งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบกลาง รายการเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบกลาง รายการเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งบกลาง รายการเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
คำชี้แจง ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ (ฉบับที่ 1) งบกลาง รายการเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา งบประมาณ 200,316,800.-บาท

2 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 1. งบประมาณ 108,372,300.- บาท
เหตุผลความจำเป็นในการของบประมาณเพิ่มเติม เนื่องจากในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีจะไม่สอดคล้องกับปีการศึกษา ทำให้เด็กนักเรียนได้รับแจกอาหารเสริมนม ในภาคเรียนที่ 2 ล่าช้า ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงกำหนดนโยบายให้จัดสรรงบประมาณค่าอาหารเสริมนม เป็นปีการศึกษา ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป ทำให้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ ไม่เพียงพอ

3 สำนักการศึกษา จึงได้ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม เพื่อเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่ นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4 2. งบประมาณ 12,834,500 .- บาท เหตุผลความจำเป็นในการของบประมาณเพิ่มเติม
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยม งบประมาณ 12,834, บาท เหตุผลความจำเป็นในการของบประมาณเพิ่มเติม เนื่องจากกรุงเทพมหานคร ได้เปิดให้มีการจัดการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น ในปีการศึกษา อีก จำนวน 27 โรงเรียน มีนักเรียน 2,600 คน

5 จึงต้องขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เพื่อเป็น ค่าครุภัณฑ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา ค่าชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดพละ ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่าจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

6 3. งบประมาณ 79,110,000.- บาท เหตุผลความจำเป็นในการของบประมาณเพิ่มเติม
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร งบประมาณ 79,110,000.- บาท เหตุผลความจำเป็นในการของบประมาณเพิ่มเติม ด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้คำนึงถึงความปลอดภัย ของนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จึงได้มอบนโยบายให้สำนักการศึกษา ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร ให้ครบทั้ง 435 โรงเรียน

7 ซึ่งสำนักการศึกษาและสำนักงานเขต ได้ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เรียบร้อยแล้วจำนวน 134 โรงเรียน และในปีงบประมาณ พ.ศ ได้รับงบประมาณอีกจำนวน 45 โรงเรียน (อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ) ดังนั้นเพื่อให้การติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ได้ครบตามวัตถุประสงค์ จึงขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เพื่อจัดซื้อกล้องดังกล่าวติดตั้งให้แก่โรงเรียนอีก 256 โรงเรียน


ดาวน์โหลด ppt งบกลาง รายการเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google