งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO “One Tablet per Child” Ministry of Education.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO “One Tablet per Child” Ministry of Education."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO “One Tablet per Child” Ministry of Education

2 ONE TABLET PER CHILD PROJECT กระทรวงศึกษาธิการ 1.การใช้ Tablet เพื่อการเรียน การสอน 2.ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ด้าน ICT 3. หลักสูตรและเนื้อหาเพื่อ พัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ 4. การพัฒนา Digital Content 5.การเตรียมครู นักเรียน ผู้ปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 1.การสนับสนุนการใช้งาน 1.Logistic 2.Call center 1111 3.Customer Care Services 2.โครงข่าย ICT 1.โครงข่าย Wifi 2.Phase ของการติดตั้ง 3.ตัวเครื่อง Tablet 1.ระบบจัดการ (E-Tims) 2.Edustore 3.ระบบ security 4.ระบบ cloud 5.การเตรียม Digital Content ลงใน Tablet 4.การบริหารโครงการ (PMO)

3 1. การใช้ Tablet เพื่อการเรียนการสอน 336LearningObjects พัฒนาการ นักเรียน ต้นปี - ปลายปี หนังสือเรียน 5 วิชาในรูป e-book สื่อเสริม สื่อหลัก Mile Stone

4 การประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน  Formative Assessment การประเมินผลระหว่างเรียน การประเมินผลระหว่างเรียน เพื่อปรับการสอนและพัฒนาต่อยอดผู้เรียน เพื่อปรับการสอนและพัฒนาต่อยอดผู้เรียน  Summative Assessment การประเมินผลรวมเมื่อจบภาคเรียน การประเมินผลรวมเมื่อจบภาคเรียน เพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  Formative Assessment การประเมินผลระหว่างเรียน การประเมินผลระหว่างเรียน เพื่อปรับการสอนและพัฒนาต่อยอดผู้เรียน เพื่อปรับการสอนและพัฒนาต่อยอดผู้เรียน  Summative Assessment การประเมินผลรวมเมื่อจบภาคเรียน การประเมินผลรวมเมื่อจบภาคเรียน เพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

5 2. โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค การจำแนก ประเภท โรงเรียน โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค จำแนกตาม Infrastructure ด้าน ICT

6 1. ความสามารถเชื่อมต่อ internet ประเภท 1 Leased Line (IP VPN) = 1,495 โรงเรียน ประเภท 2 ADSL (DSL VPN) = 10,113 โรงเรียน การเข้าถึง Broadband ในพื้นที่ ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงเรียนชั้น ป 1 = 32,043 โรงเรียน ประเภท 3 IP Star = 19,972 โรงเรียน ประเภท 4 ไม่มีอินเตอร์เน็ต = 463 โรงเรียน

7 www.themegallery.com 1,495 A=1,495 2555 10,113 B=10,113 2556 10,000 C=10,000 2556 D = 9,972+463 2556 ขยายจาก 4 Mbps เป็น 10 Mbps ขยายจาก ADSL เป็น Leased Line ความเร็ว 4 Mbps ปรับจาก IP Star เป็น ADSL ความเร็ว 4-10 Mbps ปรับจาก IP Star จาก 1 Mbps เป็น 4 Mbps แผนการขยายและเพิ่มความเร็ว Internet

8 2. Equipment Leased Line & WIFI ความเร็ว เพียงพอ Router เพียงพอRouter เพียงพอ Visualizer/Project or ห้องเรียนขนาดใหญ่ ห้องเรียนขนาดใหญ่ สอน Online ทั้งครู และนักเรียน ผ่าน Visualizer/Project or มีความพร้อมมาก A = 1,495 โรงเรียน มีความพร้อมปานกลาง B = 10,113 B = 10,113 โรงเรียน ADSL & Router จำกัดADSL & Router จำกัด ไม่มี Visualizer / Projector ไม่มี Visualizer / Projector ห้องเรียนขนาดกลาง ห้องเรียนขนาดกลาง สอน Online ได้ เฉพาะครูนักเรียน Online ได้จำกัด สอน Online ได้ เฉพาะครูนักเรียน Online ได้จำกัด โรงเรียนที่มีความ พร้อมมาก ขาดความพร้อม C = 20,435 โรงเรียน ไม่มี Internet หรือมีระบบ IP Star ไม่มี Internet หรือมีระบบ IP Star ไม่มี WIFI ไม่มี WIFI ไม่มี Visualizer/ Projector ไม่มี Visualizer/ Projector ห้องเรียนขนาดเล็ก ห้องเรียนขนาดเล็ก สอน Offline ส่ง การบ้านด้วยเครื่อง สอน Offline ส่ง การบ้านด้วยเครื่อง

9 4. สมรรถนะครูด้าน ICT Step 2 Step 1 ประเมิน * สมรรถนะครู ป.1 ด้าน ICT * โดยจำแนกครู 2 กลุ่ม มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ ครูมีสมรรถนะ ICT เพียงพอ Workshop 4 วัน เป็นพี่เลี้ยงครูอื่น เรียนรู้ทางไกล ประเมินติดตามผล ครูมีสมรรถนะ ICT ไม่เพียงพอ Workshop 4 วัน ใช้ทีมพี่เลี้ยงช่วย เรียนรู้ทางไกล ประเมินติดตามผล สร้างเครือข่าย เพื่อนช่วยเพื่อน * * ใช้แบบประเมินสมรรถนะด้าน ICT ด้วยตนเองของโครงการโรงเรียนในฝัน

10 เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยแสดงขั้นตอน การใช้ Tablet และการเข้าถึง Learning Object 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยแสดงขั้นตอน การใช้ Tablet และการเข้าถึง Learning Object 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 100 เรื่อง คณิตศาสตร์ 81 เรื่อง วิทยาศาสตร์ 47 เรื่อง สังคมศึกษา 70 เรื่อง ภาษาอังกฤษ 36 เรื่อง แผนการสอน Day 1-15 (เตรียมความพร้อม ภาษา วินัย สังคม อื่นๆ) แผนการสอน Day 1-15 (เตรียมความพร้อม ภาษา วินัย สังคม อื่นๆ) แผนการสอน Day 16-20 (เตรียมพร้อม สร้างความคุ้นเคยกับ Tablet บูรูณาการกับสาระหลักสูตร แผนการสอน Day 16-20 (เตรียมพร้อม สร้างความคุ้นเคยกับ Tablet บูรูณาการกับสาระหลักสูตร แผนการสอน Day 21-200 (จัดการเรียนรู้ 8 ตามหลักสูตร เน้น Literacy & Numeracy การใช้สื่อต่างกับ Tablet ) แผนการสอน Day 21-200 (จัดการเรียนรู้ 8 ตามหลักสูตร เน้น Literacy & Numeracy การใช้สื่อต่างกับ Tablet ) หลักสูตรและสื่อการอบรม

11 สพฐ. พัฒนา Learning Objects 5 วิชา

12 1 First 3 Months มิถุนายน- สิงหาคม Second 3 Months 2 Third 3 Months 3 มิถุนายน-พฤศจิกายน มิถุนายน-กุมภาพันธ์ 3 3 Strategy แผนการพัฒนา Digital Content อย่างต่อเนื่อง

13 ใช้สิ่งที่มีเติมสิ่งที่ขาด ขยายผลจาก best practice ป.1 ป.1 + ป.2

14 1 First 3 Months 3 3 Strategy Learning Object 5 วิชา = 336 LOs หลักสูตร 5 วิชา E-Book 8 เล่ม มิถุนายน - สิงหาคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แผนการพัฒนา Digital Content อย่างต่อเนื่อง

15 Second 3 Months 2 เชิญ ผู้ประกอบการ/ กลุ่มอาสาสมัคร ทำCSR เพื่อ สร้างทุนทาง ปัญญาให้กับ ประเทศ เชิญ ผู้ประกอบการ/ กลุ่มอาสาสมัคร ทำCSR เพื่อ สร้างทุนทาง ปัญญาให้กับ ประเทศ Free App. ซื้อ LO เพิ่ม สื่อในประเทศ และต่างประเทศ มิถุนายน - พฤศจิกายน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 และปีที่ 2 3 3 Strategy แผนการพัฒนา Digital Content อย่างต่อเนื่อง

16 Third 3 Months 3 Best PracticesBest Practicesจากการปฏิบัติจริงในชั้นเรียนการประกวดสื่อและ แผนการสอนครู ป.1-2 Best Practices การขยายผล โดยจ้างทำ LO Best Practices วิธีการสอนที่ชนะเลิศแต่ละวิชา ชั้น ป.1-2 มิถุนายน - กุมภาพันธ์ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 และปีที่ 2 3 3 Strategy แผนการพัฒนา Digital Content อย่างต่อเนื่อง

17 แผนการพัฒนาบุคลากร วิทยากรหลัก 100 คน * เมื่อได้รับเครื่องทดลอง 2 – 4 เม.ย. 55 วิทยากรแกนนำ 1,000 คน * เมื่อได้รับเครื่องทดลอง สพฐ. 915 คน หน่วยงานอื่น 85 คน 19 – 23 เม.ย. 55 ภาคกลาง/ตะวันออก 27 เม.ย. -1 พ.ค. 55 ภาคเหนือ/ภาคใต้ ภาคอีสานตอนบน/ภาคอีสานตอนล่าง 1- 31 พ.ค. 55 *เมื่อ Tablet ถึงโรงเรียน ศธ.46,498 คน/30,630 ร.ร นอกสังกัด 3,017 คน/1,413 ร.ร. ครู ป.1 ทุกคน ผู้สนับสนุนด้านเทคนิค ร.ร. ละ 1 คน ผู้ปกครองนักเรียน 16 - 31 พ.ค. 55 ปฐมนิเทศผู้ปกครองพร้อมนักเรียน * เงื่อนไข เมื่อ Tablet ถึงนักเรียน 1 2 3 4

18 1. เครื่อง Tablet 2. คู่มือการฝึกอบรมครู กรอบเนื้อหาเอกสาร/สื่อการอบรม - ความรู้เบื้องต้น การใช้งานทั่วไป วิธีการดูแลรักษา - Tablet กับการออกแบบการเรียนรู้ - การปรับแผนการจัดการเรียนรู้ เมื่อใช้ Tablet - การใช้ Learning Object ในการใช้เป็นสื่อเสริม - แผนการจัดการเรียนรู้ 200 วัน - แบบประเมินสมรรถนะครูด้าน ICT 3. แนวทางบริหารจัดการคอมพิวเตอร์พกพาในห้องเรียน 4. คู่มือการใช้งานเบื้องต้น/สื่อวีดิทัศน์ สำหรับผู้ปกครอง 5. คู่มือการใช้งานเบื้องต้นสำหรับนักเรียน เอกสาร/สื่อการอบรม

19 LOGO

20 1.ข้อมูลส่งให้ผู้ผลิต (ศธ.ส่งให้ภายใน 23 เมษายน 2555) รหัส สพป.4 หลัก ชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา (สพป.) 183 เขต Address + zip code จำนวนนักเรียนทั้งหมดในแต่ละเขต 2.ข้อมูลจากผู้ผลิต/โรงงานให้ประเทศไทย พร้อม file (MICT ส่งให้ภายใน 7 วันหลังจากได้รับข้อมูลจาก ศธ.) Serial number Mac Address 3.ข้อมูลที่ สพป.ใช้ลงทะเบียน (3 วันก่อนทำการแจกของให้โรงเรียน) Serial number Mac Address รหัสโรงเรียน 8 หลัก + address + zip code ID นักเรียน 13 หลัก (นร.ไม่มีสัญชาติ ใช้ Code G+เลข 12 หลัก) ชื่อภาษาไทย / ชื่อภาษาอังกฤษ 4.ตรวจสอบข้อมูลที่โรงเรียนใช้ลงทะเบียน

21 www.themegallery.com เครื่องที่ใช้จริง 912,000 งบประมาณ 1,794,832,000 บาท ซื้อได้ 717,646 เครื่อง ต้องจัดสรรงบเพิ่ม 194,354 เครื่อง x 2,500 = 485,862,500 บาท เครื่องสำรองจาก 1% เพิ่มเป็น 3% = 27,360 ต้องเพิ่มอีก 2%=18,240 = 45,600,000 บาท รวมงบประมาณเพิ่ม=531,462,500 บาท นักเรียน 860,000 ครู ป.1= 50,000 วิทยากรแกนนำ 1,100 สพป.183 x 3 = 549 สพฐ. 51 เครื่องทดลอง 2000 เครื่องสำหรับครู ป.1=50,000 Tablet 860,000 เครื่อง หายไป 192,354+spare 3% ต้องซื้อ 466 ล้าน 1% buffer จากประสบการณ์ operator ควรมีจำนวนสำรอง 3 % = 717,646 = 21,530 เครื่อง ปัจจุบันมี 1% = 7,177 ต้องเพิ่ม 14,353 = 34.4 ล้านบาท

22 www.themegallery.com 1.ปริมาณการสั่งซื้อ 2.การผลิตและการจัดส่ง 3.พิธีการศุลกากร 4.การบันทึกข้อมูลลงในระบบ 5.การจัดส่งสินค้าไป สพป. 6.การตรวจนับของ สพป. 7.การตรวจเครื่อง – การส่งเครื่องชำรุด Factory Error 8.การนำไปใช้ 9.กรณีเครื่องหาย 10.การซื้อเครื่องทดแทน

23 www.themegallery.com เรียนหารือท่านเลขา การย้ายของเด็ก เครื่องติดตัวไป รร. ขอเครื่องใหม่ที่สำรองไว้ 3% การตั้ง Access Point ที่ รร. 3000 กว่า รร. ทำสัญญาไปแล้ว 600 วัน จะเปลี่ยนสัญญาเป็นตั้งที่ ห้อง ป.1 ได้ไหม กระทรวง ICT ทำเรื่องหารือมแล้ว

24 กระบวนการจัดส่งเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) 2. Tablet ถึงประเทศไทย Lot1: 2 มิ.ย. 55 Lot2: 2 ก.ค. 55 3. ผ่านพิธีการศุลกากร ประมาณ 3 วันทำการ 5. ขนส่งเครื่อง ไปยังคลัง/สถานที่จัดเก็บ 6. ดำเนินการตรวจรับ เครื่อง ในส่วนกลางให้แล้วเสร็จ ก่อน Lot1: 18 มิ.ย. 55 Lot2: 18 ก.ค. 55 8. ดำเนินการจัดส่งเครื่อง ประมาณ 5 วันทำการ 9. ส่งมอบเครื่องให้สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา Lot1: ก่อนวันที่ 25 มิ.ย. 55 Lot2: ก่อนวันที่ 25 ก.ค. 55 10. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นัดหมายโรงเรียนรับมอบเครื่อง และลงทะเบียน Tablet โรงเรียนตรวจสอบเครื่อง ก่อนการใช้งานตาม Checklist 4. ตรวจนับเครื่อง ให้แล้วเสร็จ Lot1: 7 มิ.ย. 55 Lot2: 7 ก.ค. 55 1. การเตรียมการจัดส่ง ศธ แจ้งข้อมูลจำนวนนักเรียน จำแนกตาม สพป. ภายใน 23 เม.ย. 55 ส่งข้อมูลให้ผู้ผลิตภายใน 30 เม.ย. 55 7. บันทึกข้อมูล การส่งมอบเครื่อง 11. เริ่มใช้งานเครื่อง Tablet หมายเหตุ: กรณีเซ็นสัญญาภายใน 2 เม.ย. 55


ดาวน์โหลด ppt LOGO “One Tablet per Child” Ministry of Education.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google