งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุม Competency 1 ก. พ.2550 ห้องประชุมดาวเรือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุม Competency 1 ก. พ.2550 ห้องประชุมดาวเรือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุม Competency 1 ก. พ.2550 ห้องประชุมดาวเรือง

2 หัวข้อเรื่อง 1.Competency กับคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ 2.Road Map ในเรื่องการพัฒนา Core Competency ของศูนย์ ฯ 3.Core Competency, เกณฑ์การให้คะแนน Core Competency ให้เหมือนกันทั้งศูนย์ ( พูด 10 คนเหมือนกันทั้ง 10 คน พูด 10 ครั้งเหมือนกันทั้ง 10 ครั้ง )

3 Competency กับคำรับรอง การปฏิบัติราชการ ความสำคัญ ความหมาย จะค้นหาหรือศึกษาได้จากไหน

4

5

6 แผนปฏิ บัติ ราชการ 4 ปี กรม อนามัย การ พัฒนา องค์กร KPI 16 ระบบ PMQA. หมว ด 7 หมวด 6 หมวด 5 หมว ด 4 หมว ด 1 หมว ด 3 หมว ด 2 KPI 10.1 การลดรอบ ระยะเวลาปฏิบัติงาน KPI 10.2 ปรับปรุง ระบบงาน (BP) KPI 11 การจัดทำ ต้นทุน KPI 12 KM. KPI 13.1 HR plan KPI 13.2 พัฒนา Competency (BP) KPI 13.3 ถ่ายทอด ตัวชี้วัดสู่องค์กร / บุคคล KPI 14 พัฒนาระบบ ICT. KPI 17 RM. KPI 1-3 บรรลุเป้าหมาย กสธ./ กลุ่มภารกิจ / กรม KPI 4 บรรลุเป้าหมาย ภารกิจหลัก KPI 5 คุณภาพบริการ ตามภารกิจ KPI 6 สร้างการมีส่วน ร่วม KPI 7.1 เปิดเผยข้อมูลฯ KPI 7.2 ปราบปราม ทุจริต KPI 8 เบิกจ่ายงบ ลงทุน KPI 9 การประหยัด พลังงาน KPI 15 แผนพัฒนา กฎหมาย KPI 1, 2, 3, 4,,17 KPI 6, 7.1, KPI 12, 14 KPI 7.2 13.1 13.2 KPI 5,8,9, 10.1,10.2, 11 13.3, 16 ประเ มิน ผลลั พธ์ X

7 สรุป ความสำคัญ กพร. กำหนด Competency เป็นเครื่องชี้วัด 13 การปรับจากระบบซี  จะนำ Competency มาร่วมในการประเมินด้วย นำ Competency มาใช้เรื่อง Performance Management

8 ความหมาย

9

10 Road Map สำหรับการ พัฒนา competency 1.Structure หรือทีมงาน ( อยากมีตัวแทนทุกกลุ่ม งาน / ฝ่าย เพื่อรับผิดชอบเรื่อง HRD) 2. การประชุมผู้บริหารศูนย์ฯ (31 ม. ค.50) เพื่อ – กำหนด Road Map – กำหนดนิยามของ Core Competency 3. ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ (1 ก. พ.50) เพื่อ – ชี้แจง ความสำคัญ / ความหมายของ Competency. – ชี้แจง Road Map ในการพัฒนา Competency. – ชี้แจงนิยาม และ เกณฑ์การให้คะแนนในส่วนของ Core Competency

11 Road Map สำหรับการ พัฒนา competency 4. ประชุมผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารเพื่อจัดทำ โครงการ / กิจกรรม เพื่อพัฒนา Core Competency (2 ก. พ.50) เน้นวิทยากรภายใน 5. เจ้าหน้าที่ทุกคนประเมิน Core Competency (Pre Test) ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2550 เน้น – ใช้เกณฑ์การให้คะแนนเดียวกัน – ประเมินตามสภาพความเป็นจริงให้มากที่สุด – ประเมินเสร็จส่งหัวหน้างาน เพื่อช่วยกันดูว่าประเมินต่ำ / สูงกว่า ความจริงหรือไม่ – การประเมินตนเอง จะทำให้เจ้าตัวรู้ว่าน่าจะเข้าร่วมกิจกรรม ตามที่ข้อ 4 จัดไว้ในเรื่องใด

12 Road Map สำหรับการ พัฒนา competency 6. พิจารณาส่วนขาด ( โอกาสพัฒนา ) เพื่อเป็น ข้อมูลสำหรับการเข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ตามที่ข้อ 4 จัดขึ้น 7. ประเมิน Core Competency ซ้ำ (Post test) ประเมินเดือน สิงหาคม 2550 และทำการ เปรียบเทียบกับการประเมินในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2550 จำนวนคะแนน Post test – Pre Test จะใช้เป็นดัชนีบ่งความสำเร็จของการ พัฒนา Competency เพื่อไม่ให้เกิดการกดดัน มากเกินไป ( ขอความกรุณาอย่าเจตนาให้ คะแนน Pre test ต่ำกว่าความเป็นจริง หรือ Post Test สูงกว่าความเป็นจริง )

13 Core Competency และ เกณฑ์ในการให้คะแนน

14 เกณฑ์การให้คะแนน Core Competency แบ่งระดับ Co_1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ Co_5 ภาวะผู้นำ Co_6 การประสานงาน & การสื่อสาร Co_7 การพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง Co_9 การบริหารการ เปลี่ยนแปลง ( ผ่านข้อ Key + 1 ข้อ ของแต่ละระดับ ) ไม่แบ่งระดับ Co_2 การทำงานเป็นทีม ( ผ่าน 10/13) Co_3 จิตสำนึกบริการ ( ผ่าน 10/14) Co_4 จริยธรรม ( ผ่าน 6/8) Co_8 ความสามารถด้าน IT ( ผู้ปฏิบัติ ผ่าน 6/6 ผู้บริหาร C8,C9 ผ่าน 4/6)


ดาวน์โหลด ppt ประชุม Competency 1 ก. พ.2550 ห้องประชุมดาวเรือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google