยบาย ดังนี้ 1. การพัฒนาด้านการเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google