งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบประมาณ และ กลยุทธ์ทางด้านการเงิน ธนชัย ผู้พัฒน์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบประมาณ และ กลยุทธ์ทางด้านการเงิน ธนชัย ผู้พัฒน์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งบประมาณ และ กลยุทธ์ทางด้านการเงิน ธนชัย ผู้พัฒน์

2 Budgeted Income Statement Cash Budget Sales of Services or Goods Ending Inventory Budget Work in Process and Finished Goods Ending Inventory Budget Work in Process and Finished Goods Production Budget Production Budget Direct Materials Budget Direct Materials Budget Selling and Administrative Budget Selling and Administrative Budget Direct Labor Budget Direct Labor Budget Overhead Budget Overhead Budget Ending Inventory Budget Direct Materials Ending Inventory Budget Direct Materials Budgeted Balance Sheet Budgeted Statement of Cash Flows

3 งบกระแสเงินสด 3 สินทรัพย์หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม การดำเนินงาน การลงทุน การจัดหาเงินทุน การดำเนินงาน การจัดสรร เงินทุน การจัดหาเงินทุน งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะทางการเงิน ( งบดุล ) 1 - รายได้ ( ขาย ) - เงินสด - เจ้าหนี้การค้า - ต้นทุนขาย ( สินค้า / บริการ ) - ลูกหนี้ - เจ้าหนี้เงินกู้ - กำไรเบื้องต้น - สินค้า คงเหลือ - ค่าใช้จ่ายในการขาย หนี้สินไม่หมุนเวียน การตลาดและบริหาร สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน ส่วนของผู้ถือหุ้น - กำไรจากการดำเนินงาน - ที่ดิน - หุ้นสามัญ - ดอกเบี้ยจ่าย - อาคาร - กำไรสะสม - กำไรก่อนภาษี - เครื่องจักร - กำไรประจำปี - ภาษี - กำไรสุทธิ เงินปันผล 4 2

4 งบประมาณ : งบรายได้ - รายจ่าย  งบประมาณรายได้ : ที่มีลักษณะเป็น การประจำ / โครงการ  งบประมาณรายจ่าย : ดำเนินงาน ค่า เสื่อมราคา / ค่าตัดจำหน่าย หนี้สูญ / หนี้ สงสัยจะสูญ ที่ไม่เกิดจากการ ดำเนินงาน เช่นต้นทุนการกู้ยืม ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ  งบประมาณกำไร / ความสามารถใน การทำกำไร  แยกจัดทำตามบัญชีแยกประเภทที่ กำหนดโดยผังบัญชี

5 งบประมาณ : งบแสดงฐานะการเงิน  งบประมาณสินทรัพย์ : สินทรัพย์ หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  งบประมาณหนี้สิน : หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน  งบประมาณส่วนทุน : ส่วนได้เสียของ เจ้าของ ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วน น้อย  แยกจัดทำตามบัญชีแยกประเภทที่ กำหนดโดยผังบัญชี

6 งบประมาณเงินสดรับ - เงินสดจ่าย  งบประมาณเงินสดรับ : การเก็บเงิน จากรายได้  งบประมาณเงินสดจ่าย : รายจ่าย จ่าย ลงทุนในสินทรัพย์  งบประมาณเงินสดส่วนที่เหลือ / ส่วนที่ ขาด  กลยุทธ์ : จ่ายคืนเงินกู้หรือลงทุนระยะ สั้นด้วยเงินสดส่วนที่เหลือ, กู้ระยะสั้น เสริมสภาพคล่องสำหรับเงินสดส่วนที่ ขาด

7 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน …1  การจัดหารายได้ : แหล่งที่มาของ เงินทุนที่สำคัญที่สุด / โครงสร้าง ของรายได้  การควบคุมค่าใช้จ่าย  ความสามารถในการทำกำไร ตัวชี้วัด : % กำไร / รายได้  การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียนแต่ละ ประเภท : ระยะเวลาและความสามารถ ในการเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็ว จำนวน เงินลงทุนที่เหมาะสม อัตราการหมุน ของสินทรัพย์  นโยบายการบริหารเงินทุนหมุนเวียน : การจัดหาแหล่งเงินทุนแบบสอดคล้อง กล้าได้กล้าเสีย ปลอดภัยไว้ก่อน

8 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน …2  ตัวชี้วัดการบริหารสภาพคล่อง ( เงินทุนหมุนเวียน ) : อัตราส่วนสภาพ คล่องทางการเงินและสภาพคล่อง อย่างถึงแก่น  การบริหารการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร : งบลงทุน (Capital Budgeting) พิจารณา ความสามารถในการสร้างรายได้ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ระยะเวลาคืนทุน  ตัวชี้วัด : % กำไร / สินทรัพย์รวม, % กำไร / สินทรัพย์ถาวรอัตราการหมุนของ สินทรัพย์ : รายได้ / สินทรัพย์รวม, รายได้ / สินทรัพย์ถาวร

9 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน …3  โครงสร้างทางด้านการเงิน แหล่งเงินทุนระยะสั้น จากหนี้สิน หมุนเวียน แหล่งเงินทุนระยะยาว จากหนี้สินระยะ ยาว ( ไม่หมุนเวียน ) แหล่งเงินทุนระยะยาว จากเจ้าของทุน  โครงสร้างทางด้านเงินทุน แหล่งเงินทุนระยะยาว จากหนี้สินระยะ ยาว ( ไม่หมุนเวียน ) แหล่งเงินทุนระยะยาว จากเจ้าของทุน

10 Finance Model( แบบจำลองทางด้านการเงิน ) Allocation of Funds Allocation of Funds Acquisition of Funds Acquisition of Funds Sales/Revenues (S) Cost of sales/COGS Gross Profit SG & A Operating Profit Interest Expenses Profit Before taxes Income Taxes Current Assets Cash Accounts Receivable Inventories Non – Current Assets LT Investments Fixed Assets Total Assets(TA) Current Liabilities Notes Payable/Bank Loans Accounts Payable Accruals Non – Current Liabilities Shareholders’ Equity (SE) Paid – Up Capital Retained Earnings Total Liabilities & SE (TLE) KPI: %NP/S X S/TA X TA/SE = %ROE Sources of Funds Investments Investments Operations Operations Operating Activities Investing Activities Financing Activities Net Profit (NP) Dividends Dividends %ROA

11 จบการนำเสนอ ถาม - ตอบ


ดาวน์โหลด ppt งบประมาณ และ กลยุทธ์ทางด้านการเงิน ธนชัย ผู้พัฒน์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google