งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ปีการศึกษา 2549 - 2551 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลำปาง เขต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ปีการศึกษา 2549 - 2551 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลำปาง เขต 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ปีการศึกษา 2549 - 2551 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลำปาง เขต 2

3 แนวการจัดกิจกรรมการเรียนแบบบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มดแดงแรงฤทธิ์

5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มหัศจรรย์แห่งผัก ( ผักหวาน )

6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จิ๊กโก๋บ้านนา ( อึ่ง )

7 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักวิ่งลมกรด ( แย้ )

8 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม้งามแห่งขุนเขา ( ดอกก้าน )

9 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นวลนางกลางป่า ( เห็ดโคน )

10 มด แดง แรง ฤทธิ์ ภาษาไทย - เขียนเรื่อง จาก จินตนาการ เกี่ยวกับมด แดง - แต่งกาพย์ ยานี ๑๑ ภาษาอังกฤ ษ - คำศัพท์ ร่างกายของ มดแดง สังคมศึกษา ฯ - คุณธรรมของ มดแดง ศิลปะศึกษา - วาดภาพ และระบายสี มดแดง งานบ้าน - อาหารปรุง ด้วยไข่มด แดง สุขศึกษา - คุณค่าทาง โภชนาการ ของ ไข่มดแดง วิทยาศาสตร์ - ลักษณะทาง พันธุกรรมของ มดแดง คณิตศาสตร์ - จำนวนนับ

11 การถอดบทเรียน ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง หน่วย มดแดง แรงฤทธิ์ ทำไมเลือก มดแดงมา จัดการเรียน การสอน

12 พอประม าณ

13 - เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาจากแหล่ง เรียนรู้ในท้องถิ่นที่มีอยู่ตามสภาพ จริง - เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงคุณค่า ของมดแดงจากการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ - เพื่อให้ผู้เรียนได้นำไปประยุกต์ใช้ใน การดำเนินชีวิตประจำวัน - เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาจากแหล่ง เรียนรู้ในท้องถิ่นที่มีอยู่ตามสภาพ จริง - เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงคุณค่า ของมดแดงจากการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ - เพื่อให้ผู้เรียนได้นำไปประยุกต์ใช้ใน การดำเนินชีวิตประจำวัน มีเหตุผล

14 มีภูมิคุ้มกันที่ ดี

15 - เรื่อง มดแดง จากผลการ เรียนรู้ของกลุ่มสาระการ เรียนรู้ เช่น ลักษณะทาง กายภาพ, วงจรชีวิต, คำศัพท์ทางภาษาอังกฤษ, การแต่งกายพ์ยานี ๑๑, การ วาดภาพมดแดง, การ ประกอบอาหารจากมดแดง - เรื่อง มดแดง จากผลการ เรียนรู้ของกลุ่มสาระการ เรียนรู้ เช่น ลักษณะทาง กายภาพ, วงจรชีวิต, คำศัพท์ทางภาษาอังกฤษ, การแต่งกายพ์ยานี ๑๑, การ วาดภาพมดแดง, การ ประกอบอาหารจากมดแดง ความรู้

16 คุณธรรม

17 แนวการจัดกิจกรรมการเรียนแบบบูรณาการ ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

18 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดพระบาทวังตวง

19 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องกล้วย ๆ

20 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก๋วยสลาก

21 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี๋ใหม่เมือง

22 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ป๋าเวณียี่เป็ง

23 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แม่พริกน่าอยู่

24 ติดตามชมใน โอกาสต่อไป สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ปีการศึกษา 2549 - 2551 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลำปาง เขต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google