งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O ปรู๊ฟทันใจปรู๊ฟทันใจ โครงก าร แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O ปรู๊ฟทันใจปรู๊ฟทันใจ โครงก าร แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O ปรู๊ฟทันใจปรู๊ฟทันใจ โครงก าร แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 แผนกลูกค้า สัมพันธ์

3 ขั้นตอนการทำงาน ของแผนก ในกระบวนการจัดทำ อาร์ตเวิร์ค รับต้นฉบับและไฟล์งานจากแผนกขายเช็คความถูกต้องและครบถ้วนของต้นฉบับและไฟล์งานส่งต้นฉบับและไฟล์งานให้แผนกออกแบบ รับอาร์ตเวิร์คและต้นฉบับจากแผนกออกแบบเช็คความถูกต้องของอาร์ตเวิร์คส่งอาร์ตเวิร์คให้ผู้รับบริการ

4 ที่มาและมูลเหตุจูงใจ ของโครงการ

5 ตัวชี้วัดของโครงการตัวชี้วัดของโครงการ

6 ผลการวิเคราะห์สาเหตุ ของปัญหา

7 สรุปผลการวิเคราะห์ สาเหตุของปัญหา สาเหตุวิธีการแก้ไข ผู้ปฏิบัติงาน ( เจ้าหน้าที่โรงพิมพ์ ) ขาดทักษะ ส่งเจ้าหน้าที่ไป ฝึกอบรมเพิ่มทักษะ และความรู้ ข้อมูลการสื่อสาร ไม่ชัดเจน เพิ่มความรอบคอบ ในการทำงาน / ตรวจสอบงานให้ดี มีงานด่วนแทรก หลายงาน วางแผนงานให้ดี / จัดคนให้เหมาะสม กับงาน

8 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุ ของปัญหา ( ต่อ ) สาเหตุวิธีการแก้ไข ผู้มารับบริการ ( ลูกค้า ) ไฟล์งานทำมาจาก หลากหลาย โปรแกรม - จัดหาเจ้าหน้าที่ คอยให้คำปรึกษา / แนะนำความรู้ให้ ลูกค้า - เปิดหลักสูตร อบรมให้กับ ผู้รับบริการ ให้รายละเอียด และข้อมูลงาน ไม่ ครบถ้วน ปรับปรุงใบ Check list ให้มี รายละเอียด ครบถ้วน

9 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุ ของปัญหา ( ต่อ ) สาเหตุวิธีการแก้ไข ระบบงาน ไม่สามารถใช้ ระบบ Lan ได้ ให้เจ้าหน้าที่ IT เข้า มาดูแลและจัดการ ระบบอย่างใกล้ชิด คอมพิวเตอร์เสีย บ่อย ทำให้งานค้าง ในระบบ

10 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุ ของปัญหา ( ต่อ ) สาเหตุวิธีการแก้ไข กระบวนการ / วิธีการทำงาน รอการทำ Artwork นาน กำหนดระยะเวลา ปรู๊ฟให้ชัดเจน มีขั้นตอนการ ทำงานหลาย ขั้นตอน ลดขั้นตอนการ ทำงานลง

11 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุ ของปัญหา ( ต่อ ) สาเหตุวิธีการแก้ไข เครื่องมือ / อุปกรณ์ เครื่อง Print สี เพี้ยน ให้ผู้ปฏิบัติงานเพิ่ม การดูแล ตรวจสอบ และบำรุงรักษา เครื่องมือ / อุปกรณ์ ให้พร้อมที่จะใช้งาน อยู่เสมอ เครื่องมือไม่ ทันสมัย

12 สรุปการแก้ไขปรับปรุง ที่ได้ดำเนินการ

13

14 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ ดำเนินการ ( ต่อ )

15 Befo re

16 Afte r

17 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ ดำเนินการ ( ต่อ )

18 แบบฟอร์มบันทึก กำหนดปรู๊ฟงาน

19 ผลการดำเนินการ เปรียบเทียบก่อนและหลังการ ปรับปรุง ค่าเป้าหมาย = 90 % จากข้อมูลย้อนหลัง 3 เดือน ที่ผ่านมา ( เม. ย.- มิ. ย. 54) จำนวนปรู๊ฟทันกำหนดเท่ากับ 68% หลังการปรับปรุง 3 เดือน ต่อมา ( ก. ค.- ก. ย. 54) จำนวน ปรู๊ฟทันกำหนดเท่ากับ 88%

20 ผู้รับผิดชอบ โครงการ

21 L/O/G/O ขอบคุณ ค่ะ..


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O ปรู๊ฟทันใจปรู๊ฟทันใจ โครงก าร แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google