งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม 2+1 1. งาน ยานพาหนะ 2 สังกัด ส่วนกลาง ฝบส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม 2+1 1. งาน ยานพาหนะ 2 สังกัด ส่วนกลาง ฝบส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม 2+1 1

2 งาน ยานพาหนะ 2 สังกัด ส่วนกลาง ฝบส.

3 สัญญลักษณ์ กลุ่ม ทำให้ผู้ใช้บริการรถทุกระดับ เกิดความประทับใจ ความหมายของ สัญลักษณ์ 3 บริการ ประทับใจ 02-0308 บส.

4 ทำงานให้ คุ้มค่าเงินเดือน 4 คำขวัญกลุ่ม

5 นำเสนอ 5 มีความยินดี ผลงาน คุณภาพ

6 เรื่อง 6 กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการขับ รถตามกฎจราจร

7 ทะเบียนกลุ่มเลขที่ 023/2543 จัดตั้งเมื่อ กันยายน 2543 ระยะเวลา ทำกิจกรรม 6 เดือน กิจกรรมเลขที่ 009/2547 จำนวนสมาชิก 3 คน ชาย 1 คน หญิง 2 คน ที่ปรึกษาคุณณรงค์ ทองจำรัส การประชุม 5 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง สมาชิกเข้าประชุม 90 เปอร์เซ็นต์ 7 ทะเบียนกลุ่ม

8 8 สมาชิกกลุ่ม งาน ยานพาหนะ ฝบส.

9 ตารางลำดับความสำคัญ ของปัญหา หัวข้อปัญหา ความเป็นไปได้ความรุนแรงความถี่ คะแนน ลำดับ 1. ยานพาหนะ ไม่สะอาด 2. สภาพของยานพาหนะ เก่า 3. ลักษณะการขับรถไม่ ตามกฎจราจร 1 2 3 4 5 * * * 18 2 12 3 48 1 9 * * *

10 มูลเหตุ จูงใจ มูลเหตุ จูงใจ สร้างความปลอดภัยให้ผู้ใช้บริการ หัวข้อ กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการขับรถตามกฎ จราจร 1010 หัวข้อกิจกรรม

11 ตารางการจำแนกข้อมูลหลังการ แก้ไข1 ในหัวข้อเรื่องลักษณะขับรถไม่ตามกฎจราจร

12 1212 73 % 95 % 100 % ในหัวข้อเรื่องลักษณะขับรถไม่ตามกฎจราจร 38 %

13 แผนงานการทำ กิจกรรม 1313 แผนงานการทำ กิจกรรมกลุ่ม เป้าหมา ย เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ลักษณะขับ รถตามกฎจราจร เป็น 40 % ระยะเวลาทำ กิจกรรม 6 เดือน (1 พย.46 - 1 เมย.47)

14 แผนงานการทำกิจกรรม 1414

15 ( แผนภูมิ ก้างปลา ) 1515 การวิเคราะห์สาเหตุ ของปัญหา

16 ลักษณะขับรถ ไม่ตามกฎ จราจร วิธีการ คนคน สิ่งแวดล้อม วัสดุอุปกรณ์ ขาดจิตสำนึกการ ให้บริการ ขาดจิตสำนึกด้าน ความปลอดภัย ไม่เคารพกฏจราจร สภาพถนน เอื้ออำนวย มั่นใจสภาพ รถยนต์ มากเกินไป ไม่มีการรายงานที่แท้จริง 1616 มองป้าย จราจรไม่ชัดเจน งานเร่งรีบ การประชุมมีน้อย ก้างปลา ผู้ให้บริการไม่สนใจ

17 แบบฟอร์มใบประเมินผลการปฏิบัติงานของ พขร. และ พขก. ในด้านความปลอดภัย 1717

18 ตารางแก้ไข ปัญหา 1818

19 1919

20 ตารางการจำแนกข้อมูลหลังการ แก้ไข 2020 ในหัวข้อเรื่องลักษณะขับรถไม่ตามกฎจราจร

21 ตารางการจำแนกข้อมูลหลังการ แก้ไข 2121 100 % ในหัวข้อเรื่องลักษณะขับรถไม่ ตามกฎจราจร 92 % 80 % 100 %

22 ในหัวข้อปัญหาเรื่อง ลักษณะการขับรถไม่ ตามกฎจราจร ผลการปรับปรุงลักษณะ การขับรถตามกฎ จราจรเคร่งรัดมากขึ้น 42%2

23 ข้อกำหนดมาตรฐาน 1. ให้มีการประเมินผลงานตามใบประเมินผล ทุก ไตรมาส 2. ให้ถือผลการประเมินเป็นผลงานประจำปี 3. เมื่อมีการประชุมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลของ ใบประเมินผล แผนการติดตามผล เก็บและประเมินผลแบบฟอร์มการปฏิบัติงานของ พขร. และพขก. ไปจนถึงเดือนตุลาคม 2547 2323 ข้อกำหนด มาตราฐาน

24 ผล ทางตรง - ลดการเกิดอุบัติเหตุ - พขก., พขร. มีความรับผิดชอบมากขึ้น - สามารถนำข้อมูลไปใช้พิจารณาผลงานประจำปี กิจกรรมครั้ง ต่อไป ผลทางอ้อม - พขก. พขร. เกิดจิตสำนึกด้านความ ปลอดภัยประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่นใน ความปลอดภัย สรุปผลที่ได้ พขร. พขก. มีงานมากทำให้การประชุม และชี้แจงได้ยาก อุปสรรค 2424 สรุป เพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานให้ตรงต่อเวลา

25 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม 2+1 1. งาน ยานพาหนะ 2 สังกัด ส่วนกลาง ฝบส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google