งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อกลุ่ม กลุ่ม 10 ดวงใจแห่งความสำเร็จ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อกลุ่ม กลุ่ม 10 ดวงใจแห่งความสำเร็จ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อกลุ่ม กลุ่ม 10 ดวงใจแห่งความสำเร็จ
ชื่อกลุ่ม กลุ่ม 10 ดวงใจแห่งความสำเร็จ หน่วยงาน.... โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 ชื่อโครงการที่พัฒนา ลดจำนวนความผิดพลาดของงานหลังพิมพ์ ในกระบวนงานทำสิ่งพิมพ์สำเร็จ

3 หน้าที่หลักของแผนกทำสิ่งพิมพ์สำเร็จ
รับผิดชอบกระบวนการผลิตต่อจากแผนกพิมพ์ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนส่งมอบให้ผู้รับบริการ

4 ที่มา/มูลเหตุจูงใจของโครงการ
งานหลังพิมพ์มีการผิดพลาดในระหว่างการผลิตบางครั้ง เช่น เก็บเรียงหนังสือสลับหน้า ไสกาวสลับหัวท้าย ในขณะเดียวกันได้หาวิธีป้องกันแต่ก็ยังเกิดซ้ำ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาจะต้องหาวิธีการและปรับปรุงการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ให้เป็นตามแผนที่กำหนดไว้

5 จำนวนงานที่ถูกต้องจากแผนกทำสิ่งพิมพ์สำเร็จ = 99 %
ตัวชี้วัดโครงการ จำนวนงานที่ถูกต้องจากแผนกทำสิ่งพิมพ์สำเร็จ = 99 %

6 การวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุแบบก้างปลา

7 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
ขาดการตรวจสอบการเก็บเรียงในช่วงต่อของงาน

8 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ
1. ตรวจสอบการตั้งกองก่อนทำการเก็บเรียงทุกครั้ง 2. จัดทำการเก็บข้อมูลความผิดพลาดของแผนกทำสิ่งพิมพ์สำเร็จ ในกระบวนผลิตเพื่อนำมาวิเคราะห์ปัญหา แยกประเด็นความสำคัญเพื่อเลือกปัญหานั้นมาทำการแก้ไขให้หมดไป 3. มีการจัดประชุมประจำสัปดาห์เพื่อร่วมกันหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดทำบันทึกข้อมูลงานที่มีปัญหาในกระบวนการผลิต เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ

9

10

11 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ
ก่อนทำ เดือนตุลาคม 52 - กันยายน 53 เกิดจริง = % หลังทำ เดือนตุลาคม 53 - กันยายน 54 เกิดจริง = %

12 แผนภูมิแสดงผลลัพธ์การดำเนินการ
99.27% 97.31%

13 ผลสรุป จำนวนงานที่ถูกต้องจากแผนกทำสิ่งพิมพ์สำเร็จ เพิ่มขึ้นจากเดิม 97.31% เป็น 99.27%

14 Q & A


ดาวน์โหลด ppt ชื่อกลุ่ม กลุ่ม 10 ดวงใจแห่งความสำเร็จ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google