งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมทาง ภาษา เรื่องเทศกาลวันสำคัญของจีน ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมทาง ภาษา เรื่องเทศกาลวันสำคัญของจีน ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมทาง ภาษา เรื่องเทศกาลวันสำคัญของจีน ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 11

2 สาระสำคัญ การบอกชื่อคำศัพท์ และ ความสำคัญอย่างสั้นๆ เกี่ยวกับ เทศกาลและวันสำคัญของจีน เข้า ร่วมกิจกรรมทางภาษาและ วัฒนธรรมของจีนที่เหมาะสมกับวัย บอกความเหมือนหรือความ แตกต่างระหว่างเทศกาล งาน ฉลองและประเพณีตามวัฒนธรรม ของจีนกับวัฒนธรรมของไทย เพื่อให้มีความเข้าใจ และนำไปใช้ ได้อย่างมีวิจารณญาณ

3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1 บอกชื่อคำศัพท์ และความสำคัญ อย่างสั้นๆเกี่ยวกับ เทศกาลและวันสำคัญของจีน 2 เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมของจีน ที่เหมาะสมกับวัย 3 บอกความเหมือนหรือความ แตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลองและประเพณีตามวัฒนธรรม ของจีน กับ วัฒนธรรมของไทย

4 คำถามกำหนดกรอบการ เรียนรู้ คำถามสร้างพลังคิด - ทำอย่างไรจะช่วยสืบสานเทศกาลวัน สำคัญของจีน ให้คงอยู่สืบไปได้ยาวนานที่สุด

5 คำถามประจำหน่วย - เทศกาลแต่ละเทศกาลของ จีนมีความสำคัญอย่างไร - เทศกาลแต่ละเทศกาลของ จีนส่งผลกระทบต่อการ ดำรงชีวิตของคนจีนอย่างไร บ้าง

6 คำถามประจำบท - เทศกาลของจีนมีอะไรบ้าง - เทศกาลวันตรุษจีนตรงกับวันที่ เท่าไหร่ เดือนอะไร ตามปฏิทินจันทรคติจีน - เทศกาลไหว้บ๊ะจ่างตรงกับวันที่ เท่าไหร่ เดือนอะไร ตามปฏิทินจันทรคติจีน - เทศกาลไหว้พระจันทร์ตรงกับวันที่ เท่าไหร่ เดือนอะไร ตาม ปฏิทินจันทรคติจีน

7 เกณฑ์การประเมิน ก่อนเริ่มการจัดการเรียนรู้ - แบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างการจัดการเรียนรู้ - แบบประเมินการนำเสนอ - แบบประเมินรูปเล่มรายงาน สิ้นสุดการ จัดการเรียนรู้ - แบบทดสอบ หลังเรียน

8 โครงงาน เทศกาลสำคัญของจีน เป้าหมาย เพื่อให้นักเรียนรู้และทราบ ถึงความสำคัญ และกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน วันตรุษจีน วันไหว้บ๊ะจ่าง วันไหว้ พระจันทร์ บทบาท นักเรียนเป็นผู้จำลอง สถานการณ์จริง กลุ่มผู้ชม ครูและนักเรียนระดับชั้น ม.1- ม.6 ชุดกิจกรรมและภาระงาน นักเรียน แบ่งกลุ่ม เลือกหัวข้อ อภิปรายกลุ่มย่อย แสดงจริง และสรุปโครงงาน ประเมินผล ผลงาน สถานการณ์จำลองวันตรุษจีน วันไหว้บ๊ะจ่าง วันไหว้พระจันทร์


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมทาง ภาษา เรื่องเทศกาลวันสำคัญของจีน ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google