งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 9 พฤศจิกายน 2552 การอนุญาตให้ foreign issuer เข้ามาเสนอขายหลักทรัพย์ และจดทะเบียนใน ตลท. การอนุญาตให้ foreign issuer เข้ามาเสนอขายหลักทรัพย์ และจดทะเบียนใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 9 พฤศจิกายน 2552 การอนุญาตให้ foreign issuer เข้ามาเสนอขายหลักทรัพย์ และจดทะเบียนใน ตลท. การอนุญาตให้ foreign issuer เข้ามาเสนอขายหลักทรัพย์ และจดทะเบียนใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 9 พฤศจิกายน 2552 การอนุญาตให้ foreign issuer เข้ามาเสนอขายหลักทรัพย์ และจดทะเบียนใน ตลท. การอนุญาตให้ foreign issuer เข้ามาเสนอขายหลักทรัพย์ และจดทะเบียนใน ตลท.

2 2 แผนกลยุทธ์ เพิ่มบทบาทตลาดทุนไทยในภูมิภาค เปิดให้ foreign issuer เข้ามา list ใน ตลท.  เพิ่มความหลากหลายของสินค้าในตลาดทุนไทย  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันกับตลาดทุน ตปท.

3 3 foreign issuer • ปัจจุบันไม่มีเกณฑ์เฉพาะสำหรับ foreign issuer • เกณฑ์ local เป็นอุปสรรคต่อ foreign issuer • ลดอุปสรรคการระดมทุนของ foreign issuer • คุ้มครองผู้ลงทุนเทียบเท่าไปลงทุนโดยตรงใน ตปท. ออกเกณฑ์เฉพาะสำหรับ foreign issuer

4 4 ไทย ตปท. หุ้น ตปท. 1.ผู้ลงทุนนำเงินออกไปซื้อหุ้นใน ตปท. 2.ผู้ลงทุนซื้อหุ้น foreign issuer ในไทย การลงทุนในหุ้น ตปท. 1 2 1 2 หุ้น ตปท.

5 5 Foreign issuer เสนอขายหลักทรัพย์ และจดทะเบียน ใน ตลท. รูปแบบการเสนอขาย phase แรก เปิดเฉพาะ secondary listing

6 6 หลักการสำคัญ 1.ผู้ลงทุนไทยได้รับความคุ้มครอง เสมือนไปลงทุนโดยตรงใน ตปท. 2. foreign issuer มีคุณสมบัติเป็น eligible listed co. 3. ปฏิบัติตามเกณฑ์ home ex. เป็นหลัก

7 7 1. เกณฑ์อนุญาต 1.มีคุณสมบัติเป็น eligible listed co. 2.มี contact person ติดต่อหน่วยงานทางการ / สนง. 3.อยู่ภายใต้วงเงินที่ ธปท. กำหนด 4.ต้องจัดให้มี U/W ไทย  home ex. เป็นสมาชิก WFE  regulator ใน home ex.  IOSCO MMOU signatory A / bilateral MOU  list ใน home ex. ≥ 3 ปี  บริษัทขนาดใหญ่ ( top quartile/ Mkt cap.≥10,000 ลบ.)

8 8 2. การเปิดเผยข้อมูล 2.1 ข้อมูลใน filing 2.2ภาษาที่ใช้ในการเปิดเผยข้อมูล 2.3 ระยะเวลา effective filing 2.4 งบการเงิน

9 9 2.1 ข้อมูลใน filing • หากขายพร้อม ปท. ในกลุ่มอาเซียน ให้เลือกใช้ ASEAN Standards หรือตาม home ex. ได้ • ไม่ต้องมี FA ไทย ยกเว้นถ้าใช้ ASEAN Standards Filing 3. ข้อมูลเพิ่ม  คำเตือนผู้ลงทุน + ปัจจัยเสี่ยง  ข้อมูล contact person/เลขานุการบริษัท  ภาษาที่ใช้เปิดเผยข้อมูลหลังขาย 2. ข้อมูลตาม ม.69 (1)-(10) เช่น วัตถุประสงค์การเสนอขาย ลักษณะการประกอบธุรกิจ 1. ข้อมูลตาม home ex.

10 ก.ล.ต 10 การให้ความรู้ / เตือนผู้ลงทุน คำเตือนบนหน้าปก filing  ดูแลตนเองเสมือนออกไปลงทุนใน ตปท.  ผลท. ต้องติดตาม/ศึกษาหลักเกณฑ์ของ regulator / home ex. ที่อาจกระทบสิทธิ  คำเตือนเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ update ข้อมูลหลังขาย

11 11 การให้ความรู้ / เตือนผู้ลงทุน ก.ล.ต. ปัจจัยความเสี่ยง ใน filing  ความเสี่ยงเสมือนไปลงทุนโดยตรงใน ตปท.  ข้อจำกัด/ความเสี่ยงในการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ที่อยู่ ตปท. และเขตอำนาจศาลในการฟ้องบังคับคดี  ผลท. อาจไม่สามารถซื้อหุ้นเพิ่มทุนในอนาคตได้ หากเต็มเพดานวงเงิน ธปท.  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  อาจไม่ได้รับเงินปันผลเนื่องจากมีข้อจำกัดนำเงินออก หรืออาจได้รับช้ากว่าผู้ลงทุนใน home ex.

12 ตลท. 12 การให้ความรู้ / เตือนผู้ลงทุน  เตือน ผลท. ทราบความแตกต่างระหว่างหลักทรัพย์ไทย กับหลักทรัพย์ของ foreign issuer เช่น  ใช้สัญลักษณ์พิเศษในการเผยแพร่ข้อมูล  แสดง website link ของ home regulator/home ex. เพื่อให้ ผลท. ติดตามหาข้อมูลหลักเกณฑ์ ตปท.  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ลงทุนรู้ความเสี่ยง

13 13 2.2 ภาษา Update ข้อมูลหลังขาย ภาษาที่ยื่น homeภาษาใน filing ที่ยื่น สนง. ภาษาอังกฤษ ภาษาอื่นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย filing  filing ที่ยื่น สนง. เป็นภาษาใด ให้ใช้ภาษานั้น เปิดเผยข้อมูลตลอดเวลาที่ list ใน ตลท.

14 14 2.3 effective filing  ตามแนวทางที่ตกลงร่วมกันใน ACMF คือ regulators ประสานงานใกล้ชิด และ filing มีผลใช้บังคับตามเวลาประเทศที่นานสุด ขายไทยที่เดียว  filing มีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 14 วัน ขายไทย + ปท. ในกลุ่มอาเซียนพร้อมกัน

15 15 2.4 งบการเงิน มาตรฐานการบัญชี : • มาตรฐาน IFRS • มาตรฐานไทย • มาตรฐาน home + reconcile IFRS • มาตรฐานที่ สนง. ยอมรับ

16 16 3. เกณฑ์อื่นหลังขาย มีข้อกำหนดบางเรื่องที่ กม. หลักทรัพย์ไทย ไม่สามารถผ่อนปรน ให้ทำตามเกณฑ์ home ex.ได้ เช่น เลขานุการบริษัท เกณฑ์ home เกณฑ์อื่นภายหลังเสนอขาย เช่น • งบการเงิน และ รายงานประจำปี • RPT/ได้มาจำหน่ายสินทรัพย์สำคัญ • รายงานส่วนได้เสีย กรรมการ/ผู้บริหาร • takeover • ออกหุ้นเพิ่มทุน/warrant • รายงานการถือหลักทรัพย์ผู้บริหาร

17 Foreign Company ติดต่อ SET (pre-approve) 1. ขอจัดสรรวงเงิน แจ้ง 2. ตรวจสอบคุณสมบัติ : • Home ex. เป็นสมาชิก WFE • Home regulator เป็นสมาชิก ISOCO MMOU/มี bilat. กับไทย • บริษัทขนาดใหญ่ + list ≥3ปี • ผ่าน listing requirement SEC สำรองวงเงิน SET ออกหนังสือรับรองคุณสมบัติ PO หุ้นใหม่ ผถห. นำหุ้นเดิมมา PO ขออนุญาต SEC Filing กับ SEC ขอ list กับ SET มีหน้าที่ บจ. ตามเกณฑ์ SET Update ข้อมูล ที่ SEC Filing กับ SEC   

18


ดาวน์โหลด ppt 1 9 พฤศจิกายน 2552 การอนุญาตให้ foreign issuer เข้ามาเสนอขายหลักทรัพย์ และจดทะเบียนใน ตลท. การอนุญาตให้ foreign issuer เข้ามาเสนอขายหลักทรัพย์ และจดทะเบียนใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google