งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ก.พ.2550 ห้องประชุมดาวเรือง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ก.พ.2550 ห้องประชุมดาวเรือง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ก.พ.2550 ห้องประชุมดาวเรือง
ประชุม Competency 1 ก.พ.2550 ห้องประชุมดาวเรือง

2 หัวข้อเรื่อง Competency กับคำรับรองการปฏิบัติราชการ
Road Map ในเรื่องการพัฒนา Core Competency ของศูนย์ ฯ Core Competency ,เกณฑ์การให้คะแนน Core Competency ให้เหมือนกันทั้งศูนย์ (พูด 10 คนเหมือนกันทั้ง 10 คน พูด 10 ครั้งเหมือนกันทั้ง 10 ครั้ง)

3 Competency กับคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ความสำคัญ ความหมาย จะค้นหาหรือศึกษาได้จากไหน

4

5

6 กรมอนามัย การพัฒนาองค์กร แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี KPI 16 ระบบ PMQA. หมวด1
หมวด2 หมวด3 หมวด4 หมวด5 หมวด6 หมวด7 KPI 1, 2, 3, 4, ,17 KPI 6, 7.1, KPI 12, 14 KPI 7.2 KPI 5,8,9, 10.1,10.2, 11 13.3,16 ประเมินผลลัพธ์ KPI 1-3 บรรลุเป้าหมาย กสธ./ กลุ่มภารกิจ/กรม KPI 4 บรรลุเป้าหมายภารกิจหลัก KPI 5 คุณภาพบริการตามภารกิจ KPI 6 สร้างการมีส่วนร่วม KPI 7.1 เปิดเผยข้อมูลฯ KPI 7.2 ปราบปรามทุจริต KPI เบิกจ่ายงบลงทุน KPI 9 การประหยัดพลังงาน KPI 10.1 การลดรอบระยะเวลาปฏิบัติงาน KPI ปรับปรุงระบบงาน(BP) KPI การจัดทำ ต้นทุน KPI KM. KPI 13.1 HR plan KPI 13.2 พัฒนาCompetency (BP) KPI 13.3 ถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่องค์กร/บุคคล KPI พัฒนาระบบ ICT. KPI RM. KPI 15 แผนพัฒนากฎหมาย X

7 สรุป ความสำคัญ กพร.กำหนด Competency เป็นเครื่องชี้วัด 13
นำ Competency มาใช้เรื่อง Performance Management

8 ความหมาย

9

10 Road Map สำหรับการพัฒนา competency
Structure หรือทีมงาน (อยากมีตัวแทนทุกกลุ่มงาน/ฝ่าย เพื่อรับผิดชอบเรื่อง HRD) การประชุมผู้บริหารศูนย์ฯ (31 ม.ค.50) เพื่อ กำหนด Road Map กำหนดนิยามของ Core Competency ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ (1 ก.พ.50) เพื่อ ชี้แจง ความสำคัญ/ความหมายของ Competency. ชี้แจง Road Map ในการพัฒนา Competency. ชี้แจงนิยาม และ เกณฑ์การให้คะแนนในส่วนของ Core Competency

11 Road Map สำหรับการพัฒนา competency
ประชุมผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารเพื่อจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนา Core Competency (2 ก.พ.50) เน้นวิทยากรภายใน เจ้าหน้าที่ทุกคนประเมิน Core Competency (Pre Test) ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ เน้น ใช้เกณฑ์การให้คะแนนเดียวกัน ประเมินตามสภาพความเป็นจริงให้มากที่สุด ประเมินเสร็จส่งหัวหน้างาน เพื่อช่วยกันดูว่าประเมินต่ำ/สูงกว่าความจริงหรือไม่ การประเมินตนเอง จะทำให้เจ้าตัวรู้ว่าน่าจะเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ข้อ 4 จัดไว้ในเรื่องใด

12 Road Map สำหรับการพัฒนา competency
พิจารณาส่วนขาด(โอกาสพัฒนา) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ตามที่ข้อ 4 จัดขึ้น ประเมิน Core Competency ซ้ำ (Post test) ประเมินเดือน สิงหาคม 2550 และทำการเปรียบเทียบกับการประเมินในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ จำนวนคะแนน Post test – Pre Test จะใช้เป็นดัชนีบ่งความสำเร็จของการพัฒนา Competency เพื่อไม่ให้เกิดการกดดันมากเกินไป (ขอความกรุณาอย่าเจตนาให้คะแนน Pre test ต่ำกว่าความเป็นจริง หรือ Post Test สูงกว่าความเป็นจริง )

13 Core Competency และเกณฑ์ในการให้คะแนน

14 เกณฑ์การให้คะแนน Core Competency
แบ่งระดับ Co_1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ Co_5 ภาวะผู้นำ Co_6 การประสานงาน&การสื่อสาร Co_7 การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง Co_9 การบริหารการเปลี่ยนแปลง (ผ่านข้อ Key + 1 ข้อของแต่ละระดับ) ไม่แบ่งระดับ Co_2 การทำงานเป็นทีม (ผ่าน 10/13) Co_3 จิตสำนึกบริการ(ผ่าน 10/14) Co_4 จริยธรรม(ผ่าน 6/8) Co_8 ความสามารถด้าน IT (ผู้ปฏิบัติ ผ่าน 6/6 ผู้บริหาร C8,C9 ผ่าน 4/6)


ดาวน์โหลด ppt 1 ก.พ.2550 ห้องประชุมดาวเรือง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google