งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐกิจพอเพียง จัดทำโดย 1. ด. ช. สาโรจน์ อินทรไชย เลขที่ 16 2. ด. ญ. ธิดารัตน์ ศรีมะโน เลขที่ 45 3. ด. ญ. อาทิตยา พลทาจิตร เลขที่ 46 3. ด. ญ. อาทิตยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐกิจพอเพียง จัดทำโดย 1. ด. ช. สาโรจน์ อินทรไชย เลขที่ 16 2. ด. ญ. ธิดารัตน์ ศรีมะโน เลขที่ 45 3. ด. ญ. อาทิตยา พลทาจิตร เลขที่ 46 3. ด. ญ. อาทิตยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เศรษฐกิจพอเพียง จัดทำโดย 1. ด. ช. สาโรจน์ อินทรไชย เลขที่ 16 2. ด. ญ. ธิดารัตน์ ศรีมะโน เลขที่ 45 3. ด. ญ. อาทิตยา พลทาจิตร เลขที่ 46 3. ด. ญ. อาทิตยา พลทาจิตร เลขที่ 46 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 เสนอ คุณครู จริญญา ม่วงจีน M2A

2 --- เมนู ---  ความหมายของ เศรษฐกิจพอเพียง ความหมายของ เศรษฐกิจพอเพียง  ความหมายของ เศรษฐกิจพอเพียง ความหมายของ เศรษฐกิจพอเพียง  หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง  หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง  เศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข เศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  เศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข เศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข M2A  ความหมายของ 3 ห่วง ความหมายของ 3 ห่วง  ความหมายของ 3 ห่วง ความหมายของ 3 ห่วง  รูปภาพเศรษฐกิจ พอเพียง รูปภาพเศรษฐกิจ พอเพียง  รูปภาพเศรษฐกิจ พอเพียง รูปภาพเศรษฐกิจ พอเพียง  ความหมายของ 2 เงื่อนไข ความหมายของ 2 เงื่อนไข  ความหมายของ 2 เงื่อนไข ความหมายของ 2 เงื่อนไข

3 ความหมายของเศรษฐกิจ พอเพียง “ เศรษฐกิจพอเพียง ” เป็นปรัชญาที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัส ชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิต แก่ พสกนิกรชาวไทยโดยเฉพาะการพัฒนา เศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความ มีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบ ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอ M2A

4 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนว ทางการดำรงชีวิต และปฏิบัติตนของประชาชน ทุกระดับตั้งแต่ ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการ ดำรงชีวิตประจำวัน การพัฒนาและบริหาร ประเทศ ให้ดำเนิน ไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา เศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวหน้าต่อการเปลี่ยนแปลง ของโลก M2A

5 เศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ที่สำคัญที่สุด ทุกคนควรเข้าใจ “ คำนิยาม ” ว่า ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 ห่วง และ 2 เงื่อนไข โดย 3 ห่วง คือ M2A

6 ความหมายของ 3 ห่วง ความพอประมาณ หมายถึงความพอดีที่ไม่น้อย เกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับ ระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมี เหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัว ให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้าน การต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ ของ สถานการณ์ต่างๆ M2A

7 ความหมายของ 2 เงื่อนไข ๑ เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม ความรู้ หมายถึง ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน คุณธรรมประกอบด้วย มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความ เพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต ๒. เงื่อนไขชีวิต หมายถึง ดำเนินชีวิตด้วย ความอดทนมีความเพียร มีสติและปัญญา

8 รูปภาพเศรษฐกิจพอเพียง M2A การออม การทำเกษตร ขุดบ่อเลี้ยงปลา


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐกิจพอเพียง จัดทำโดย 1. ด. ช. สาโรจน์ อินทรไชย เลขที่ 16 2. ด. ญ. ธิดารัตน์ ศรีมะโน เลขที่ 45 3. ด. ญ. อาทิตยา พลทาจิตร เลขที่ 46 3. ด. ญ. อาทิตยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google