งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การเกษตร อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประเวส นามศรี ฐาน ผู้จัดทำ 1. นายสุทิน สีละโคตร เลขที่ 11 2. นางสาวศิริลักษณ์ อ่อน ประทุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การเกษตร อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประเวส นามศรี ฐาน ผู้จัดทำ 1. นายสุทิน สีละโคตร เลขที่ 11 2. นางสาวศิริลักษณ์ อ่อน ประทุม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การเกษตร อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประเวส นามศรี ฐาน ผู้จัดทำ 1. นายสุทิน สีละโคตร เลขที่ 11 2. นางสาวศิริลักษณ์ อ่อน ประทุม เลขที่ 28 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนฝาง วิทยายน

2 อาชีพการเกษตรมีความสำคัญ ดังนี้ 1. การเกษตรก่อให้เกิดปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของมนุษย์ ได้แก่ 1.1 ทำให้เกิดอาหารบริโภคประจำวัน เช่น ข้าว ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ นม ไข่ ฯลฯ 1.2 ทำให้เกิดเครื่องนุ่งหุ่ม เช่น ฝ้าย ปอกระเจา ศรนารายณ์ หนังสัตว์ต่าง 1.3 ทำให้เกิดที่อยู่อาศัย เช่น ป่าไม้ต่าง ๆ 1.4 ก่อให้เกิดมียารักษาโรค เช่น ควินิน สมุนไพรต่าง ๆ 2. การเกษตรเป็นรากฐานทำให้เกิดอาชีพอื่น ๆ ตามมา ได้แก่ อาชีพค้าขาย โรงงานอุตสาหกรรม การคมนาคมและการ ขนส่ง งาน ช่างฝีมือและหัตถกรรม เป็นต้น 3. การเกษตรเป็นสินค้าที่ทำรายได้ให้กับประเทศ 4. การเกษตรช่วยให้ประชาชนมีงานทำตลอดทั้งปี 5. การเกษตรเป็นการใช้ที่ดินที่รกร้างว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ 6. การเกษตรช่วยทำให้เกิดความเพลินเพลิด เช่น ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ การเลี้ยง สัตว์สวยงาม เป็นต้น

3 แนวคิด ที่มา และความสำคัญของโครงงาน เนื่องด้วยคณะผู้ศึกษาไม่มีความ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเกษตรต่างๆ มีเเนว ความคิดจัดทำโครงงานการงานอาชีพเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ตามเเนวพระราชดำรัส อยากมีความรุู้เรื่องเกษตรต่างๆ เพื่อ ประยุกต์ใช้กับปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อที่จะ ได้ออกสัมภาษณ์ลงมือปฎิบัติจริงเเละได้ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่อง เกษตรพอเพียง ตามเเนวพระราชดำรัสด้วยตนเองเเละนำ ความรุ้ที่ได้เผยเเพร่ให้ความรู้นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 เเละชาวบ้าน

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อจะได้ลงมือปฏิบัติจริง 2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องเศรษฐกิจ พอเพียง 3. เพื่อศึกษาและสร้างจาก Blog Wordpress.com

5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจ พอเพียง เรื่อง การเกษตร 2. ได้เผยแพร่ให้ความรู้กับนักเรียนและชาวบ้าน 3. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการทำ โครงงานนำไปปฎิบัติจริงที่บ้านและที่โรงเรียน 4. ได้ปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

6 จบการนำเสนอ หากผิดพลาดประการใด ก็ขอ อภัยไว้ ณ ที่นี้


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การเกษตร อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประเวส นามศรี ฐาน ผู้จัดทำ 1. นายสุทิน สีละโคตร เลขที่ 11 2. นางสาวศิริลักษณ์ อ่อน ประทุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google