งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Grade A Garment This template can be used as a starter file for a photo album.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Grade A Garment This template can be used as a starter file for a photo album."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Grade A Garment This template can be used as a starter file for a photo album.

2 Company overview

3 Company Overview โรงงานอุตสาหกรรมในผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปขนาดกลาง มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมามากกว่า 10 ปี ผลิตตามคำสั่งของลูกค้า (Made to order) ตามความต้องการของลูกค้า (บริษัทแม่) ส่งต่อไปขายยังบริษัทในเครือ ซึ่งมีการจัดจำหน่ายไปทั่วประเทศ ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่างๆ และ Outlet Mall ตามต่างจังหวัด

4 Company Overview เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2542
ทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 25,000,000 บาท ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 200 คน ประกอบด้วยแผนกหลักๆ 8 แผนกดังต่อไปนี้ แผนกคลังวัตถุดิบ แผนก QC วัตถุดิบ แผนกตัด แผนกเย็บ แผนกคลังสินค้าสำเร็จรูป แผนกซ่อมบำรุง แผนก QC สินค้าสำเร็จรูป แผนกรีดเสื้อและแพคสินค้า

5 Operation Management

6 Operation Management Grade A Garment ผลิตสินค้าหลักคือเสื้อโปโลแบบต่างๆตามความต้องการของลูกค้า โดยมีระบบการจัดการดำเนินงานดังแผนภาพต่อไปนี้

7 Operation Management Raw Material - ผ้าชนิดต่างๆที่สั่งซื้อจากโรงงานทอผ้าเป็นม้วน กระดุม ด้าย ไหมปัก ซิป ลูกปัด และเครื่องประดับต่างๆ Labor - ค่าแรงของพนักงานในโรงงานที่ทำการผลิตเสื้อ โดยให้ค่าจ้างคำนวณเป็นรายวันและรายเดือน Capital - โรงงาน อาคารสำนักงาน เครื่องมือและเครื่องจักรต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตเสื้อ Other Expenses - ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร ค่าเบี้ยประกันภัยโรงงาน ค่าสาธารณูปโภค

8 Operation Management ขั้นตอนตั้งแต่การสั่งซื้อวัตถุดิบจาก supplier แล้วนำปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น ผ้า กระดุม ด้าย แปลงสภาพไปเป็นเสื้อสำเร็จรูปตามแบบที่ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า รวมไปถึงวิธีการในการผลิตสินค้า  วิธีการจัดลำดับการผลิต  การวางแผนการผลิต  การจัดสรรกำลังคนเพื่อการผลิต และอื่นๆ

9 Operation Management เสื้อโปโลสำเร็จรูป แพคใส่กล่อง เพื่อเตรียมส่งไปยังร้านจัดจำหน่ายทั่วประเทศ

10 Operation Management ควบคุมการทำงานของกระบวนการ เพื่อให้การทำงานของระบบการผลิตเสื้อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  ทำหน้าที่ประเมินผล เช่น ปริมาณและคุณภาพของสินค้าที่ผลิตได้นำมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่วางแผนไว้

11 Operation Management สิ่งเริ่มต้นจากผลที่เราต้องการได้รับจากระบบ
กำหนดสิ่งที่ต้องใส่เข้าไปในระบบตั้งแต่ Input -> Transformation -> Outputs

12 Cost Management

13 Cost Management ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงส่วนใหญ่เป็นค่าผ้า
Direct and Indirect Material ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงส่วนใหญ่เป็นค่าผ้า สั่งซื้อวัตถุดิบจาก Supplier คราวละมากๆและให้ทยอยส่งสินค้ามาเรื่อยๆ ทำให้ได้รับส่วนลดทางการค้าและลดต้นทุนการจัดเก็บวัสดุ อบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าและลดต้นทุนที่เกิดจากการทำของเสีย การศึกษาหาวิธีปฎิบัติงานที่ช่วยลดคต้นทุนในการผลิต เช่นการศึกษารูปแบบการจัดเรียงแบบเสื้อลงบนผ้า เพื่อให้ได้จำนวนที่มากที่สุด

14 Cost Management จำกัดการทำ OT ของพนักงานไม่เกิน 3 วันต่อสัปดาห์
Direct and Indirect Labor จำกัดการทำ OT ของพนักงานไม่เกิน 3 วันต่อสัปดาห์ ปริมาณการสั่งซื้อจากลูกค้าเป็นไปตามฤดูกาล Outsource บริษัทภายนอกในกรณีที่กำลังการผลิตไม่เพียงพอ

15 Cost Management Overhead Cost ค่าบำรุงรักษาเครื่องจักร และตรวจเช็คสภาพทุกวัน ทั้งก่อนและหลังปฏิบัติงาน ใช้เครื่องจักรชนิดเดียวกันหลายเครื่อง และแต่ละเครื่องเป็นอิสระจากกัน

16 Production process

17 Production Process

18 Production Process

19 Demand forecasting

20 Demand Forecasting ใช้ข้อมูลความต้องการของลูกค้าในอดีต 5 ปีย้อนหลัง
พยากรณ์ความต้องการของลูกค้าในอนาคตอีก 1 ปีข้างหน้า พบว่าข้อมูลมีลักษณะเป็น Trend และ Seasonal Variation

21 Demand Forecasting ข้อมูลมีลักษณะเป็น Trend

22 Demand Forecasting ข้อมูลมีลักษณะเป็น Seasonal Variation

23 Demand Forecasting คำนวณหาค่าเฉลี่ยของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง เป็นรายเดือนในช่วงปี

24 Demand Forecasting คำนวณหาค่าเฉลี่ยของข้อมูล 5 ปีย้อนหลังทั้งหมด (Average Monthly) คำนวณหาค่าดัชนีฤดูกาล (Seasonal Index) คำนวณค่าเฉลี่ยของข้อมูล 5 ปีย้อนหลังเป็นรายปี (Average per Year) คำนวณค่าความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี (Increased demand)

25


ดาวน์โหลด ppt Grade A Garment This template can be used as a starter file for a photo album.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google