งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ “การจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ในรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ “การจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ในรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ “การจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ในรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย”
โครงการ “การจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ในรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย”

2 หลักการและเหตุผล ประเภทโครงการ โครงการใหม่ที่พัฒนาหน่วยงาน
ประเภทโครงการ โครงการใหม่ที่พัฒนาหน่วยงาน หลักการและเหตุผล รายการเปิดประตู่สู่มหาวิทยาลัย ช่วงห้องเรียนออนแอร์ มีการจัดการเรียนการสอน โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญในแต่ละเรื่อง ทำให้จะต้องมีการวางแผนในการจัดวิทยากรเพื่อดำเนินการจัดรายการ ในบางครั้งวิทยากรก็ไม่สามารถมาดำเนินรายการได้ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนตัววิทยากร ทำให้การจ่ายค่าตอบแทนที่ได้วางไว้เกิดความสับสน เรื่องของการดำเนินการเกิดความล่าช้าต่อวิทยากร

3 รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย

4 ห้องเรียน ONAIR บรรยายเนื้อหาเต็มเข้ม เจาะลึกรายวิชา พร้อมเอกสารประกอบและไฟล์วิดีโอสื่อการสอน วันจันทร์ สูตรเด็ดฟิสิกส์ วันอังคาร อังกฤษคลิกเข้าใจง่าย วันพุธ เต็มเข้มสไตล์สังคมศึกษา วันพฤหัส เจาะลึกเนื้อหาภาษาไทย วันศุกร์ คลุกวงในเคมี วันเสาร์ เทคนิคดีตีโจทย์คณิตย์ วันอาทิตย์ ที่ 1และ 2 เป็นของวิทย์ทั่วไป สัปดาห์ต่อๆไป ยกให้ชีววิทยา

5 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการประสานงานและดำเนินการ
เพื่อลดขั้นตอนในการดำเนินงาน เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อวิทยากร

6 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
วิทยากรมีความพึงพอใจ วิทยากรได้รับค่าตอบสะดวกและรวดเร็ว

7 ขอบเขตของโครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนกรายการ ดูแลวิทยาการในเรื่องของการนัดวันมาอัดรายการ แผนกควบคุม ดูแลวิทยาการในการมาบันทึก (เสียง) รายการตามที่แผนกรายการได้แจ้งให้ทราบ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแลเรื่องของการบันทึก (วิดีโอ) รายการตามที่แผนกรายการได้แจ้งให้ทราบ แผนบริหาร ตรวจสอบความถูกต้องกับฝ่ายรายการในเรื่องของวิทยากรในการมาบันทึกรายการ เพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสถานี

8 ขอบเขตของโครงการ ขั้นตอนการจัดทำตารางวิทยากร ขั้นตอนการบันทึกรายการ
ให้ฝ่ายรายการดำเนินและประสานคิวกับวิทยากร ขั้นตอนการบันทึกรายการ วิทยากรบันทึกรายการพร้อมลงรายมือชื่อวันที่มาบันทึกรายการ ควบคู่กับแผนกควบคุม ขั้นตอนการตรวจสอบ แผนกรายการตรวจสอบการบันทึกรายการพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ ขั้นตอนการจ่าค่าตอบแทน แผนกบริหารทั่วไปรับเอกสารลงลายมือชื่อตรวจสอบความถูกต้อง และดำเนินการจ่ายค่าตอบแทน ตามขั้นตอนของทางสถานี

9 ระยะเวลาดำเนินการ ระยะเวลาเริ่มต้น วันที่ 1 พฤษภาคม 2554
ระยะเวลาเริ่มต้น วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 สิ้นสุดโครงการ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 รวมระยะเวลาดำเนินการ 5 เดือน

10 ขั้นตอนการดำเนินงาน เดือน ขั้นตอน พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
วางแผนการดำเนินงาน การดำเนินการ ตรวจสอบและสรุปผลค่าตอบแทน

11 แผนภูมิต้นไม้ เอกสาร การจัดการ
มีการเปลี่ยนแปลงวิทยากรในรายการทำให้เกิดความสับสนในการจ่ายค่าตอบแทน การจัดการ อาจารย์ติดภารกิจและไม่มีการแจ้งรายละเอียดล่วงหน้า(แผนกรายการและควบคุมการออกอากาศ) ผู้ประสานงานไม่โทรยืนยันอาจารย์ล่วงหน้าและไม่ตรวจสอบการเข้าบันทึกรายการว่ามีเทปล่วงหน้าหรือไม่ แผนกบริหารเกิดความสับสนในการจ่ายค่าตอบแทน เอกสาร ไม่มีการจัดทำคู่มือขั้นตอนการจ่ายค่าตอบแทนการบันทึกรายการของอาจารย์ ไม่มีแบบฟอร์มในการลงบันทึกรับ-จ่ายค่าตอบแทนการบรรยาย

12 วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา/โอกาสพัฒนา
สาเหตุ วิธีการแก้ไข (กิจกรรม/กระบวนการแก้ไข) ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ การจัดการ ผู้ประสานงานฝ่ายรายการโทรยืนยันอาจารย์ล่วงหน้าและตรวจสอบการเข้าบันทึกรายการของอาจารย์ว่ามีเทปล่วงหน้าหรือไม่ แผนกรายการและควบคุมการออกอากาศ ม.ค มี.ค.55 เอกสาร จัดทำคู่มือขั้นตอนการจ่ายค่าตอบแทนการบันทึกรายการของอาจารย์ จัดทำแบบฟอร์มในการลงบันทึกรับ-จ่ายค่าตอบแทนการบรรยาย

13 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
วิทยากรได้รับค่าตอบแทนถูกต้อง และรวดเร็ว เพื่อลดความผิดพลาดและความซ้ำซ้อนแต่ละแผนก ทำให้การประสานงานเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว


ดาวน์โหลด ppt โครงการ “การจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ในรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google