งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Grade A Garment. COMPANY OVERVIEW Company Overview • โรงงานอุตสาหกรรมในผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ขนาดกลาง มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมา มากกว่า 10 ปี • ผลิตตามคำสั่งของลูกค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Grade A Garment. COMPANY OVERVIEW Company Overview • โรงงานอุตสาหกรรมในผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ขนาดกลาง มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมา มากกว่า 10 ปี • ผลิตตามคำสั่งของลูกค้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Grade A Garment

2 COMPANY OVERVIEW

3 Company Overview • โรงงานอุตสาหกรรมในผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ขนาดกลาง มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมา มากกว่า 10 ปี • ผลิตตามคำสั่งของลูกค้า (Made to order) ตาม ความต้องการของลูกค้า ( บริษัทแม่ ) • ส่งต่อไปขายยังบริษัทในเครือ ซึ่งมีการจัด จำหน่ายไปทั่วประเทศ ตามห้างสรรพสินค้าชั้น นำต่างๆ และ Outlet Mall ตามต่างจังหวัด

4 Company Overview • เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนมกราคม พ. ศ. 2542 • ทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 25,000,000 บาท • ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 200 คน • ประกอบด้วยแผนกหลักๆ 8 แผนกดังต่อไปนี้ • แผนกคลังวัตถุดิบ • แผนก QC วัตถุดิบ • แผนกตัด • แผนกเย็บ • แผนกคลังสินค้า สำเร็จรูป • แผนกซ่อมบำรุง • แผนก QC สินค้า สำเร็จรูป • แผนกรีดเสื้อและ แพคสินค้า

5 OPERATION MANAGEMENT

6 Operation Management • Grade A Garment ผลิตสินค้าหลักคือเสื้อโปโลแบบต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า โดยมีระบบการจัดการ ดำเนินงานดังแผนภาพต่อไปนี้

7 Operation Management • Raw Material - ผ้าชนิดต่างๆที่สั่งซื้อจาก โรงงานทอผ้าเป็นม้วน กระดุม ด้าย ไหมปัก ซิป ลูกปัด และเครื่องประดับ ต่างๆ • Labor - ค่าแรงของพนักงานในโรงงานที่ ทำการผลิตเสื้อ โดยให้ค่าจ้างคำนวณ เป็นรายวันและรายเดือน • Capital - โรงงาน อาคารสำนักงาน เครื่องมือและเครื่องจักรต่างๆ ที่ใช้ใน การผลิตเสื้อ • Other Expenses - ค่าเสื่อมราคา เครื่องจักร ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร ค่า เบี้ยประกันภัยโรงงาน ค่าสาธารณูปโภค

8 Operation Management ขั้นตอนตั้งแต่การสั่งซื้อวัตถุดิบจาก supplier แล้วนำปัจจัยการผลิต ต่างๆ เช่น ผ้า กระดุม ด้าย แปลงสภาพไปเป็นเสื้อสำเร็จรูปตาม แบบที่ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า รวมไปถึงวิธีการในการผลิต สินค้า วิธีการจัดลำดับการผลิต การวางแผนการผลิต การจัดสรร กำลังคนเพื่อการผลิต และอื่นๆ

9 Operation Management เสื้อโปโลสำเร็จรูป แพคใส่กล่อง เพื่อเตรียมส่งไปยังร้านจัด จำหน่ายทั่วประเทศ

10 Operation Management • ควบคุมการทำงานของกระบวนการ เพื่อให้การทำงานของ ระบบการผลิตเสื้อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ • ทำหน้าที่ประเมินผล เช่น ปริมาณและคุณภาพของสินค้าที่ ผลิตได้นำมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่วางแผนไว้

11 Operation Management • สิ่งเริ่มต้นจากผลที่เราต้องการได้รับจากระบบ • กำหนดสิ่งที่ต้องใส่เข้าไปในระบบตั้งแต่ Input -> Transformation - > Outputs

12 COST MANAGEMENT

13 Cost Management • Direct and Indirect Material  ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงส่วนใหญ่เป็นค่าผ้า  สั่งซื้อวัตถุดิบจาก Supplier คราวละมากๆและให้ ทยอยส่งสินค้ามาเรื่อยๆ  ทำให้ได้รับส่วนลดทางการค้าและลดต้นทุนการ จัดเก็บวัสดุ  อบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ใช้วัตถุดิบ อย่างคุ้มค่าและลดต้นทุนที่เกิดจากการทำของ เสีย  การศึกษาหาวิธีปฎิบัติงานที่ช่วยลดคต้นทุนใน การผลิต เช่นการศึกษารูปแบบการจัดเรียงแบบ เสื้อลงบนผ้า เพื่อให้ได้จำนวนที่มากที่สุด

14 Cost Management • Direct and Indirect Labor  จำกัดการทำ OT ของพนักงานไม่เกิน 3 วันต่อ สัปดาห์  ปริมาณการสั่งซื้อจากลูกค้าเป็นไปตามฤดูกาล  Outsource บริษัทภายนอกในกรณีที่กำลังการผลิต ไม่เพียงพอ

15 Cost Management • Overhead Cost  ค่าบำรุงรักษาเครื่องจักร และตรวจเช็คสภาพทุก วัน ทั้งก่อนและหลังปฏิบัติงาน  ใช้เครื่องจักรชนิดเดียวกันหลายเครื่อง และแต่ละ เครื่องเป็นอิสระจากกัน

16 PRODUCTION PROCESS

17 Production Process

18

19 DEMAND FORECASTING

20 Demand Forecasting • ใช้ข้อมูลความต้องการของลูกค้าในอดีต 5 ปี ย้อนหลัง • พยากรณ์ความต้องการของลูกค้าในอนาคตอีก 1 ปี ข้างหน้า • พบว่าข้อมูลมีลักษณะเป็น Trend และ Seasonal Variation

21 Demand Forecasting • ข้อมูลมีลักษณะเป็น Trend

22 Demand Forecasting • ข้อมูลมีลักษณะเป็น Seasonal Variation

23 Demand Forecasting 1. คำนวณหาค่าเฉลี่ยของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง เป็น รายเดือนในช่วงปี 2006-2011

24 Demand Forecasting 2. คำนวณหาค่าเฉลี่ยของข้อมูล 5 ปีย้อนหลังทั้งหมด (Average Monthly) 3. คำนวณหาค่าดัชนีฤดูกาล (Seasonal Index) 4. คำนวณค่าเฉลี่ยของข้อมูล 5 ปีย้อนหลังเป็นรายปี (Average per Year) 5. คำนวณค่าความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในแต่ ละปี (Increased demand)

25


ดาวน์โหลด ppt Grade A Garment. COMPANY OVERVIEW Company Overview • โรงงานอุตสาหกรรมในผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ขนาดกลาง มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมา มากกว่า 10 ปี • ผลิตตามคำสั่งของลูกค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google