งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรู๊ฟทันใจ โครงการ แผนกลูกค้าสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรู๊ฟทันใจ โครงการ แผนกลูกค้าสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรู๊ฟทันใจ โครงการ แผนกลูกค้าสัมพันธ์
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แผนกลูกค้าสัมพันธ์

3 ขั้นตอนการทำงานของแผนก
ในกระบวนการจัดทำอาร์ตเวิร์ค รับต้นฉบับและ ไฟล์งาน จากแผนกขาย เช็คความถูกต้อง และครบถ้วนของ ต้นฉบับและไฟล์งาน ส่งต้นฉบับและ ไฟล์งาน ให้แผนกออกแบบ ส่งอาร์ตเวิร์ค ให้ผู้รับบริการ เช็คความถูกต้อง ของอาร์ตเวิร์ค รับอาร์ตเวิร์ค และต้นฉบับ จากแผนกออกแบบ

4 ที่มาและมูลเหตุจูงใจของโครงการ
จากการตรวจสอบผลการทำงานที่ผ่านมา พบว่า ผู้รับบริการที่ต้องรอคอยการตรวจปรู๊ฟทั้งปกและเนื้อใน จากโรงพิมพ์เป็นเวลานาน เนื่องจากเกิดความล่าช้าในการดำเนินการต่างๆ ในกระบวนการทำงาน จึงเห็นความสำคัญและจำเป็นต้องเร่งดำเนินการลดเวลาในการทำงานเพื่อให้งานถึงมือผู้รับบริการให้รวดเร็ว ให้เกิดความพึงพอใจในการอำนวยความสะดวก และเกิดความรวดเร็วมากที่สุด

5 เปอร์เซ็นต์จำนวนงานที่ปรู๊ฟทันกำหนด
ตัวชี้วัดของโครงการ เปอร์เซ็นต์จำนวนงานที่ปรู๊ฟทันกำหนด เป้าหมาย 90% ของงานปรู๊ฟที่ทันตามกำหนด

6 ผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

7 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
วิธีการแก้ไข ผู้ปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่โรงพิมพ์) ขาดทักษะ ส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมเพิ่มทักษะและความรู้ ข้อมูลการสื่อสารไม่ชัดเจน เพิ่มความรอบคอบในการทำงาน/ตรวจสอบงานให้ดี มีงานด่วนแทรกหลายงาน วางแผนงานให้ดี/จัดคนให้เหมาะสมกับงาน

8 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (ต่อ)
วิธีการแก้ไข ผู้มารับบริการ (ลูกค้า) ไฟล์งานทำมาจากหลากหลายโปรแกรม จัดหาเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษา/แนะนำความรู้ให้ลูกค้า เปิดหลักสูตรอบรมให้กับผู้รับบริการ ให้รายละเอียดและข้อมูลงาน ไม่ครบถ้วน ปรับปรุงใบ Check list ให้มีรายละเอียดครบถ้วน

9 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (ต่อ)
วิธีการแก้ไข ระบบงาน ไม่สามารถใช้ระบบ Lan ได้ ให้เจ้าหน้าที่ IT เข้ามาดูแลและจัดการระบบอย่างใกล้ชิด คอมพิวเตอร์เสียบ่อย ทำให้งานค้างในระบบ

10 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (ต่อ)
วิธีการแก้ไข กระบวนการ/วิธีการทำงาน รอการทำ Artwork นาน กำหนดระยะเวลาปรู๊ฟให้ชัดเจน มีขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอน ลดขั้นตอนการทำงานลง

11 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (ต่อ)
วิธีการแก้ไข เครื่องมือ/อุปกรณ์ เครื่อง Print สีเพี้ยน ให้ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มการดูแล ตรวจสอบ และบำรุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์ ให้พร้อมที่จะใช้งานอยู่เสมอ เครื่องมือไม่ทันสมัย

12 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ
ประชุมพนักงานให้ทราบถึงความสำคัญของความครบถ้วนของงานลูกค้าสัมพันธ์

13 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ

14 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ (ต่อ)
ปรับปรุงใบ Check list เพื่อความรวดเร็วในการออกแบบของพนักงานออกแบบ

15 Before

16 After

17 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ (ต่อ)
จัดทำสมุดลงเวลากำหนดปรู๊ฟให้ชัดเจน เพื่อช่วยกำกับให้พนักงานออกแบบกำหนดเวลาการออกแบบให้ถูกต้อง

18 แบบฟอร์มบันทึกกำหนดปรู๊ฟงาน

19 ผลการดำเนินการ เปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง
จากข้อมูลย้อนหลัง 3 เดือน ที่ผ่านมา (เม.ย.-มิ.ย. 54) จำนวนปรู๊ฟทันกำหนดเท่ากับ 68% หลังการปรับปรุง 3 เดือน ต่อมา (ก.ค.-ก.ย. 54) จำนวนปรู๊ฟทันกำหนดเท่ากับ 88% ค่าเป้าหมาย = 90 %

20 ผู้รับผิดชอบโครงการ ที่ปรึกษากลุ่ม ศรินทิพย์ นิมิตรมงคล
ศรินทิพย์ นิมิตรมงคล เสริมสุข สาธุธรรม ประธานกลุ่ม จิราภา คเชนทร์พลอย เลขานุการ เจนจิรา เกสนา สมาชิก นิตยา ฤกษ์ถนอม พรเพ็ญ หลวงเทพ เพ็ญรุ่ง น้อยแรม สิริพรรณ เตยวงศ์ศักดิ์ อรฤดี เสมาเงิน วรรณภรณ์ ธรรมเจริญ คุณัญญา จงตระกูล

21 ขอบคุณค่ะ..


ดาวน์โหลด ppt ปรู๊ฟทันใจ โครงการ แผนกลูกค้าสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google