งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุม Competency 1 ก. พ.2550 ห้องประชุมดาวเรือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุม Competency 1 ก. พ.2550 ห้องประชุมดาวเรือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุม Competency 1 ก. พ.2550 ห้องประชุมดาวเรือง

2 หัวข้อเรื่อง 1.Competency กับคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ 2.Road Map ในเรื่องการพัฒนา Core Competency ของศูนย์ ฯ 3.Core Competency, เกณฑ์การให้คะแนน Core Competency ให้เหมือนกันทั้งศูนย์ ( พูด 10 คนเหมือนกันทั้ง 10 คน พูด 10 ครั้งเหมือนกันทั้ง 10 ครั้ง )

3 Competency กับคำรับรอง การปฏิบัติราชการ ความสำคัญ ความหมาย จะค้นหาหรือศึกษาได้จากไหน

4

5

6 แผนปฏิ บัติ ราชการ 4 ปี กรม อนามัย การ พัฒนา องค์กร KPI 16 ระบบ PMQA. หมว ด 7 หมวด 6 หมวด 5 หมว ด 4 หมว ด 1 หมว ด 3 หมว ด 2 KPI 10.1 การลดรอบ ระยะเวลาปฏิบัติงาน KPI 10.2 ปรับปรุง ระบบงาน (BP) KPI 11 การจัดทำ ต้นทุน KPI 12 KM. KPI 13.1 HR plan KPI 13.2 พัฒนา Competency (BP) KPI 13.3 ถ่ายทอด ตัวชี้วัดสู่องค์กร / บุคคล KPI 14 พัฒนาระบบ ICT. KPI 17 RM. KPI 1-3 บรรลุเป้าหมาย กสธ./ กลุ่มภารกิจ / กรม KPI 4 บรรลุเป้าหมาย ภารกิจหลัก KPI 5 คุณภาพบริการ ตามภารกิจ KPI 6 สร้างการมีส่วน ร่วม KPI 7.1 เปิดเผยข้อมูลฯ KPI 7.2 ปราบปราม ทุจริต KPI 8 เบิกจ่ายงบ ลงทุน KPI 9 การประหยัด พลังงาน KPI 15 แผนพัฒนา กฎหมาย KPI 1, 2, 3, 4,,17 KPI 6, 7.1, KPI 12, 14 KPI KPI 5,8,9, 10.1,10.2, , 16 ประเ มิน ผลลั พธ์ X

7 สรุป ความสำคัญ กพร. กำหนด Competency เป็นเครื่องชี้วัด 13 การปรับจากระบบซี  จะนำ Competency มาร่วมในการประเมินด้วย นำ Competency มาใช้เรื่อง Performance Management

8 ความหมาย

9

10 Road Map สำหรับการ พัฒนา competency 1.Structure หรือทีมงาน ( อยากมีตัวแทนทุกกลุ่ม งาน / ฝ่าย เพื่อรับผิดชอบเรื่อง HRD) 2. การประชุมผู้บริหารศูนย์ฯ (31 ม. ค.50) เพื่อ – กำหนด Road Map – กำหนดนิยามของ Core Competency 3. ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ (1 ก. พ.50) เพื่อ – ชี้แจง ความสำคัญ / ความหมายของ Competency. – ชี้แจง Road Map ในการพัฒนา Competency. – ชี้แจงนิยาม และ เกณฑ์การให้คะแนนในส่วนของ Core Competency

11 Road Map สำหรับการ พัฒนา competency 4. ประชุมผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารเพื่อจัดทำ โครงการ / กิจกรรม เพื่อพัฒนา Core Competency (2 ก. พ.50) เน้นวิทยากรภายใน 5. เจ้าหน้าที่ทุกคนประเมิน Core Competency (Pre Test) ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2550 เน้น – ใช้เกณฑ์การให้คะแนนเดียวกัน – ประเมินตามสภาพความเป็นจริงให้มากที่สุด – ประเมินเสร็จส่งหัวหน้างาน เพื่อช่วยกันดูว่าประเมินต่ำ / สูงกว่า ความจริงหรือไม่ – การประเมินตนเอง จะทำให้เจ้าตัวรู้ว่าน่าจะเข้าร่วมกิจกรรม ตามที่ข้อ 4 จัดไว้ในเรื่องใด

12 Road Map สำหรับการ พัฒนา competency 6. พิจารณาส่วนขาด ( โอกาสพัฒนา ) เพื่อเป็น ข้อมูลสำหรับการเข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ตามที่ข้อ 4 จัดขึ้น 7. ประเมิน Core Competency ซ้ำ (Post test) ประเมินเดือน สิงหาคม 2550 และทำการ เปรียบเทียบกับการประเมินในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2550 จำนวนคะแนน Post test – Pre Test จะใช้เป็นดัชนีบ่งความสำเร็จของการ พัฒนา Competency เพื่อไม่ให้เกิดการกดดัน มากเกินไป ( ขอความกรุณาอย่าเจตนาให้ คะแนน Pre test ต่ำกว่าความเป็นจริง หรือ Post Test สูงกว่าความเป็นจริง )

13 Core Competency และ เกณฑ์ในการให้คะแนน

14 เกณฑ์การให้คะแนน Core Competency แบ่งระดับ Co_1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ Co_5 ภาวะผู้นำ Co_6 การประสานงาน & การสื่อสาร Co_7 การพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง Co_9 การบริหารการ เปลี่ยนแปลง ( ผ่านข้อ Key + 1 ข้อ ของแต่ละระดับ ) ไม่แบ่งระดับ Co_2 การทำงานเป็นทีม ( ผ่าน 10/13) Co_3 จิตสำนึกบริการ ( ผ่าน 10/14) Co_4 จริยธรรม ( ผ่าน 6/8) Co_8 ความสามารถด้าน IT ( ผู้ปฏิบัติ ผ่าน 6/6 ผู้บริหาร C8,C9 ผ่าน 4/6)


ดาวน์โหลด ppt ประชุม Competency 1 ก. พ.2550 ห้องประชุมดาวเรือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google