งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำชี้แจง ร่างข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2552 ( ฉบับที่ 1) งบกลาง รายการเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำชี้แจง ร่างข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2552 ( ฉบับที่ 1) งบกลาง รายการเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำชี้แจง ร่างข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2552 ( ฉบับที่ 1) งบกลาง รายการเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษา งบประมาณ 200,316,800.- บาท

2 1. ค่าอาหารเสริม ( นม ) โรงเรียน งบประมาณ 108,372,300.- บาท เหตุผลความจำเป็นในการของบประมาณเพิ่มเติม เนื่องจากในการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีจะไม่สอดคล้องกับปี การศึกษา ทำให้เด็กนักเรียนได้รับแจก อาหารเสริมนม ในภาคเรียนที่ 2 ล่าช้า ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงกำหนด นโยบายให้จัดสรรงบประมาณค่าอาหาร เสริมนม เป็นปีการศึกษา ทั้งนี้ตั้งแต่ปี การศึกษา 2552 เป็นต้นไป ทำให้ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติใน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2552 ไม่เพียงพอ

3 สำนักการศึกษา จึงได้ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม เพื่อเป็นค่าอาหารเสริม ( นม ) โรงเรียน ให้แก่ นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยม งบประมาณ 12,834,500.- บาท เหตุผลความจำเป็นในการของบประมาณเพิ่มเติม เนื่องจาก กรุงเทพมหานคร ได้เปิดให้มีการจัดการ เรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาใน โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น ในปีการศึกษา 2551 - 2552 อีก จำนวน 27 โรงเรียน มี นักเรียน 2,600 คน

5 จึงต้องขอจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม เพื่อเป็น ค่าครุภัณฑ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน การสอนในระดับมัธยมศึกษา ค่าชุด ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด / ชุดพละ ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่าจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

6 3. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร งบประมาณ 79,110,000.- บาท เหตุผลความจำเป็นในการของบประมาณเพิ่มเติม ด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้คำนึงถึง ความปลอดภัย ของนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร จึงได้มอบนโยบายให้สำนักการศึกษา ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร ให้ครบทั้ง 435 โรงเรียน

7 ซึ่งสำนักการศึกษาและสำนักงานเขต ได้ ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เรียบร้อยแล้วจำนวน 134 โรงเรียน และใน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2552 ได้รับงบประมาณ อีกจำนวน 45 โรงเรียน ( อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ ) ดังนั้นเพื่อให้การติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ได้ครบตามวัตถุประสงค์ จึงขอ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เพื่อ จัดซื้อกล้องดังกล่าวติดตั้งให้แก่โรงเรียนอีก 256 โรงเรียน


ดาวน์โหลด ppt คำชี้แจง ร่างข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2552 ( ฉบับที่ 1) งบกลาง รายการเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google