งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน โรงเรียนฝางวิทยายน ผู้จัดทำ 1.นายสุทิน สีละโคตร เลขที่11

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน โรงเรียนฝางวิทยายน ผู้จัดทำ 1.นายสุทิน สีละโคตร เลขที่11"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน โรงเรียนฝางวิทยายน ผู้จัดทำ 1.นายสุทิน สีละโคตร เลขที่11
เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การเกษตร อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประเวส นามศรีฐาน ผู้จัดทำ 1.นายสุทิน สีละโคตร เลขที่11 2.นางสาวศิริลักษณ์ อ่อนประทุม เลขที่28 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนฝางวิทยายน

2 อาชีพการเกษตรมีความสำคัญ ดังนี้ 1
อาชีพการเกษตรมีความสำคัญ ดังนี้  1. การเกษตรก่อให้เกิดปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของมนุษย์ ได้แก่  1.1 ทำให้เกิดอาหารบริโภคประจำวัน เช่น ข้าว ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ นม ไข่ ฯลฯ  1.2 ทำให้เกิดเครื่องนุ่งหุ่ม เช่น ฝ้าย ปอกระเจา ศรนารายณ์ หนังสัตว์ต่าง 1.3 ทำให้เกิดที่อยู่อาศัย เช่น ป่าไม้ต่าง ๆ  1.4 ก่อให้เกิดมียารักษาโรค เช่น ควินิน สมุนไพรต่าง ๆ 2. การเกษตรเป็นรากฐานทำให้เกิดอาชีพอื่น ๆ ตามมา ได้แก่ อาชีพค้าขาย โรงงานอุตสาหกรรม การคมนาคมและการ ขนส่ง งานช่างฝีมือและหัตถกรรม เป็นต้น   3. การเกษตรเป็นสินค้าที่ทำรายได้ให้กับประเทศ   4. การเกษตรช่วยให้ประชาชนมีงานทำตลอดทั้งปี   5. การเกษตรเป็นการใช้ที่ดินที่รกร้างว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์   6. การเกษตรช่วยทำให้เกิดความเพลินเพลิด เช่น ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ การเลี้ยงสัตว์สวยงาม เป็นต้น

3 แนวคิด ที่มา และความสำคัญของโครงงาน
เนื่องด้วยคณะผู้ศึกษาไม่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเกษตรต่างๆ มีเเนวความคิดจัดทำโครงงานการงานอาชีพเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ตามเเนวพระราชดำรัสอยากมีความรุู้เรื่องเกษตรต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้กับปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อที่จะได้ออกสัมภาษณ์ลงมือปฎิบัติจริงเเละได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่อง เกษตรพอเพียงตามเเนวพระราชดำรัสด้วยตนเองเเละนำความรุ้ที่ได้เผยเเพร่ให้ความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 เเละชาวบ้าน

4 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อจะได้ลงมือปฏิบัติจริง
2.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 3.เพื่อศึกษาและสร้างจาก Blog Wordpress.com

5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การเกษตร 2.ได้เผยแพร่ให้ความรู้กับนักเรียนและชาวบ้าน 3.นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการทำโครงงานนำไปปฎิบัติจริงที่บ้านและที่โรงเรียน 4.ได้ปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

6 จบการนำเสนอ หากผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน โรงเรียนฝางวิทยายน ผู้จัดทำ 1.นายสุทิน สีละโคตร เลขที่11

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google