งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอโดย คุณสุนทรี น้อยยิ้ม เจ้าพนักงาน ธุรการชำนาญงาน นายภุชงค์ ธงสอาด นักจัดการ งานทั่วไปชำนาญการ ฝ่ายอำนวยการ “ เรื่อง แนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ของรัฐตามหลักเกณฑ์การเปิดเผย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอโดย คุณสุนทรี น้อยยิ้ม เจ้าพนักงาน ธุรการชำนาญงาน นายภุชงค์ ธงสอาด นักจัดการ งานทั่วไปชำนาญการ ฝ่ายอำนวยการ “ เรื่อง แนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ของรัฐตามหลักเกณฑ์การเปิดเผย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนอโดย คุณสุนทรี น้อยยิ้ม เจ้าพนักงาน ธุรการชำนาญงาน นายภุชงค์ ธงสอาด นักจัดการ งานทั่วไปชำนาญการ ฝ่ายอำนวยการ “ เรื่อง แนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ของรัฐตามหลักเกณฑ์การเปิดเผย ราคากลางการคำนวณราคากลางฯ ตามมาตรา ๑๐๓ / ๗ แห่ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปราม การทุจริต พ. ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข เพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ. ศ. ๒๕๕๔ นำเสนอโดย คุณสุนทรี น้อยยิ้ม เจ้าพนักงาน ธุรการชำนาญงาน นายภุชงค์ ธงสอาด นักจัดการ งานทั่วไปชำนาญการ ฝ่ายอำนวยการ “ เรื่อง แนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ของรัฐตามหลักเกณฑ์การเปิดเผย ราคากลางการคำนวณราคากลางฯ ตามมาตรา ๑๐๓ / ๗ แห่ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปราม การทุจริต พ. ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข เพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ. ศ. ๒๕๕๔ การจัดการองค์ความรู้ ภายในหน่วยงาน

2

3 มาตรการที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐตามมาตรา ๑๐๓ / ๗ 1 การเปิดเผยราคากลางและการ คำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทาง อิเล็กทรอนิกส์ 2 บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเป็น คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐยื่นบัญชี แสดงรายรับรายจ่ายของโครงการต่อ กรมสรรพากร ( บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ) มาตรการที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐตามมาตรา ๑๐๓ / ๗ 1 การเปิดเผยราคากลางและการ คำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทาง อิเล็กทรอนิกส์ 2 บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเป็น คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐยื่นบัญชี แสดงรายรับรายจ่ายของโครงการต่อ กรมสรรพากร ( บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ )

4 การจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องประกาศราคา กลาง คณะกรรมการป. ป. ช. ได้เสนอให้ คณะรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานของ รัฐปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง 7 ประเภท 1 งานจ้างก่อสร้าง 2 งานจ้างควบคุมงาน 3 การจ้างออกแบบ 4 การจ้างที่ปรึกษา 5 การจ้างวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ ทุนการวิจัย 6 การจ้างพัฒนาระบบ คอมพิวเตอร์ 7 การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งาน ก่อสร้าง การจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องประกาศราคา กลาง คณะกรรมการป. ป. ช. ได้เสนอให้ คณะรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานของ รัฐปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง 7 ประเภท 1 งานจ้างก่อสร้าง 2 งานจ้างควบคุมงาน 3 การจ้างออกแบบ 4 การจ้างที่ปรึกษา 5 การจ้างวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ ทุนการวิจัย 6 การจ้างพัฒนาระบบ คอมพิวเตอร์ 7 การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งาน ก่อสร้าง

5 ราคากลางงานก่อสร้าง ราคาที่หน่วยงานของรัฐจะใช้ใน การจัดจ้างและได้มาจากการคำนวณ ในทางช่างตามแบบรูปรายการของ งานนั้นๆตามที่ทางราชการหรือ หน่วยงานของรัฐได้กำหนดวิธีการ คำนวณไว้และได้รับความเห็นชอบ จากผู้มีอำนาจดำเนินการตามระเบียบ ประกาศหรือกฎที่ใช้ในการจักจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ ราคากลางงานก่อสร้าง ราคาที่หน่วยงานของรัฐจะใช้ใน การจัดจ้างและได้มาจากการคำนวณ ในทางช่างตามแบบรูปรายการของ งานนั้นๆตามที่ทางราชการหรือ หน่วยงานของรัฐได้กำหนดวิธีการ คำนวณไว้และได้รับความเห็นชอบ จากผู้มีอำนาจดำเนินการตามระเบียบ ประกาศหรือกฎที่ใช้ในการจักจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ

6 การสั่งซื้อสั่งจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่กำหนดราคากลางให้ระบุวันที่ผู้มี อำนาจตามระเบียบ กฎหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐนั้นฯ ได้อนุมัติจำนวนเงินอันเป็นราคาที่จะใช้ในการ จัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นฯ กรณีซื้อหลายรายการให้ระบุรายการต่อ หน่วยแต่ละรายการ เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลางให้ระบุชื่อ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้ดำเนินการสืบหาราคาหรือ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับ การพัสดุและได้จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติตามระเบียบฯประกาศหรือ กฎของหน่วยงานของรัฐโดยอาจเป็นเจ้าหน้าที่ บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลแล้วแต่กรณี การสั่งซื้อสั่งจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่กำหนดราคากลางให้ระบุวันที่ผู้มี อำนาจตามระเบียบ กฎหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐนั้นฯ ได้อนุมัติจำนวนเงินอันเป็นราคาที่จะใช้ในการ จัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นฯ กรณีซื้อหลายรายการให้ระบุรายการต่อ หน่วยแต่ละรายการ เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลางให้ระบุชื่อ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้ดำเนินการสืบหาราคาหรือ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับ การพัสดุและได้จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติตามระเบียบฯประกาศหรือ กฎของหน่วยงานของรัฐโดยอาจเป็นเจ้าหน้าที่ บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลแล้วแต่กรณี

7 แหล่งที่มาของราคากลาง ให้ระบุแหล่งที่มาของราคาหรือ วิธีการคำนวณราคาที่ใช้ในการ จัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางปฏิบัติของ หน่วยงานรัฐนั้นฯ เช่นการคำนวณ ราคาตามที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังกำหนด เช่น ครุภัณฑ์ - ให้ใช้ราคามาตรฐานที่สำนัก งบประมาณกำหนด - หากไม่มีให้ใช้ราคาที่เคยซื้อ ครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ หากไม่มีให้ใช้ราคา ตลาดโดยสืบจากราคาท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆเป็นราคาอ้างอิง แหล่งที่มาของราคากลาง ให้ระบุแหล่งที่มาของราคาหรือ วิธีการคำนวณราคาที่ใช้ในการ จัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางปฏิบัติของ หน่วยงานรัฐนั้นฯ เช่นการคำนวณ ราคาตามที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังกำหนด เช่น ครุภัณฑ์ - ให้ใช้ราคามาตรฐานที่สำนัก งบประมาณกำหนด - หากไม่มีให้ใช้ราคาที่เคยซื้อ ครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ หากไม่มีให้ใช้ราคา ตลาดโดยสืบจากราคาท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆเป็นราคาอ้างอิง

8 เงื่อนไขการประกาศราคากลาง 1 วงเงินที่ต้องประกาศเกินกว่า 1 แสนบาทขึ้นไปทุกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 2 วิธีการประกาศต้องประกาศใน ระบบฐานข้อมูล 2 แห่ง 2.1 ระบบฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ( ระบบ e-GP) 2.2 ระบบฐานข้องมูล อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐ ตนเอง เงื่อนไขการประกาศราคากลาง 1 วงเงินที่ต้องประกาศเกินกว่า 1 แสนบาทขึ้นไปทุกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 2 วิธีการประกาศต้องประกาศใน ระบบฐานข้อมูล 2 แห่ง 2.1 ระบบฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ( ระบบ e-GP) 2.2 ระบบฐานข้องมูล อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐ ตนเอง


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอโดย คุณสุนทรี น้อยยิ้ม เจ้าพนักงาน ธุรการชำนาญงาน นายภุชงค์ ธงสอาด นักจัดการ งานทั่วไปชำนาญการ ฝ่ายอำนวยการ “ เรื่อง แนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ของรัฐตามหลักเกณฑ์การเปิดเผย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google