งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 การบริหาร ลูกหนี้. ตัวอย่าง เพิ่มเติม ข้อที่ 2 การบริหาร ลูกหนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 การบริหาร ลูกหนี้. ตัวอย่าง เพิ่มเติม ข้อที่ 2 การบริหาร ลูกหนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 การบริหาร ลูกหนี้

2 ตัวอย่าง เพิ่มเติม ข้อที่ 2 การบริหาร ลูกหนี้

3 ตัวอย่างเพิ่มเติม ข้อที่ 2 การพิจารณาเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการให้เครดิต การพิจารณาเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการให้เครดิต บริษัทแห่งหนึ่งขายสินค้าราคา หน่วยละ 30 บาท กำหนดต้นทุนผันแปร ต่อหน่วย 19 บาท ต้นทุนคงที่รวม 100,000 บาท หน่วยขายรวมปีละ 10,000 หน่วย บริษัทเปลี่ยน เครดิต จาก n/60 เป็น 3/10, n/45 โดยคาด ว่าลูกหนี้ จะมารับส่วนลดจำนวน 30% ให้พิจารณาว่าจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข การให้เครดิต ( สมมติราคาขายและ ต้นทุนไม่เปลี่ยนแปลงและกำหนดอัตรา ผลตอบแทนจากการลงทุน 20%) บริษัทแห่งหนึ่งขายสินค้าราคา หน่วยละ 30 บาท กำหนดต้นทุนผันแปร ต่อหน่วย 19 บาท ต้นทุนคงที่รวม 100,000 บาท หน่วยขายรวมปีละ 10,000 หน่วย บริษัทเปลี่ยน เครดิต จาก n/60 เป็น 3/10, n/45 โดยคาด ว่าลูกหนี้ จะมารับส่วนลดจำนวน 30% ให้พิจารณาว่าจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข การให้เครดิต ( สมมติราคาขายและ ต้นทุนไม่เปลี่ยนแปลงและกำหนดอัตรา ผลตอบแทนจากการลงทุน 20%)

4 ลูกหนี้ถัว เฉลี่ย = ขั้นที่ 1 คำนวณหาผลตอบแทนจากการ ลงทุนที่เปลี่ยนแปลง ( ต่อ ) ขายเชื่อ ขายเชื่อ อัตราการหมุนของ ลูกหนี้ นโยบายเดิม 300,000 บาท การพิจารณาเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการให้เครดิต

5 จำนวนหน่วยที่ขาย 10,000 หน่วย ราคาขาย ต่อ หน่วย 30 บาท ต่อ หน่วย

6 หายอดขาย จำนวนหน่วยขาย X ราคาต่อหน่วย 10,000 X 30 = 300,000 บาท

7 ลูกหนี้ถัว เฉลี่ย = ขั้นที่ 1 คำนวณหาผลตอบแทนจากการ ลงทุนที่เปลี่ยนแปลง ( ต่อ ) ขายเชื่อ ขายเชื่อ อัตราการหมุนของ ลูกหนี้ นโยบายเดิม 300,000 บาท 6 ครั้ง ต่อปี การพิจารณาเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการให้เครดิต 360 วัน ÷ 60 วัน

8 ลูกหนี้ถัว เฉลี่ย = ขั้นที่ 1 คำนวณหาผลตอบแทนจากการ ลงทุนที่เปลี่ยนแปลง ( ต่อ ) ขายเชื่อ ขายเชื่อ อัตราการหมุนของ ลูกหนี้ นโยบายเดิม 300,000 บาท 6 ครั้ง ต่อปี การพิจารณาเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการให้เครดิต = == = 50,000 บาท

9 ลูกหนี้ถัว เฉลี่ย = ขั้นที่ 1 คำนวณหาผลตอบแทนจากการ ลงทุนที่เปลี่ยนแปลง ( ต่อ ) ขายเชื่อ ขายเชื่อ อัตราการหมุนของ ลูกหนี้ นโยบายใหม่ 300,000 บาท 8 ครั้ง ต่อปี การพิจารณาเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการให้เครดิต 360 วัน ÷ 45 วัน

10 ลูกหนี้ถัว เฉลี่ย = ขั้นที่ 1 คำนวณหาผลตอบแทนจากการ ลงทุนที่เปลี่ยนแปลง ( ต่อ ) ขายเชื่อ ขายเชื่อ อัตราการหมุนของ ลูกหนี้ นโยบายใหม่ 300,000 บาท 8 ครั้ง ต่อปี การพิจารณาเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการให้เครดิต = == = 37,500 บาท

11 เงินลงทุนใน ลูกหนี้ = ขั้นที่ 1 คำนวณหาผลตอบแทนจากการ ลงทุนที่เปลี่ยนแปลง ( ต่อ ) ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย X ต้นทุน รวมต่อหน่วย ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย X ต้นทุน รวมต่อหน่วย ราคาขายต่อหน่วย การพิจารณาเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการให้เครดิต นโยบายเดิม 50,000 X 29

12 ยอดขาย = 10,000 หน่วย ราคาขายต่อหน่วย = 30 บาท

13 ต้นทุนผันแปร ต่อ หน่วย (V/ น ) = 19 บาท ขาย 10,000 หน่วย ต้นทุนคงที่ = 100,000 บาท

14 การหาต้นทุนคงที่ ต่อหน่วย 100,000 ÷ 10,000 = 10 บาทต่อหน่วย ต้นทุนคงที่ ( รวม ) ÷ จำนวนหน่วยขาย

15 ต้นทุนรวม ต่อหน่วย คือ 19 + 10 = 29 บาท ต่อ หน่วย ต้นทุนผันแปร + ต้นทุนคงที่

16 ขั้นที่ 1 คำนวณหาผลตอบแทนจากการ ลงทุนที่เปลี่ยนแปลง ( ต่อ ) การพิจารณาเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการให้เครดิต นโยบายเดิม 50,000 X 29 30 = == = 48,333. 33 บาท เงินลงทุนใน ลูกหนี้ = ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย X ต้นทุน รวมต่อหน่วย ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย X ต้นทุน รวมต่อหน่วย ราคาขายต่อหน่วย

17 ขั้นที่ 1 คำนวณหาผลตอบแทนจากการ ลงทุนที่เปลี่ยนแปลง ( ต่อ ) การพิจารณาเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการให้เครดิต นโยบายใหม่ 37,500 X 29 30 = == = 36,250 บาท เงินลงทุนใน ลูกหนี้ = ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย X ต้นทุน รวมต่อหน่วย ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย X ต้นทุน รวมต่อหน่วย ราคาขายต่อหน่วย

18 ขั้นที่ 1 คำนวณหาผลตอบแทนจากการ ลงทุนที่เปลี่ยนแปลง ( ต่อ ) เปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนใน ลูกหนี้ลดลง = นโยบายเดิม - นโยบายใหม่ = 48,333.33 – 36,250 = 12,083.33 บาท การพิจารณาเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการให้เครดิต

19 ขั้นที่ 1 คำนวณหาผลตอบแทนจากการ ลงทุนที่เปลี่ยนแปลง ( ต่อ ) ผลตอบแทนจากการเงิน ลงทุนที่ลดลง = 12,083.33 X 20% = 2,416.67 บาท การพิจารณาเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการให้เครดิต

20 ขั้นที่ 2 คำนวณหารายจ่าย ( ส่วนลด จ่าย ) การพิจารณาเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการให้เครดิต ส่วนลดจ่าย = ยอดลูกหนี้ที่ชำระ X อัตราส่วนลด = (300,000 x 30 % ) x 3 % = 90,000 x 3 % = 2,700 บาท

21 ขั้นที่ 3 เปรียบเทียบส่วนได้ ( ข้อ 1) กับ ส่วนเสีย ( ข้อ 2) การพิจารณาเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการให้เครดิต ส่วนได้ = 2,416.67 บาท ส่วนเสีย = 2,700 บาท ส่วนเสีย = 2,700 บาท  ไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นควรงดการใช้ เงื่อนไขใหม่


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 การบริหาร ลูกหนี้. ตัวอย่าง เพิ่มเติม ข้อที่ 2 การบริหาร ลูกหนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google