งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตารางแสดงตัวชี้วัดที่เฝ้าระวัง หน่วยไตเทียม ก่อนทำCQI

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตารางแสดงตัวชี้วัดที่เฝ้าระวัง หน่วยไตเทียม ก่อนทำCQI"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตารางแสดงตัวชี้วัดที่เฝ้าระวัง หน่วยไตเทียม ก่อนทำCQI
วิธีดำเนินการ (Plan – do – cheek – act) Plan 1. กำหนดเครื่องชี้วัดคุณภาพของหน่วยงาน 2. ประชุมวางแผน 3. กำหนด Nursing Management ตารางแสดงตัวชี้วัดที่เฝ้าระวัง หน่วยไตเทียม ก่อนทำCQI ตุลาคม – กุมภาพันธุ์ 2547 1. อัตราการปฏิบัติตัวด้านการรับประทานยาไม่ถูกต้อง 4.76% 2. อัตราการตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการผลพอสฟอร์ม< % 3. ประสิทธิภาพการฟอกเลือด KT/ V > % Do 1. สร้างมาตรฐานการดำเนินงาน 2. ประชุมชี้แจงวิธีการสอนสุขศึกษาตามแบบแผน 3. ทำการเก็บข้อมูลโดยเก็บตัวชี้วัดคุณภาพ ประจำวัน และประจำเดือนระหว่างเดือน กุมภาพันธุ์ 2547 – กันยายน 2547

2 1. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ทุกเดือนโดย -
จำนวนผู้ป่วยที่รับบริการฟอกเลือดในแต่ละเดือน จำนวนผู้ป่วยที่ปฏิบัติตัวด้านการรับประทานยาไม่ถูกต้อง ×100 - จำนวนผู้ป่วยที่ตรวจประสิทธิภาพการฟอกเลือด KT / V >1.8 × 100 Check 1. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ทุกเดือนโดย - Do 2. สร้างกราฟ 3. แปรผลจากกราฟ - จำนวนผู้ป่วยที่ตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการผลฟอสฟอรัส<4.9 × 100

3 แผนภูมิกราฟแท่งแสดงอัตราการตรวจทางห้องปฏิบัติผลฟอสฟอรัส < 4.9%
แผนภูมิกราฟแท่งแสดงอัตราการปฏิบัติตัวด้านการรับประทานยาไม่ถูกต้อง ก่อนทำ CQI และหลังทำ CQI ต.ค. 46 – ม.ค. 47 ก่อนทำCQI ก.พ. 47 – พ.ค. 47 หลังทำCQIช่วงที่1 มิ.ย. 47 – ก.ย. 47 หลังทำCQIช่วงที่2 ร้อยละ แผนภูมิกราฟแท่งแสดงอัตราการตรวจทางห้องปฏิบัติผลฟอสฟอรัส < 4.9% ก่อนทำCQI หลังทำCQIช่วงที่1 หลังทำCQIช่วงที่2 แผนภูมิกราฟแท่งแสดงประสิทธิภาพการฟอกเลือด KT /V > 1.8 ก่อนทำCQI หลังทำCQIช่วงที่1 หลังทำCQIช่วงที่2

4 Act 1. วิเคราะห์สาเหตุ 2. วิเคราะห์ทางเลือก 3. วางแผนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์สาเหตุ สรุป การดำเนินโครงการสามารถปฏิบัติได้ตามเป้าหมายส่วนความผิดพลาดที่ยังพบอยู่ในด้านการรับประทานยากลุ่ม ผู้สูงอายุ อายุมากกว่า 70 ปี ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เนื่องจากมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คือ ความเชื่อส่วนตัว ด้านการรับประทานอาหาร เป็นเรื่องของการขาดการปฏิบัติในการดูแลตนเองในเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร เป็นตัวร่วมปัจจัย วิเคราะห์ทางเลือก / การวางแผนปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 1. เพิ่มเวลาการพูดคุยกับผู้ป่วย เพื่อสร้างสัมพันธภาพ นำไปสู่การให้คำแนะนำความรู้ด้านการรับประทานอาหารและยา 2. จัดทำกิจกรรม CQI โครงการผู้ป่วยสัมพันธ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไต ที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม


ดาวน์โหลด ppt ตารางแสดงตัวชี้วัดที่เฝ้าระวัง หน่วยไตเทียม ก่อนทำCQI

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google