งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ.สมาภรณ์ เย็นดีภาควิชาคอมพิวเตอร์อาคาร 18 ชั้น 2 Tel

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ.สมาภรณ์ เย็นดีภาควิชาคอมพิวเตอร์อาคาร 18 ชั้น 2 Tel"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ.สมาภรณ์ เย็นดีภาควิชาคอมพิวเตอร์อาคาร 18 ชั้น 2 Tel. 0839893141
Advance Excel อ.สมาภรณ์ เย็นดีภาควิชาคอมพิวเตอร์อาคาร 18 ชั้น Tel

2 การใช้ฟังก์ชัน NPER ฟังก์ชัน Nper เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการคำนวณหาระยะเวลาจำนวนปี หรือเดือน ที่จะต้องลงทุน รูปแบบ =NPER (Rate, Pmt, Pv, Fv, Type) rate อัตราดอกเบี้ย Pmt จำนวนเงินที่ต้องชำระรายงวด (จะเป็นค่าติดลบ เพราะเป็นเงินที่จ่ายออกไป) Pv ค่าเงินปัจจุบันหรือเงินต้น (เป็นค่าติดลบ) Fv ค่าเงินในอนาคต Type มีค่าเป็น 0 (จ่ายปลายงวด) หรือ 1 (จ่ายทุกต้นงวด)

3 Example 09.xls นายทรัพย์วางแผนว่าจะฝากเงินจำนวน 1,000,000 บาท แต่ปัจจุบัน มีเงินเพียง 100,000 บาท จึงนำไปฝากกับธนาคาร โดยได้รับดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี และจะฝากเพิ่มทุก ๆ สิ้นปี ปีละ 25,000 บาท อยากทราบว่านายทรัพย์จะต้องฝากเงินกี่ปี จึงจะครบ 1,000,000 บาท rate อัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี = 10% Pmt จำนวนเงินที่จ่ายเป็นรายงวด = -25,000 บาท pv มูลค่าเงินปัจจุบันหรือเงินต้นคือ -100,000 บาท fv มูลค่าของเงินในอนาคต 1,000,000 บาท type มีค่าเป็น 0 (จ่ายทุกสิ้นปี) =Nper (10%, , ,1000,000 ,0) = 13.4 ปี

4 ถ้านายทรัพย์ทรัพย์ตัดสินใจนำเงิน 1 ล้านบาทไปฝากกับธนาคารและถอนมาใช้ประมาณ 80,000 บาทต่อปี ทุก ๆ ต้นปี โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี อยากทราบว่าจะใช้เงินจำนวนที่ฝากกี่ปี จึงจะหมด rate อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี = 5% Pmt จำนวนเงินที่จ่ายเป็นรายงวด = 80,000 บาท pv มูลค่าเงินปัจจุบันหรือเงินต้นคือ -1,000,000 บาท fv มูลค่าของเงินในอนาคต type มีค่าเป็น 1 (จ่ายทุกต้นปี) =Nper (5%, 80000, , 0 , 1) = ปี

5 โจทย์ ถ้าต้องการซื้อรถยนต์ราคา 800,000 บาท จ่ายเงินดาวน์ % แล้วผ่อนชำระกับธนาคาร อัตราดอกเบี้ย 24% ต่อปี อยากทราบว่าถ้าจะผ่อนชำระต่องวด ๆ ละ 10,000 บาท จะต้องใช้เวลาผ่อนชำระทั้งหมดกี่งวด (เดือน) ถ้าต้องการซื้อบ้านราคา 1,500,000 บาท โดยไม่มีเงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย 36% ต่อปี มีกำลังผ่อนต่อเดือน ๆ ละ 20,000 บาท จะต้องใช้เวลาในการผ่อนชำระกี่ปี หรือ กี่งวด (เดือน)

6 การใช้ฟังก์ชัน PV (ผลลัพธ์ที่ได้จะติดลบ)
ฟังก์ชัน Pv เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการคำนวณหามูลค่า ของเงิน ในปัจจุบัน รูปแบบ =PV (Rate, Nper, Pmt, Fv, Type) rate อัตราดอกเบี้ย Nper จำนวนระยะเวลา Pmt จำนวนเงินที่จ่ายเป็นรายงวด Fv มูลค่าของเงินในอนาคต Type มีค่าเป็น 0 (จ่ายปลายงวด) หรือ 1 (จ่ายทุกต้นงวด)

7 นายดวงดี ต้องเดินทางไปทำงานที่มาเลเซีย โดยประมาณว่าค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ เดือนละ 2,000 บาท ตลอดระยะเวลา 1 ปี รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทยจำนวน 800 บาท โดยต้องเปิดบัญชีไว้กับธนาคาร เพื่อใช้เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน โดยธนาคารให้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6% ต่อปี อยากทราบว่านายดวงดีต้องฝากเงินไว้กับธนาคารเป็นจำนวนเงินเท่าใด rate อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี ดังนั้น rate ต่อเดือน 6/12 = 0.5% Nper จำนวนงวด 1 ปี ทำให้เป็นเดือน 1*12 = 12 เดือน Pmt จำนวนเงินที่จ่ายเป็นรายงวด = 2,000 บาท fv มูลค่าาของเงินในอนาคต = 800 บาท type มีค่าเป็น 0 (ถ้าไม่ได้ระบุว่าต้นงวด หรือปลายงวด) =Pv (0.5% , 12 , , 800 , 0 ) = (23,991.39) บาท

8 1. สดใส ต้องการไปเรียนต่อต่างประเทศ จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพเดือนละ 5,000 บาท ตลอดระยะเวลา 2 ปี รวมทั้งตั๋วเครื่องบินขากลับด้วย 20,000 บาท สดใส ไปเปิดบัญชีกับธนาคารออมทรัพย์ โดยธนาคารให้อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี อยากทราบว่าจะต้องฝากเงินกับธนาคารเป็นจำนวนเงินเท่าใด 2. ถ้าต้องการเดินทางไปประเทศเยอรมัน เพื่อทำงานวิจัย 5 ปี โดยประมาณว่าจะมีค่าใช้จ่ายต่อเดือน 30,000 บาท รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับ 25,000 บาท โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมด บริษัทที่ทำวิจัยจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ โดยจ่ายผ่านธนาคาร ด้วยอัตราดอกเบี้ย 7% ต่อปี ถามว่า ทางบริษัทจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าใดรวมทั้งค่าเดินทางกลับด้วย

9 การใช้ฟังก์ชัน Rate ฟังก์ชัน Rate เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการคำนวณหา อัตราดอกเบี้ย รูปแบบ =Rate (Nper, Pmt, Pv, Fv, Type) Nper จำนวนระยะเวลา Pmt จำนวนเงินที่จ่ายเป็นรายงวด Pv มูลค่าของเงินปัจจุบัน Fv มูลค่าของเงินในอนาคต Type มีค่าเป็น 0 (จ่ายปลายงวด) หรือ 1 (จ่ายทุกต้นงวด)

10 นายมนตรีมีเงินอยู่ บาท และต้องการให้มีเงินเพิ่มเป็น บาท ภายในระยะเวลาอีก 5 ปีข้างหน้า อยากทราบว่า นายมนตรีต้องฝากเงินกับธนาคารที่ให้ผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยร้อยละเท่าใด Nper จำนวนงวด 5 ปี = Pmt จำนวนเงินที่จ่ายเป็นรายงวด = 0 บาท Pv มูลค่าของเงินปัจจุบัน = fv มูลค่าาของเงินในอนาคต = บาท type มีค่าเป็น 0 (เพราะไม่ได้ระบุว่าต้นงวด หรือปลายงวด) =Rate (5 , 0 , , , 0 ) = 20.1 %

11 โจทย์ นายมั่นคงต้องการได้เงินไปเรียนต่อในอีก 5 ปี ข้างหน้า โดยต้องใช้เงินทุน 1,500,000 บาท และเขามีเงินฝากกับทางธนาคาร เพียง 100,000 บาท อยากทราบว่า นายมั่นคงต้องฝากเงินกับธนาคารที่ให้ผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยร้อยละเท่าใด นายไทยประกันมีเงินอยู่ บาท และต้องการให้มีเงินเพิ่มเป็น 1,000,000 บาท ภายใน 10 ปีข้างหน้า อยากทราบว่าต้อง ฝากเงินกับทางธนาคารที่ให้ผลตอบแทนดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเท่าใด


ดาวน์โหลด ppt อ.สมาภรณ์ เย็นดีภาควิชาคอมพิวเตอร์อาคาร 18 ชั้น 2 Tel

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google