งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อกลุ่ม กลุ่ม 10 ดวงใจแห่ง ความสำเร็จ หน่วยงาน.... โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อกลุ่ม กลุ่ม 10 ดวงใจแห่ง ความสำเร็จ หน่วยงาน.... โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อกลุ่ม กลุ่ม 10 ดวงใจแห่ง ความสำเร็จ หน่วยงาน.... โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

2 ลดจำนวนความผิดพลาดของงานหลัง พิมพ์ ในกระบวนงานทำสิ่งพิมพ์สำเร็จ ชื่อโครงการที่พัฒนา

3 หน้าที่หลักของแผนกทำ สิ่งพิมพ์สำเร็จ รับผิดชอบกระบวนการผลิตต่อจาก แผนกพิมพ์ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนส่ง มอบให้ผู้รับบริการ

4 ที่มา / มูลเหตุจูงใจของ โครงการ งานหลังพิมพ์มีการผิดพลาดในระหว่างการ ผลิตบางครั้ง เช่น เก็บเรียงหนังสือสลับหน้า ไส กาวสลับหัวท้าย ในขณะเดียวกันได้หาวิธีป้องกัน แต่ก็ยังเกิดซ้ำ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาจะต้องหา วิธีการและปรับปรุงการทำงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต ให้เป็นตามแผนที่กำหนด ไว้

5 ตัวชี้วัดโครงการ จำนวนงานที่ถูกต้องจากแผนกทำ สิ่งพิมพ์สำเร็จ = 99 %

6 การวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุแบบก้างปลา

7 สรุปผลการวิเคราะห์ สาเหตุของปัญหา ขาดการตรวจสอบการเก็บเรียงในช่วงต่อ ของงาน

8 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ ได้ดำเนินการ 1. ตรวจสอบการตั้งกองก่อนทำการเก็บเรียงทุกครั้ง 2. จัดทำการเก็บข้อมูลความผิดพลาดของแผนกทำ สิ่งพิมพ์สำเร็จ ในกระบวนผลิตเพื่อนำมาวิเคราะห์ ปัญหา แยกประเด็นความสำคัญเพื่อเลือกปัญหานั้น มาทำการแก้ไขให้หมดไป 3. มีการจัดประชุมประจำสัปดาห์เพื่อร่วมกันหาทาง ป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดทำบันทึกข้อมูลงานที่มี ปัญหาในกระบวนการผลิต เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ

9

10

11 เดือนตุลาคม 52 - กันยายน 53 เกิดจริง = 97.31% ก่อน ทำ หลัง ทำ เดือนตุลาคม 53 - กันยายน 54 เกิดจริง = 99.27% สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ ได้ดำเนินการ

12 99.2 7% 97.31 % แผนภูมิแสดงผลลัพธ์ การดำเนินการ

13 จำนวนงานที่ถูกต้องจากแผนกทำสิ่งพิมพ์สำเร็จ เพิ่มขึ้นจากเดิม 97.31% เป็น 99.27% ผลสรุป

14 Q & A


ดาวน์โหลด ppt ชื่อกลุ่ม กลุ่ม 10 ดวงใจแห่ง ความสำเร็จ หน่วยงาน.... โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google