งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรยายพิเศษ เรื่อง “ บทบาทวิศวกรอาหารใน ประเทศไทย ” โดย นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซี. พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด 10 มีนาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรยายพิเศษ เรื่อง “ บทบาทวิศวกรอาหารใน ประเทศไทย ” โดย นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซี. พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด 10 มีนาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บรรยายพิเศษ เรื่อง “ บทบาทวิศวกรอาหารใน ประเทศไทย ” โดย นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซี. พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด 10 มีนาคม 2555

2  Food Scientist  Food Technologist  Food Engineer Food Engineer คือใคร บุคคล 3 กลุ่มที่มีบทบาทใน อุตสาหกรรมอาหาร

3  นักวิทยาศาสตร์อาหาร เป็นผู้ศึกษา คุณสมบัติทางชีวภาพ กายภาพและเคมี ที่ เป็นองค์ประกอบทางธรรมชาติของอาหาร... จึงเป็นผู้นำเอาคุณสมบัติทาง วิทยาศาสตร์ของอาหารมาพัฒนาวิธีการ ปรุงอาหาร การถนอมอาหาร การบรรจุหีบ ห่อ หรือการเก็บรักษาอาหาร ตามความ ต้องการในการบริโภค Food Scientist

4  นักเทคโนโลยีอาหาร จะนำเอาความรู้ใน ด้านวิทยาศาสตร์อาหารมาพัฒนาหา วิธีการใหม่ๆ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อใช้ กับอาหารหลังการเก็บเกี่ยว อาจจะเป็น วิธีการถนอมอาหารให้คงคุณภาพได้ ยาวนานยิ่งขึ้นหรือ เกิดการสูญเสียน้อยลง ซึ่งสามารถนำเอาเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ ในอุตสาหกรรมอาหารได้ Food Technologist

5  วิศวกรอาหารจะมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้พื้น ฐานความรู้ด้านวิศวกรรมในการผลิต การ ถนอมอาหาร การบรรจุหีบห่อ การเก็บ รักษา และการขนย้ายอาหาร ซึ่งจะรวมถึง การออกแบบกระบวนการดำเนินการและ เครื่องจักรอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นการแยก ส่วนหรือทั้งระบบ นับตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึง สินค้าสำเร็จรูป Food Engineer

6  อาหารและเครื่องดื่ม 15%  ยานยนต์ 12%  ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 12%  วิทยุโทรทัศน์ 8%  เฟอร์นิเจอร์ 7% 5 อุตสาหกรรมหลักของ ประเทศไทย

7  ไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารอันดับที่ 13 ของ โลก  ไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารมีมูลค่าต่อหน่วย เป็นอันดับที่ 5 ของโลก  ไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของ โลก  ไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารทะเลอันดับที่ 3 ของโลก  ไทยเป็นผู้ส่งออกเนื้อสัตว์อันดับที่ 18 ของ โลก  ไทยเป็นผู้ส่งออกผักผลไม้อันดับที่ 16 ของ โลก นโยบายครัวโลกของ ไทย

8  เครือซีพี 2,000++ คน  ซีพีแรม 100+ คน  สาขาวิศวกรรม  ไฟฟ้า, เครื่องกล, อุตสาหการ, อิเล็กทรอนิกส์, ปิโตรเคมี, สารสนเทศ, การสื่อสาร, ขนถ่ายวัตถุ, การผลิต, การเกษตร, ความปลอดภัย, สิ่งแวดล้อม, การขนส่ง, อาหาร, แมคคาทรอนิกส์ และอื่นๆ วิศวกรซีพี

9 พ. ศ. 2456 เปิดสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ. ศ 2533 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท วิศวกรรมอาหาร ( วศ. บ.) พ. ศ. 2535 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมอาหารใน คณะอุตสาหกรรมการเกษตร ( วท. บ.) พ. ศ. 2536 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมอาหารใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( วศ. บ.) ปัจจุบันมีเพียง 4 สถาบันอุดมศึกษาที่เปิด หลักสูตรวิศวกรรมอาหาร กำเนิดวิศวกรรมอาหารใน ประเทศไทย

10 วิศวกรรมอาหารเปิด สอนที่ไหนบ้าง

11  ข้อตกลงยอมรับร่วม ( Mutual Recognition Arrangement : MRAs) ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) จะอำนวย ความสะดวกในการเคลื่อนย้านแรงงานใน สาขาบริการวิชาชีพที่สำคัญ 7 สาขา คือ วิศวกรรม แพทย์ พยาบาล นักสำรวจ นัก บัญชี ทันตแพทย์และสถาปนิกอย่างเสรี  สถาบันการศึกษาด้านวิศวกรรมของไทย กว่า 50 แห่ง 42 สาขาวิศวฯ จะรับมือกับการ เปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร ปี 2558

12  ออกแบบกรรมวิธีการผลิต เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ใน การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารให้มีประสิทธิภาพสุงและประหยัด  ออกแบบระบบและมาตราการความปลอดภัยและการกำจัด ของเสีย รวมทั้งการป้องกันสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมอาหาร  วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตใหม่ๆเพื่อ ตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภค  ควบคุมดูแลเครื่องจักรและบุคลากรในสายการผลิตให้ ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเต็มศักยภาพ  ออกแบบกระบวนการในการตรวจสอบอาหาร  ควบคุมคุณภาพในการผลิตอาหารและความปลอดภัยของ อาหารในขั้นตอนการผลิต  ออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร  วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบการผลิต ลักษณะการทำงานของ วิศวกรอาหาร

13  การหุงข้าวในระบบ IH  ลดอุณหภูมิเนื้อไก่หลังถอนขนและล้าง เครื่องในออกแล้ว  การปรับสมดุลในสายการผลิตขนมจีบ  การใช้ Motion และ Time study มาลด ปัญหาความเมื่อยล้าและกำหนดอัตรา ค่าจ้างเหมา  การใช้ระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรม อาหาร ตัวอย่างการใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมใน อุตสาหกรรมอาหาร

14  ประหยัดพลังงาน  ควบคุมผลิตง่าย  หุงได้ทุกพันธุ์ข้าว  ข้าวหอม  ข้าวนุ่มเหนียว  ข้าวสุกสม่ำเสมอกัน  คงคุณภาพแม้เก็บ นาน  อุ่นซ้ำยังอร่อย การหุงข้าว

15

16

17

18

19

20 พาชมโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร โรงงานอาหารพร้อมรับประทาน แช่เยือกแข็ง อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี


ดาวน์โหลด ppt บรรยายพิเศษ เรื่อง “ บทบาทวิศวกรอาหารใน ประเทศไทย ” โดย นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซี. พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด 10 มีนาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google