งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บันทึกในสมุดรายวันขั้นต้น ผ่านบัญชีไปยังบัญชีแยก ประเภท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บันทึกในสมุดรายวันขั้นต้น ผ่านบัญชีไปยังบัญชีแยก ประเภท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บันทึกในสมุดรายวันขั้นต้น ผ่านบัญชีไปยังบัญชีแยก ประเภท

2 2 วัตถุประสงค์เพื่อปิดบัญชี ชั่วคราว ซึ่งแสดงผลการ ดำเนินงานของแต่ละงวด

3 3 บัญชีชั่วคราว (Temporary / Nominal Account ) บัญชีถาวร (Permanent / Real Account)

4 4 บัญชีรายได้ บัญชีค่าใช้จ่าย บัญชีเงินถอน ซึ่งต้องโอนปิดไป บัญชีทุนเมื่อสิ้นงวด

5 5 Revenue, expense, and drawing accounts whose balances transferred to owner’s capital at the end of an accounting period. (Weygandt, Jerry J., Kieso, Donald E., and Kimmel, Paul D. Accounting Principles 5th Edition John Wiley & Sons, Inc. p. 146)

6 6 บัญชีในงบดุล ซึ่งจะยกยอด คงเหลือไปในงวดต่อไป

7 7 Balance sheet accounts whose balances are carried forward to the next accounting period. (Weygandt, Jerry J., Kieso, Donald E., and Kimmel, Paul D. Accounting Principles 5th Edition John Wiley & Sons, Inc. p. 146)

8 8 รายการปิดบัญชี (Closing Entry) การปิดบัญชีรายได้และ ค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี หรือ ณ วันใดวันหนึ่ง ( สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ศัพท์บัญชี พิมพ์ครั้งที่ 6 มิถุนายน 2538 หน้า 30)

9 9 1. ปิดบัญชีรายได้ และ ค่าใช้จ่าย ไป บัญชีสรุปผลกำไรขาดทุน / สรุปผล รายได้ค่าใช้จ่าย / กำไรขาดทุน 2. ปิดบัญชีสรุปผลกำไรขาดทุน ไป บัญชีทุน 3. ปิดบัญชีเงินถอน ไปบัญชีทุน

10 10 การบันทึกในสมุด รายวันทั่วไป

11 11 การผ่านบัญชีไปยัง บัญชีแยกประเภท

12 12

13 13 1. ปิดบัญชีรายได้ และ ค่าใช้จ่าย ไปบัญชี สรุปผลกำไรขาดทุน / สรุปผลรายได้ ค่าใช้จ่าย / กำไรขาดทุน 2. ปิดบัญชีสรุปผลกำไรขาดทุน ไปบัญชี กำไรสะสม 3. ปิดบัญชีเงินปันผลจ่าย ไปบัญชีกำไร สะสม

14 14 1. ปิดบัญชีรายได้ และ ค่าใช้จ่าย ไปบัญชี กำไรสะสม 2. ปิดบัญชีเงินปันผลจ่าย ไปบัญชีกำไร สะสม

15 15 การบันทึกในสมุด รายวันทั่วไป

16 16 การผ่านบัญชีไปยัง บัญชีแยกประเภท

17 17

18 18 รวมยอดในช่องเดบิต และ เครดิต ของทุกบัญชี นำยอดรวมเดบิต และ เครดิตของแต่ ละบัญชีหักลบกันเอง

19 19 ถ้ายอดรวมเดบิต มากกว่า ยอดรวม เครดิต เรียกว่า ยอดดุล หรือ ยอด คงเหลือเดบิต ให้เขียนด้านเครดิต ของบัญชีนั้นเป็นยอดคงเหลือยกไป ( เพื่อให้ยอดรวมทั้งด้านเดบิตและ เครดิตของแต่ละบัญชีได้ดุลกัน ) เมื่อรวมยอดในวันปิดบัญชีแล้ว ให้ ยกยอดคงเหลือของแต่ละบัญชีเป็น ยอดแรกของวันต้นงวดถัดไป เรียกว่ายอดคงเหลือยกมา

20 20 ถ้ายอดรวมเครดิต มากกว่า ยอดรวม เดบิต เรียกว่า ยอดดุล หรือ ยอด คงเหลือเครดิต ให้เขียนด้านเดบิต ของบัญชีนั้นเป็นยอดคงเหลือยกไป ( เพื่อให้ยอดรวมทั้งด้านเดบิตและ เครดิตของแต่ละบัญชีได้ดุลกัน ) เมื่อรวมยอดในวันปิดบัญชีแล้ว ให้ ยกยอดคงเหลือของแต่ละบัญชีเป็น ยอดแรกของวันต้นงวดถัดไป เรียกว่า ยอดคงเหลือยกมา

21 21 ในกรณีที่ใช้บัญชีแยกประเภทแบบ สามช่องที่แสดงยอดคงเหลือด้วย หรือใช้คอมพิวเตอร์บันทึกบัญชี จะ ได้ยอดดุล หรือ ยอดคงเหลือของแต่ ละบัญชีตลอดเวลา

22 22 ยอดคงเหลือของบัญชี ถาวร ทดสอบความถูกต้อง ของการหายอดคงเหลือ ตามหลักบัญชีคู่

23 23 ร้านยอดบริการ งบทดลองหลังปิดบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม 2542

24 24 บริษัท ยอดบริการ จำกัด งบทดลองหลังปิดบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม 2542

25 25 การบันทึกรายการบัญชี ในวันต้นงวดบัญชีใหม่ โดยบันทึกตรงข้ามกับ รายการปรับปรุงที่ได้ บันทึกในวันปลายงวด ก่อน

26 26 – ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า – รายได้รับล่วงหน้า – ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย – รายได้ค้างรับ

27 27 ในกรณีขึ้น หรือ เปลี่ยน สมุดชุดใหม่ จะต้องโอน ยอดคงเหลือยกมาของ บัญชีถาวรไปยังสมุด ใหม่ จะต้องบันทึก รายการในสมุดรายวัน ทั่วไป แล้วผ่านบัญชีไป ยังบัญชีแยกประเภท ของสมุดชุดใหม่

28 28 คำนวณค่าเสื่อมราคาถึงวันที่ขาย หรือ จำหน่าย บันทึกรายการปรับปรุงค่าเสื่อม ราคาที่คำนวณได้ ในวันที่ขาย หรือ จำหน่าย คำนวณกำไรหรือขาดทุนจากการ จำหน่ายโดยเปรียบเทียบราคาขาย กับราคา หรือ มูลค่าตามบัญชีของ สินทรัพย์ที่ขาย หรือ จำหน่าย ถ้าราคาขายมากกว่าราคาตาม บัญชี แสดงว่ากำไร แต่ถ้าราคาขาย น้อยกว่าราคาตามบัญชี แสดงว่า ขาดทุน

29 29 ราคาทุน หัก ค่าเสื่อมราคา สะสม


ดาวน์โหลด ppt 1 บันทึกในสมุดรายวันขั้นต้น ผ่านบัญชีไปยังบัญชีแยก ประเภท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google