งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีดำเนินการ (Plan – do – cheek – act) Plan 1. กำหนดเครื่องชี้วัดคุณภาพของ หน่วยงาน 2. ประชุมวางแผน 3. กำหนด Nursing Management ตารางแสดงตัวชี้วัดที่เฝ้าระวัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีดำเนินการ (Plan – do – cheek – act) Plan 1. กำหนดเครื่องชี้วัดคุณภาพของ หน่วยงาน 2. ประชุมวางแผน 3. กำหนด Nursing Management ตารางแสดงตัวชี้วัดที่เฝ้าระวัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีดำเนินการ (Plan – do – cheek – act) Plan 1. กำหนดเครื่องชี้วัดคุณภาพของ หน่วยงาน 2. ประชุมวางแผน 3. กำหนด Nursing Management ตารางแสดงตัวชี้วัดที่เฝ้าระวัง หน่วย ไตเทียม ก่อนทำ CQI ตุลาคม 2546 – กุมภาพันธุ์ 2547 1. อัตราการปฏิบัติตัวด้านการรับประทาน ยาไม่ถูกต้อง 4.76% 2. อัตราการตรวจเลือดทาง ห้องปฏิบัติการผลพอสฟอร์ม <4.9 46.98% 3. ประสิทธิภาพการฟอกเลือด KT/ V > 1.893.38% Do 1. สร้างมาตรฐานการดำเนินงาน 2. ประชุมชี้แจงวิธีการสอนสุขศึกษาตาม แบบแผน 3. ทำการเก็บข้อมูลโดยเก็บตัวชี้วัด คุณภาพ ประจำวัน และประจำเดือน ระหว่างเดือน กุมภาพันธุ์ 2547 – กันยายน 2547

2 - จำนวนผู้ป่วยที่ตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการผล ฟอสฟอรัส <4.9 × 100 จำนวนผู้ป่วยที่รับบริการฟอกเลือด ในแต่ละเดือน จำนวนผู้ป่วยที่ปฏิบัติตัวด้านการรับประทาน ยาไม่ถูกต้อง × 100 จำนวนผู้ป่วยที่รับบริการฟอกเลือด ในแต่ละเดือน - จำนวนผู้ป่วยที่ตรวจประสิทธิภาพการฟอก เลือด KT / V >1.8 × 100 จำนวนผู้ป่วยที่รับบริการฟอกเลือด ในแต่ละเดือน Check 1. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ ทุกเดือนโดย - Do 2. สร้างกราฟ 3. แปรผลจากกราฟ

3 แผนภูมิกราฟแท่งแสดงประสิทธิภาพการฟอก เลือด KT /V > 1.8 ก่อนทำ CQI หลังทำ CQI ช่วงที่ 1 หลังทำ CQI ช่วงที่ 2 แผนภูมิกราฟแท่งแสดงอัตราการปฏิบัติตัวด้าน การรับประทานยาไม่ถูกต้อง ก่อนทำ CQI และ หลังทำ CQI ต. ค. 46 – ม. ค. 47 ก่อนทำ CQI ก. พ. 47 – พ. ค. 47 หลังทำ CQI ช่วงที่ 1 มิ. ย. 47 – ก. ย. 47 หลังทำ CQI ช่วงที่ 2 ร้อย ละ แผนภูมิกราฟแท่งแสดงอัตราการตรวจทางห้อง ปฏิบัติผลฟอสฟอรัส < 4.9% ก่อนทำ CQI หลังทำ CQI ช่วงที่ 1 หลังทำ CQI ช่วงที่ 2 ร้อย ละ

4 Act 1. วิเคราะห์สาเหตุ 2. วิเคราะห์ทางเลือก 3. วางแผนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์สาเหตุ สรุป การดำเนินโครงการสามารถ ปฏิบัติได้ตามเป้าหมายส่วนความ ผิดพลาดที่ยังพบอยู่ในด้านการ รับประทานยากลุ่ม ผู้สูงอายุ อายุ มากกว่า 70 ปี ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เนื่องจากมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คือ ความ เชื่อส่วนตัว ด้านการรับประทานอาหาร เป็นเรื่องของ การขาดการปฏิบัติในการดูแลตนเองใน เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ รับประทานอาหาร เป็นตัวร่วมปัจจัย วิเคราะห์ทางเลือก / การวางแผน ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 1. เพิ่มเวลาการพูดคุยกับผู้ป่วย เพื่อสร้าง สัมพันธภาพ นำไปสู่การให้คำแนะนำ ความรู้ด้านการรับประทานอาหารและยา 2. จัดทำกิจกรรม CQI โครงการผู้ป่วย สัมพันธ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกลุ่ม ผู้ป่วยโรคไต ที่ได้รับการฟอกเลือดด้วย เครื่องไตเทียม


ดาวน์โหลด ppt วิธีดำเนินการ (Plan – do – cheek – act) Plan 1. กำหนดเครื่องชี้วัดคุณภาพของ หน่วยงาน 2. ประชุมวางแผน 3. กำหนด Nursing Management ตารางแสดงตัวชี้วัดที่เฝ้าระวัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google