งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาบริหารงาน ก่อสร้าง CASHFLOW. Cash Flow คือแผนการใช้เงิน สำหรับโครงการก่อสร้าง จะช่วยเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการ ก่อสร้างทราบว่า เวลาใด จะต้องใช้เงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาบริหารงาน ก่อสร้าง CASHFLOW. Cash Flow คือแผนการใช้เงิน สำหรับโครงการก่อสร้าง จะช่วยเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการ ก่อสร้างทราบว่า เวลาใด จะต้องใช้เงิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาบริหารงาน ก่อสร้าง CASHFLOW

2 Cash Flow คือแผนการใช้เงิน สำหรับโครงการก่อสร้าง จะช่วยเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการ ก่อสร้างทราบว่า เวลาใด จะต้องใช้เงิน ในโครงการก่อสร้างเท่าไร หมุนเวียน อย่างไร สามารถจัดการการเงินได้ทัน ลด ความเสี่ยงต่อการขาดทุน Cash Flow เริ่มจากการประมาณ ราคาและกำหนดการ รับจ่ายเงิน

3 Cost Estimation การประมาณราคาที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อ การประกวดราคาตามปกติ จะมาจาก ราคาต่อหน่วยค่าวัสดุและค่าแรงงาน ของวัสดุแต่ละชนิด ซึ่งอาจจะมาจาก ประสบการณ์และฐานข้อมูลเดิมของผู้ ประมาณการ การประมาณราคาเพื่อการควบคุม งานก่อสร้าง ( เวลาและค่าใช้จ่าย ) จะ คำนวณมาจาก Work Package นั่น คือระดับล่างสุดใน Work Breakdown Structure ซึ่ง ค่าแรงงาน ค่าวัสดุ ค่าเครื่องจักร จะ ถูกแยกโดยละเอียด เป็นเงินที่ต้อง จ่ายจริง

4 Detail Estimation Start with WBS Direct Cost Indirect Cost Man (Labor) Machine (Equipment) Material (Material) Management (Overhead) Temporary Transportation Storage Mark-up (VAT, Taxes, Profit, Insurance, etc)

5 Material Cost Cost = unit Price x Quantity KEYS Fluctuation of unit price Quantity of Material use Combination of materials Example: Activity A Concrete 10m3 = 2,000x100 = 20,000 Steel 1 ton= 1,500x 1= 1,500 Formwork = 1,000 x300=300,000 Material Cost = 321,500 Baht

6 Labor Cost Cost = Unit price x Duration x Numbers Duration depends on productivity rate Example Activity A 20 Carpenters for 10 Days 300 Baht/man/Day 10 Labors for 10 Days 150 Baht/Man/Day Labor Cost = (20x10x300)+(10x10x150) = 60,000 +15,000 = 75,000 Baht O.T Rate Bonus Rate

7 Labor Cost Productivity Rate examples 1 labor 3 sq.m. brick wall per day 1 Carpenter 1 footing formwork/day Subcontract Rate examples 300 Baht/1 Door installation 50 Baht/1 meter installation 3 Baht/1 Kg of Steel reinforcement Normally subcontract rate is more expensive.

8 Equipment Cost O & O Cost O1 - Owning Cost Example You bought A Honda 600,000 Baht and sold it 5 years later at 300,000 Baht You paid 600,000-300,000 = 300,000 for 5 years Approximately; You do pay 300,000/365/5 = 164.38 Baht/Day owning this Honda *** Do not forget interest, taxes, inflation, etc.

9 Equipment Cost O2 - Operating Cost Fuel Cost Maintenance Cost Operator Cost Example The Honda’s fuel 100 baht/day Maintenance cost 10000 Baht/Year Tires cost 3000 Baht/Year Operator 5000 Baht/Month Operating Cost for Honda = (100) + (10000/365) + (3000/365) + (5000*12/365) = 300 Baht /Day Total Cost = 300+164.38 = 464.38 Baht/Day = 464.38/8 = 58.5 Baht/Hr. => Use for estimation

10 Equipment Cost An example You use an excavator for a trench excavation 100m 3 1 round of operation the excavator can take 0.1 m 3 1 round of the operation takes 30 seconds (Load - Turn- Dump-Turnback) 1 Hour productive time = 40 min 1 Hour, the excavator can produce = 80 rounds * 0.1 m3 = 8 m3 To finish the excavation, it takes 100/8 = 12.5 Hours Equipment Cost = 12.5*58.5 (assume) = 731.25 Baht

11 Common Errors in Cost Estimation Forget items in WBS Poor productivity estimation Some hidden cost and risk Temporary works Wrong unit price, Market condition Wrong quantity estimation, Human error Missing in quality of work Transportation

12 สิ่งที่ต้องพิจารณาในการ จัดทำ Cash Flow รูปแบบการจ่ายเงินต้นทุน เช่น ค่าแรงคนงานจ่ายเป็นรายเดือน ต้อง จ่ายทุกสิ้นเดือน วัสดุ เช่น ค่าวัสดุได้เครดิตจากร้านค้า 30 วัน หลังได้รับของ เป็นต้น ค่าเครื่องจักรอาจต้องจ่ายเงินค่าเช่า หลังจากงานเสร็จ จ้างเหมาช่วง จ่ายเมื่องานเสร็จทันที เป็นต้น งวดงานที่ได้ทำสัญญาไว้กับเจ้าของ งาน โดยทั่วไป ขอเบิกงวดเป็นรายเดือน

13 สิ่งที่ต้องพิจารณาในการจัดทำ Cash Flow เวลาหลังมอบงานกี่วันที่จะได้รับเช็ค และวันที่เช็คสามารถขึ้นเงินได้ หักค่าประกันผลงานเท่าไร 5% หรือ 10% กำไรที่ได้รับหากทำตามแผน การหักค่างานเพิ่มลด การหักค่าวัสดุ ที่เจ้าของซื้อเอง ดอกเบี้ยเงินกู้ ( ถ้ามี ) รายละเอียดปลีกย่อยขึ้นกับข้อตกลง ในสัญญา

14 ขั้นตอนการจัดทำ Cash Flow การเริ่มต้นมีลักษณะเหมือน Barchart แต่พิจารณาการจ่ายเงิน ของแต่ละกิจกรรม จากตัวเลขราคาตัวเดียวในการสร้าง Barchart ให้แยกออกเป็น ค่าจ้าง แรงงาน ค่าวัสดุ ค่าเครื่องจักร ค่า ดำเนินงาน ค่างานชั่วคราว ฯลฯ เพื่อ พิจารณาตามลักษณะการจ่ายเงิน การเบิกงวดให้พิจารณาจากสัญญา

15 ขั้นตอนการจัดทำ Cash Flow ตัวอย่างเช่น งานปักผัง 1 สัปดาห์ บริเวณ 5000 บาทเป็นงานจ้างเหมา ต้องลงการจ่ายเงินทันทีเมื่องานเสร็จ หากเป็นคนงานของบริษัทเอง ค่าจ้างทีมปักผัง 3 คนคนละ 200 บาท ต่อวันเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เป็นเงิน ต้นทุน (Cost) 6x700 = 4200 บาท เงินจำนวนนี้จะจ่ายให้คนงานเมื่อเวลา สิ้นเดือน และจะมีกำไร 800 บาท ซึ่ง จะถูกเรียกเก็บพร้อมกับงานอื่นๆใน งวดแรก ตามสัญญาตามที่ตกลงกับ เจ้าของงาน

16 ขั้นตอนการจัดทำ Cash Flow ทำการพิจารณากำหนดการจ่ายเงินของ แต่ละรายการ บันทึกข้อมูลการจ่ายเงินลงในตาราง ทีละ รายการ ทีละเดือน พิจารณากำหนดการเบิกงวดงานตาม สัญญาว่างานส่วนใดจะได้รับเงินเท่าใด เมื่อไร บันทึกข้อมูลลงในตาราง ลักษณะ เดียวกับรายจ่าย คำนวณผลรวมรับจ่ายแต่ละเดือน หาเงิน ที่ควรต้องมีสำรองจ่าย และยอดเงิน หมุนเวียน ดังตาราง วาดกราฟ Cash Flow ดังตัวอย่าง

17 Cash Flow Cash Flow ที่ดี จะทำให้ท่านทราบว่าเวลาใด ควรมีเงินหมุนเวียนอย่างน้อยเท่าใด หากเงินหมุนเวียนสะสมเป็นลบมากเกินไป ท่าน อาจจะหาทางขอปรับแผนงานก่อสร้าง ขอปรับ สัญญาการเบิกงวดให้ถี่ขึ้น หรือติดต่อขอเครดิต จาก Supplier ให้นานขึ้น เป็นต้น จะเห็นได้ว่าในช่วงการรับจ่ายเงินปลายเดือน นั้น ถึงแม้ Cash Flow จะเป็นบวก แต่อาจจะมี ช่วงเวลาสั้นๆที่ท่านจะต้องจ่ายเงินค่าใช้จ่าย ก่อนที่จะรับเงินค่างวดจากเจ้าของงานมา ( หรือ อาจจะเสียเวลาธุรการ 1-2 วัน ) ดังนั้นจึงควร พิจารณาเงินที่ต้องจ่ายมากที่สุดในกรณีที่ท่าน อาจได้รับเงินค่างวดช้า จะแสดงในช่องเงินที่ควร ต้องมีสำรอง หลังจากได้รับเช็คแล้วยอดเงินใน Cashflow จะถูกบวกเพิ่มกลับขึ้นไป


ดาวน์โหลด ppt วิชาบริหารงาน ก่อสร้าง CASHFLOW. Cash Flow คือแผนการใช้เงิน สำหรับโครงการก่อสร้าง จะช่วยเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการ ก่อสร้างทราบว่า เวลาใด จะต้องใช้เงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google