งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 การเปลี่ยนแปลงใน ส่วนของ ผู้เป็น หุ้นส่วน chapter 11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 การเปลี่ยนแปลงใน ส่วนของ ผู้เป็น หุ้นส่วน chapter 11."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 การเปลี่ยนแปลงใน ส่วนของ ผู้เป็น หุ้นส่วน chapter 11

2 แบบฝึกหัด ส่วนที่ 2 ข้อที่ 4 chapter 12 4. ดาวและเดือนเป็นหุ้นส่วนกัน แบ่งกำไรขาดทุน ในอัตรา 3 : 2 งบแสดงฐานะการเงินของห้าง หุ้นส่วนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 25x7

3 chapter 13

4 4

5 ห้างหุ้นส่วนได้ตกลงรับ เด่น เข้ามาเป็น หุ้นส่วนใหม่ในวันนี้ และ ให้เด่น นำเงินสด มาลงทุนเป็นเงิน 80,000 บาท โดยให้ ปรับปรุงสินทรัพย์และหนี้สินก่อนรับเด่น เข้ามาดังต่อไปนี้ chapter 15 1. ให้บันทึกค่าความนิยม จำนวน 30,000 บาท 2. เครื่องตกแต่งให้มีราคา 30,000 บาท 3. ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้เป็น จำนวน 8,000 บาท 4. สินค้าให้มีราคาลดลง 4,000 บาท ดาว และ เดือน ต้องการมีทุน ทุนละ เท่าๆ กัน จึงได้มีการโอนทุนระหว่างกัน เพื่อให้มีเงินทุนเท่ากันก่อนที่จะรับเด่น เข้าใหม่

6 1. การบันทึกบัญชี ปรับปรุง สินทรัพย์ และ หนี้สินก่อนรับ หุ้นส่วนใหม่ chapter 16 Dr. ค่าความนิยม 30,000 Cr. ค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่อง ตกแต่ง 8,000 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 5,000 สินค้าคงเหลือ 4,000 ทุน - ดาว (13,000 x 3/5) 7,800 ทุน - เดือน (13,000 x 2/5) 5,200 ปรับปรุงสินทรัพย์และแบ่งกำไรก่อนรับ หุ้นส่วนใหม่

7 2. การปรับปรุงทุนหุ้นส่วนเก่า chapter 17 หุ้นส่วน - ดาว ทุนเดิม 88,000 จากการปรับปรุงสินทรัพย์และหนี้สิน 7,800 รวม 95,800 หุ้นส่วน - เดือน ทุนเดิม 58,000 จากการปรับปรุงสินทรัพย์และหนี้สิน 5,200 รวม 63,200

8 2. การปรับปรุงทุนหุ้นส่วนเก่า chapter 18 สรุป ทุน – ดาว 95,800 ทุน – เดือน 63,200 โอนทุนของหุ้นส่วนเดิม 95,800 – 63,200= 32,600 ÷ 2 = 16,300

9 2. การปรับปรุงทุนหุ้นส่วนเก่า chapter 19 บันทึกบัญชีการโอนทุน Dr. ทุน – ดาว 16,300 Cr. ทุน – เดือน 16,300

10 2. การปรับปรุงทุนหุ้นส่วนเก่า chapter 110 หุ้นส่วน - ดาว ทุนเดิม 95,800 หัก โอนทุน 16,300 เหลือ 79,500 หุ้นส่วน - เดือน ทุนเดิม 63,200 บวก ทุนที่รับโอน 16,300 เหลือ 79,500

11 3. การบันทึกบัญชีการรับหุ่นส่วน ใหม่ chapter 111 Dr. เงินสด 80,000 Cr. ทุน – เด่น 80,000

12 งบแสดงฐานะการเงิน หลังการปรับปรุงสินทรัพย์ และหนี้สิน และ การรับหุ้นส่วนใหม่ chapter 112

13 chapter 113

14 chapter 114

15 แบบฝึกหัด ส่วนที่ 2 ข้อที่ 6 chapter 115 แช่ม ชื่น โชค เป็นหุ้นส่วนกัน มีบัญชี ทุนคงเหลือเมื่อ วันที่ 31 ธันวาคม 25x6 จำนวน 185,000 บาท 150,000 บาท และ 115,000 บาท ตามลำดับ แบ่งกำไรขาดทุนกันใน อัตราส่วน 3 : 2 : 1 สัญญาของห้าง หุ้นส่วนกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

16 1. การคำนวณ สิทธิส่วนได้เสียที่ แช่ม ได้รับ chapter 116 1. เงินเดือน = 1,500 x 6 = 9,000 บาท 2. ดอกเบี้ยทุน = 185,000 x 5 % x 6/12 = 4,625 บาท 3. ค่าเบี้ยประกันชีวิตร่วม = 150,000 บาท แบ่งแช่ม = 150,000 x 3/6 = 75,000 บาท ชื่น = 150,000 x 2/6 = 50,000 บาท โชค = 150,000 x 1/6 = 25,000 บาท

17 1. การคำนวณ สิทธิส่วนได้เสียที่ แช่ม ได้รับ chapter 117 4. ค่าความนิยม = 30,000 บาท 5. กำไรโดยประมาณเฉลี่ยปีละ = 48,000 + 84,000 + 105,000 +125,000 4 = 90,500 บาทต่อปี กำไรโดยประมาณเฉลี่ยถึงวันตาย = 90,500 x 6/12 = 45,250 บาท ส่วนแบ่งกำไรของ แช่ม = 45,250 x 3/6 = 22,625 บาท

18 chapter 118

19 3. การบันทึกบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25x7 chapter 119 Dr. กำไรขาดทุนโดยประมาณ 36,250 Cr. ทุน – แช่ม 36,250 คิดเงินเดือน ดอกเบี้ยทุน และกำไร โดยประมาณให้แก่หุ้นส่วนที่ถึงแก่กรรม เงินเดือน 9,000 ดอกเบี้ยทุน 4,625 ส่วนแบ่งกำไรโดยประมาณ 22,625 รวม 36,250

20 3. การบันทึกบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25x7 chapter 120 Dr. ค่าความนิยม 30,000 Cr. ทุน – แช่ม 30,000 คิดค่าความนิยมให้หุ้นส่วนถึงแก่กรรม

21 3. การบันทึกบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25x7 chapter 121 Dr. เงินสด 150,000 Cr. ทุน – แช่ม 75,000 ทุน – ชื่น 50,000 ทุน – โชค 25,000 รับเงินประกันชีวิตร่วมกันของหุ้นส่วน

22 3. การบันทึกบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25x7 chapter 122 Dr. ทุน – แช่ม 4,500 Cr. ถอนใช้ส่วนตัว - แช่ม 4,500 โอนเงินถอนเข้าบัญชีทุนแช่ม

23 3. การบันทึกบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25x7 chapter 123 Dr. ทุน – แช่ม 321,750 Cr. เจ้าหนี้ ทายาทหุ้นส่วน - แช่ม 321,750 บันทึกโอนทุนหุ้นส่วน - แช่ม ให้แก่ ทายาท

24 3. การบันทึกบัญชี ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 25x7 จ่ายเงินคืนให้แก่ทายาท ของ แช่ม chapter 124 Dr. เจ้าหนี้ ทายาทหุ้นส่วน – แช่ม 321,750 Cr. เงินสด 160,875 ตั๋วเงินจ่าย 160,875 จ่ายเงินสดให้ทายาทแช่มครึ่งหนึ่งที่ เหลือออกตั๋วเงินจ่ายอายุ 1 เดือน พร้อมดอกเบี้ย 10 %

25 3. การบันทึกบัญชี ณ วันที่ 5 สิงหาคม 25x7 ตั๋วเงินจ่ายครบกำหนด chapter 125 Dr. ตั๋วเงินจ่าย 160,875 ดอกเบี้ยจ่าย 1,341 Cr. เงินสด 162,216 จ่ายเงินตามตั๋วพร้อมดอกเบี้ยแก่ ทายาทแช่ม (160,875 x 10% x 1/12 = 1,341 บาท )


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 การเปลี่ยนแปลงใน ส่วนของ ผู้เป็น หุ้นส่วน chapter 11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google