งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 กลุ่ม 2+1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 กลุ่ม 2+1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 กลุ่ม 2+1

2 2 สังกัด งานยานพาหนะ ส่วนกลาง ฝบส.

3 ทำให้ผู้ใช้บริการรถทุกระดับเกิดความประทับใจ
3 สัญญลักษณ์กลุ่ม บริการประทับใจ บส. ความหมายของสัญลักษณ์ ทำให้ผู้ใช้บริการรถทุกระดับเกิดความประทับใจ

4 ทำงานให้คุ้มค่าเงินเดือน
4 คำขวัญกลุ่ม ทำงานให้คุ้มค่าเงินเดือน

5 5 มีความยินดี นำเสนอ ผลงานคุณภาพ

6 เพิ่มประสิทธิภาพการขับรถตามกฎจราจร
6 กิจกรรม เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการขับรถตามกฎจราจร

7 ทะเบียนกลุ่มเลขที่ 023/2543 จัดตั้งเมื่อ กันยายน 2543
7 ทะเบียนกลุ่มเลขที่ 023/ จัดตั้งเมื่อ กันยายน 2543 ระยะเวลา ทำกิจกรรม 6 เดือน กิจกรรมเลขที่ 009/2547 จำนวนสมาชิก 3 คน ชาย 1 คน หญิง 2 คน ที่ปรึกษา คุณณรงค์ ทองจำรัส การประชุม 5 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง สมาชิกเข้าประชุม 90 เปอร์เซ็นต์ ทะเบียนกลุ่ม

8 สมาชิกกลุ่ม งานยานพาหนะ ฝบส.
8 สมาชิกกลุ่ม งานยานพาหนะ ฝบส.

9 ตารางลำดับความสำคัญของปัญหา
9 ตารางลำดับความสำคัญของปัญหา หัวข้อปัญหา ความเป็นไปได้ ความรุนแรง ความถี่ คะแนน ลำดับ 1. ยานพาหนะไม่สะอาด * * * 2. สภาพของยานพาหนะ เก่า * * * 3. ลักษณะการขับรถไม่ ตามกฎจราจร * * *

10 เพิ่มประสิทธิภาพการขับรถตามกฎจราจร สร้างความปลอดภัยให้ผู้ใช้บริการ
10 หัวข้อกิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการขับรถตามกฎจราจร มูลเหตุจูงใจ สร้างความปลอดภัยให้ผู้ใช้บริการ หัวข้อกิจกรรม

11 ตารางการจำแนกข้อมูลหลังการแก้ไข
11 ในหัวข้อเรื่องลักษณะขับรถไม่ตามกฎจราจร ตารางการจำแนกข้อมูลหลังการแก้ไข

12 แผนภูมิจำแนกข้อมูลก่อนการแก้ไข ในหัวข้อเรื่องลักษณะขับรถไม่ตามกฎจราจร
12 แผนภูมิจำแนกข้อมูลก่อนการแก้ไข ในหัวข้อเรื่องลักษณะขับรถไม่ตามกฎจราจร 100% 95% 73% 38%

13 แผนงานการทำกิจกรรมกลุ่ม
13 แผนงานการทำกิจกรรม เป้าหมาย เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ลักษณะขับรถตามกฎจราจร เป็น 40 % ระยะเวลาทำกิจกรรม 6 เดือน (1 พย เมย.47) แผนงานการทำกิจกรรมกลุ่ม

14 14 แผนงานการทำกิจกรรม

15 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
15 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (แผนภูมิก้างปลา)

16 คน วัสดุอุปกรณ์ วิธีการ สิ่งแวดล้อม 16 ลักษณะขับรถ ไม่ตามกฎจราจร
ขาดจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ผู้ให้บริการไม่สนใจ ขาดจิตสำนึกการให้บริการ ไม่เคารพกฏจราจร งานเร่งรีบ มองป้ายจราจรไม่ชัดเจน การประชุมมีน้อย มั่นใจสภาพรถยนต์ มากเกินไป สภาพถนนเอื้ออำนวย ไม่มีการรายงานที่แท้จริง ก้างปลา

17 แบบฟอร์มใบประเมินผลการปฏิบัติงานของ พขร. และ พขก. ในด้านความปลอดภัย
17

18 18 ตารางแก้ไขปัญหา

19 19 ตารางแก้ไขปัญหา

20 ตารางการจำแนกข้อมูลหลังการแก้ไข
20 ในหัวข้อเรื่องลักษณะขับรถไม่ตามกฎจราจร ตารางการจำแนกข้อมูลหลังการแก้ไข

21 ตารางการจำแนกข้อมูลหลังการแก้ไข
21 แผนภูมิจำแนกข้อมูลหลังการแก้ไข ในหัวข้อเรื่องลักษณะขับรถไม่ตามกฎจราจร 100% 100% 92% 80% ตารางการจำแนกข้อมูลหลังการแก้ไข

22 การเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังการแก้ไข
22 การเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังการแก้ไข ในหัวข้อปัญหาเรื่อง ลักษณะการขับรถไม่ตามกฎจราจร ผลการปรับปรุงลักษณะการขับรถตามกฎจราจรเคร่งรัดมากขึ้น 42%

23 เก็บและประเมินผลแบบฟอร์มการปฏิบัติงานของ พขร. และพขก.
23 ข้อกำหนดมาตรฐาน 1. ให้มีการประเมินผลงานตามใบประเมินผล ทุกไตรมาส 2. ให้ถือผลการประเมินเป็นผลงานประจำปี 3. เมื่อมีการประชุมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลของใบประเมินผล แผนการติดตามผล เก็บและประเมินผลแบบฟอร์มการปฏิบัติงานของ พขร. และพขก. ไปจนถึงเดือนตุลาคม 2547 ข้อกำหนดมาตราฐาน

24 24 สรุปผลที่ได้ ทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่นในความปลอดภัย
ผลทางตรง - สามารถนำข้อมูลไปใช้พิจารณาผลงานประจำปี - พขก., พขร. มีความรับผิดชอบมากขึ้น - ลดการเกิดอุบัติเหตุ ผลทางอ้อม - พขก. พขร. เกิดจิตสำนึกด้านความปลอดภัยประสิทธิภาพ อุปสรรค พขร. พขก. มีงานมากทำให้การประชุมและชี้แจงได้ยาก กิจกรรมครั้งต่อไป เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ตรงต่อเวลา สรุป

25 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt 1 กลุ่ม 2+1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google