งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม สินค้าเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี ทำธุรกิจบริการได้อย่างเสรี ลงทุนได้อย่างเสรี แรงงานมีฝีมือไปทำงานได้อย่างเสรี เงินทุนเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีมากขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม สินค้าเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี ทำธุรกิจบริการได้อย่างเสรี ลงทุนได้อย่างเสรี แรงงานมีฝีมือไปทำงานได้อย่างเสรี เงินทุนเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีมากขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม สินค้าเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี ทำธุรกิจบริการได้อย่างเสรี ลงทุนได้อย่างเสรี แรงงานมีฝีมือไปทำงานได้อย่างเสรี เงินทุนเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีมากขึ้น AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN Economic Community: AEC ) 2. สร้างเสริมขีดความสามารถแข่งขัน e-ASEAN (พาณิชย์อิเลคทรอนิกส์) นโยบายภาษี สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายการแข่งขัน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคุ้มครองผู้บริโภค 3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค สนับสนุนการพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม SMEs ลดช่องว่างการพัฒนา ระหว่างสมาชิกเก่า-ใหม่ 4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก ทำ FTAs กับประเทศนอกอาเซียน ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ปี 2558 (2015) 1

2 สาขานักบัญชี* 2 อาเซียนได้รับการอำนวยความสะดวกในการประกอบวิชาชีพมากขึ้น สาขาแพทย์ สาขาพยาบาล สาขาทันตแพทย์ สาขาวิศวกรรม สาขาสถาปัตยกรรม สาขานักสำรวจ* MRAs ข้อตกลงยอมรับร่วม นักวิชาชีพในอาเซียน สามารถจดทะเบียนหรือ ขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพในประเทศ อาเซียนอื่นได้ แต่ยัง ต้องปฏิบัติตามกฏ ระเบียบภายในของ ประเทศนั้นๆ MRA ไม่ได้ เป็นการเปิด ตลาด แต่ เป็นเพียงการ อำนวยความ สะดวกใน ขั้นตอนการ ขอ ใบอนุญาต โดยลด ขั้นตอนการ ตรวจสอบ / รับรองวุฒิ การศึกษา หรือความรู้ ทางวิชาชีพ * ยังเป็นเพียง Framework หรือ หลักการกว้างๆ โดยต้องมีการเจรจาในรายละเอียด ต่อไป 2

3 การดำเนินการของสภาวิชาชีพบัญชี คณะอนุกรรมการการศึกษาและติดตาม ผลกระทบของ AEC ต่อวิชาชีพบัญชี 3

4 กรอบข้อตกลงยอมรับร่วมในสาขาบัญชีของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement Framework on Accountancy Services) ลงนาม กุมภาพันธ์ 2552 ทำโดยอ้างอิง ASEAN Framework Agreement on Services AFAS หลักการ คือ กำหนดแนวทางเพื่อใช้เป็นพื้นฐาน ในการเจรจา MRA ด้านบัญชีในอนาคตของ อาเซียน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์เรื่องการศึกษา การสอบ ประสบการณ์ กระบวนการให้การยอมรับ ระบบข้อมูลเอกสาร ระเบียบวินัยและหลัก จริยธรรม มาตรฐานและแนวปฏิบัติสากล MRA จะต้องไม่ลดทอนสิทธิ อำนาจ หน้าที่ของ สมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ ในการกำกับดูแล และออกกฎระเบียบ หรือกฎหมายภายใน แต่ต้อง ไม่สร้างอุปสรรคเกินจำเป็น 4

5 กรอบข้อตกลงยอมรับร่วมในสาขาบัญชีของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement Framework on Accountancy Services) ลงนาม กุมภาพันธ์ 2552 การออกใบอนุญาตและการขึ้นทะเบียนของ วิชาชีพบัญชีอาเซียนจะต้องปฏิบัติตาม กฎระเบียบภายในของแต่ละประเทศ กรอบข้อตกลงได้กำหนดกรอบการ ดำเนินการและขอบเขตความรับผิดชอบ ของหน่วยงานที่รับผิดชอบสาขาบัญชี 5

6 กรอบข้อตกลงยอมรับร่วมในสาขาบัญชีของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement Framework on Accountancy Services) ประโยชน์ที่จะได้รับ เป็นกรอบแนวทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าไป ทำงานในวิชาชีพในอนาคต เมื่อสมาชิกอาเซียนทีมีความพร้อม ก็สามารถเข้าร่วม เจรจายอมรับคุณสมบัติของกันและกันได้ โดยใช้กรอบ ข้อตกลงนี้เป็นพื้นฐานในการเจรจา ในระหว่างที่ยังไม่พร้อม สามารถศึกษากรอบข้อตกลงนี้ ไปก่อน ใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมทั้งในการส่ง บุคลากรออกไปทำงานในประเทศอาเซียนอื่น และรับมือ กับบุคลากรจากอาเซียนที่จะเข้ามาทำงานในประเทศ ไทย 6

7 ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของประเทศ สมาชิกสหพันธ์บัญชีอาเซียนต่อ AEC : ไทย สภาวิชาชีพบัญชี (FAP) ปรับเลขมาตรฐานบัญชีให้ สอดคล้องกับ IFRS อยู่ระหว่างการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินที่จัดทำ ขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ FAP ออกมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อบรรเทาภาระกิจการที่ไม่พร้อม จะปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานสอบบัญชี เพื่อให้พร้อมต่อ การปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี ฉบับใหม่ ซึ่งมีผลเมื่อ 1 มกราคม 2555 7

8 ผลกระทบจากการเปิดเสรี ผลทางบวก อัตราการจ้างแรงงานนักบัญชี และผู้สอบบัญชีไทยสูงขึ้น ทำ ให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สอบ บัญชีไทยอย่างต่อเนื่อง จำนวนผู้ให้บริการด้านวิชาชีพ บัญชีสูงขึ้น ทำให้ไม่เป็นตลาด การแข่งขันของผู้เสนอบริการ น้อยราย (Oligopoly) ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น ได้รับบริการที่มีคุณภาพดีขึ้น ในอัตราค่าบริการที่ถูกลง ผลทางลบ สำนักงานบัญชีไทยอาจ สูญเสียแรงงานให้กับ สำนักงานต่างชาติ สำนักงานบัญชีไทยอาจไม่ สามารถให้บริการที่ หลากหลายและมีมาตรฐาน ระดับสากล เช่นเดียวกับ สำนักงานบัญชีต่างชาติ สำนักงานบัญชีต่างชาติอาจมี การควบรวมกิจการมากขึ้นเพื่อ ขยายส่วนแบ่งทางการตลาด 8

9 การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบ วิชาชีพบัญชี เพิ่มการลงทุนในด้านโปรแกรมบัญชี (Accounting Software) เพื่อใช้ในการจัดทำและสอบบัญชี อบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชี อย่างต่อเนื่อง เน้นการให้บริการที่มีลักษณะที่เป็นการเฉพาะมากขึ้น เช่น ให้บริการสอบบัญชีตามประเภทของธุรกิจหรือ อุตสาหกรรม แข่งขันในด้านค่าธรรมเนียม โดยเสนอบริการที่ถูกกว่า สำหรับระดับการบริการที่มีคุณภาพทัดเทียมกันหรือ ดีกว่า ขยายขนาดของสำนักงาน โดยการควบรวมกิจการกับ สำนักงานอื่นๆ เพื่อดึงดูดลูกค้าที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ และบริษัทข้ามชาติ 9


ดาวน์โหลด ppt 1. เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม สินค้าเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี ทำธุรกิจบริการได้อย่างเสรี ลงทุนได้อย่างเสรี แรงงานมีฝีมือไปทำงานได้อย่างเสรี เงินทุนเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีมากขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google