งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ. สมาภรณ์ เย็นดีภาควิชา คอมพิวเตอร์ อาคาร 18 ชั้น 2 Tel. 0839893141.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ. สมาภรณ์ เย็นดีภาควิชา คอมพิวเตอร์ อาคาร 18 ชั้น 2 Tel. 0839893141."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ. สมาภรณ์ เย็นดีภาควิชา คอมพิวเตอร์ อาคาร 18 ชั้น 2 Tel. 0839893141

2 ฟังก์ชัน Nper เป็นฟังก์ชันที่ใช้ใน การคำนวณหาระยะเวลาจำนวนปี หรือเดือน ที่จะต้องลงทุน รูปแบบ =NPER (Rate, Pmt, Pv, Fv, Type) rate อัตราดอกเบี้ย Pmt จำนวนเงินที่ต้องชำระรายงวด ( จะเป็นค่าติดลบ เพราะเป็นเงินที่ จ่ายออกไป ) Pv ค่าเงินปัจจุบันหรือเงินต้น ( เป็นค่าติดลบ ) Fv ค่าเงินในอนาคต Type มีค่าเป็น 0 ( จ่ายปลายงวด ) หรือ 1 ( จ่ายทุกต้นงวด ) การใช้ฟังก์ชัน NPER

3 Example 09.xls Example 09.xls นายทรัพย์วางแผนว่าจะฝากเงินจำนวน 1,000,000 บาท แต่ปัจจุบัน มีเงิน เพียง 100,000 บาท จึงนำไปฝากกับ ธนาคาร โดยได้รับดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อ ปี และจะฝากเพิ่มทุก ๆ สิ้นปี ปีละ 25,000 บาท อยากทราบว่านายทรัพย์ จะต้องฝากเงินกี่ปี จึงจะครบ 1,000,000 บาท rate อัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี = 10% Pmt จำนวนเงินที่จ่ายเป็นรายงวด = -25,000 บาท pv มูลค่าเงินปัจจุบันหรือเงินต้นคือ - 100,000 บาท fv มูลค่าของเงินในอนาคต 1,000,000 บาท type มีค่าเป็น 0 ( จ่ายทุกสิ้นปี ) =Nper (10%, -25000, - 100000,1000,000,0) = 13.4 ปี

4 ถ้านายทรัพย์ทรัพย์ตัดสินใจนำเงิน 1 ล้านบาท ไปฝากกับธนาคารและถอนมาใช้ประมาณ 80,000 บาทต่อปี ทุก ๆ ต้นปี โดยได้รับอัตรา ดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี อยากทราบว่าจะใช้เงิน จำนวนที่ฝากกี่ปี จึงจะหมด rate อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี = 5% Pmt จำนวนเงินที่จ่ายเป็นรายงวด = 80,000 บาท pv มูลค่าเงินปัจจุบันหรือเงินต้นคือ - 1,000,000 บาท fv มูลค่าของเงินในอนาคต 0 type มีค่าเป็น 1 ( จ่ายทุกต้นปี ) =Nper (5%, 80000, -1000000, 0, 1) = 18.5 ปี

5 โจทย์ 1. ถ้าต้องการซื้อรถยนต์ราคา 800,000 บาท จ่ายเงินดาวน์ 20 % แล้ว ผ่อนชำระกับธนาคาร อัตราดอกเบี้ย 24% ต่อปี อยากทราบว่าถ้าจะผ่อน ชำระต่องวด ๆ ละ 10,000 บาท จะต้องใช้เวลาผ่อนชำระทั้งหมดกี่งวด ( เดือน ) 2. ถ้าต้องการซื้อบ้านราคา 1,500,000 บาท โดยไม่มีเงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย 36% ต่อปี มีกำลังผ่อนต่อเดือน ๆ ละ 20,000 บาท จะต้องใช้เวลาในการ ผ่อนชำระกี่ปี หรือ กี่งวด ( เดือน )

6 ฟังก์ชัน Pv เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการ คำนวณหามูลค่า ของเงิน ในปัจจุบัน รูปแบบ =PV (Rate, Nper, Pmt, Fv, Type) rate อัตราดอกเบี้ย Nper จำนวนระยะเวลา Pmt จำนวนเงินที่จ่ายเป็นรายงวด Fv มูลค่าของเงินในอนาคต Type มีค่าเป็น 0 ( จ่ายปลายงวด ) หรือ 1 ( จ่ายทุกต้นงวด ) การใช้ฟังก์ชัน PV (ผลลัพธ์ที่ได้จะติดลบ)

7 นายดวงดี ต้องเดินทางไปทำงานที่มาเลเซีย โดยประมาณว่าค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ เดือนละ 2,000 บาท ตลอดระยะเวลา 1 ปี รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับ ประเทศไทยจำนวน 800 บาท โดยต้องเปิด บัญชีไว้กับธนาคาร เพื่อใช้เบิกเป็นค่าใช้จ่าย ในแต่ละเดือน โดยธนาคารให้อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6% ต่อปี อยากทราบว่านายดวงดี ต้องฝากเงินไว้กับธนาคารเป็นจำนวนเงิน เท่าใด rate อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี ดังนั้น rate ต่อเดือน 6/12 = 0.5% Nper จำนวนงวด 1 ปี ทำให้เป็นเดือน 1*12 = 12 เดือน Pmt จำนวนเงินที่จ่ายเป็นรายงวด = 2,000 บาท fv มูลค่าาของเงินในอนาคต = 800 บาท type มีค่าเป็น 0 ( ถ้าไม่ได้ระบุว่าต้นงวด หรือปลายงวด ) =Pv (0.5%, 12, 2000, 800, 0 ) = (23,991.39) บาท

8 1. สดใส ต้องการไปเรียนต่อต่างประเทศ จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพเดือนละ 5,000 บาท ตลอดระยะเวลา 2 ปี รวมทั้ง ตั๋วเครื่องบินขากลับด้วย 20,000 บาท สดใส ไปเปิดบัญชีกับธนาคารออมทรัพย์ โดยธนาคารให้อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี อยากทราบว่าจะต้องฝากเงินกับธนาคาร เป็นจำนวนเงินเท่าใด 2. ถ้าต้องการเดินทางไปประเทศเยอรมัน เพื่อทำงานวิจัย 5 ปี โดยประมาณว่าจะมี ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 30,000 บาท รวมทั้งมี ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับ 25,000 บาท โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมด บริษัทที่ทำวิจัยจะ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ โดยจ่ายผ่าน ธนาคาร ด้วยอัตราดอกเบี้ย 7% ต่อปี ถาม ว่า ทางบริษัทจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าใด รวมทั้งค่าเดินทางกลับด้วย

9 ฟังก์ชัน Rate เป็นฟังก์ชันที่ใช้ใน การคำนวณหา อัตราดอกเบี้ย รูปแบบ =Rate (Nper, Pmt, Pv, Fv, Type) Nper จำนวนระยะเวลา Pmt จำนวนเงินที่จ่ายเป็นรายงวด Pv มูลค่าของเงินปัจจุบัน Fv มูลค่าของเงินในอนาคต Type มีค่าเป็น 0 ( จ่ายปลายงวด ) หรือ 1 ( จ่ายทุกต้นงวด ) การใช้ฟังก์ชัน Rate

10 นายมนตรีมีเงินอยู่ 20000 บาท และ ต้องการให้มีเงินเพิ่มเป็น 50000 บาท ภายในระยะเวลาอีก 5 ปี ข้างหน้า อยากทราบว่า นายมนตรี ต้องฝากเงินกับธนาคารที่ให้ ผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยร้อยละ เท่าใด Nper จำนวนงวด 5 ปี = 5 Pmt จำนวนเงินที่จ่ายเป็นรายงวด = 0 บาท Pv มูลค่าของเงินปัจจุบัน = -20000 fv มูลค่าาของเงินในอนาคต = 50000 บาท type มีค่าเป็น 0 ( เพราะไม่ได้ระบุว่า ต้นงวด หรือปลายงวด ) =Rate (5, 0, -20000, 50000, 0 ) = 20.1 %

11 โจทย์ 1. นายมั่นคงต้องการได้เงินไปเรียน ต่อในอีก 5 ปี ข้างหน้า โดยต้องใช้ เงินทุน 1,500,000 บาท และเขามี เงินฝากกับทางธนาคาร เพียง 100,000 บาท อยากทราบว่า นาย มั่นคงต้องฝากเงินกับธนาคารที่ให้ ผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยร้อยละ เท่าใด 2. นายไทยประกันมีเงินอยู่ 20000 บาท และต้องการให้มีเงินเพิ่มเป็น 1,000,000 บาท ภายใน 10 ปี ข้างหน้า อยากทราบว่าต้อง ฝาก เงินกับทางธนาคารที่ให้ ผลตอบแทนดอกเบี้ยในอัตราร้อย ละเท่าใด


ดาวน์โหลด ppt อ. สมาภรณ์ เย็นดีภาควิชา คอมพิวเตอร์ อาคาร 18 ชั้น 2 Tel. 0839893141.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google