งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ “ การจ่ายค่าตอบแทน วิทยากร ในรายการเปิดประตูสู่ มหาวิทยาลัย ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ “ การจ่ายค่าตอบแทน วิทยากร ในรายการเปิดประตูสู่ มหาวิทยาลัย ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ “ การจ่ายค่าตอบแทน วิทยากร ในรายการเปิดประตูสู่ มหาวิทยาลัย ”

2 ประเภทโครงการ ประเภทโครงการ โครงการใหม่ที่ พัฒนาหน่วยงาน หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล รายการเปิดประตู่สู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ มีการจัดการเรียนการสอน โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญในแต่ละ เรื่อง ทำให้จะต้องมีการวางแผนในการจัด วิทยากรเพื่อดำเนินการจัดรายการ ในบางครั้งวิทยากรก็ไม่สามารถมาดำเนิน รายการได้ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนตัววิทยากร ทำให้การจ่ายค่าตอบแทนที่ได้วางไว้เกิดความ สับสน เรื่องของการดำเนินการเกิดความล่าช้า ต่อวิทยากร

3 รายการเปิดประตูสู่ มหาวิทยาลัย

4 ห้องเรียน ONAIR บรรยายเนื้อหาเต็มเข้ม เจาะลึก รายวิชา พร้อมเอกสารประกอบและ ไฟล์วิดีโอสื่อการสอน วันจันทร์ สูตรเด็ดฟิสิกส์ วันอังคาร อังกฤษคลิกเข้าใจง่าย วันพุธ เต็มเข้มสไตล์สังคมศึกษา วันพฤหัส เจาะลึกเนื้อหาภาษาไทย วันศุกร์ คลุกวงในเคมี วันเสาร์ เทคนิคดีตีโจทย์คณิตย์ วันอาทิตย์ ที่ 1 และ 2 เป็นของวิทย์ ทั่วไป สัปดาห์ต่อๆไป ยกให้ชีววิทยา

5 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการประสานงาน และดำเนินการ เพื่อลดขั้นตอนในการดำเนินงาน เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูล เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อวิทยากร

6 ตัวชี้วัดความสำเร็จของ โครงการ วิทยากรมีความพึงพอใจ วิทยากรได้รับค่าตอบสะดวกและ รวดเร็ว

7 ขอบเขตของโครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – แผนกรายการ ดูแลวิทยาการในเรื่องของการนัดวันมาอัด รายการ – แผนกควบคุม ดูแลวิทยาการในการมาบันทึก ( เสียง ) รายการตามที่แผนกรายการได้แจ้งให้ทราบ – แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแลเรื่องของการบันทึก ( วิดีโอ ) รายการตามที่แผนกรายการได้แจ้งให้ทราบ – แผนบริหาร ตรวจสอบความถูกต้องกับฝ่ายรายการใน เรื่องของวิทยากรในการมาบันทึกรายการ เพื่อจ่าย ค่าตอบแทนให้ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ สถานี

8 ขอบเขตของโครงการ ขั้นตอนการจัดทำตารางวิทยากร – ให้ฝ่ายรายการดำเนินและประสานคิวกับวิทยากร ขั้นตอนการบันทึกรายการ – วิทยากรบันทึกรายการพร้อมลงรายมือชื่อวันที่มาบันทึก รายการ ควบคู่กับแผนกควบคุม ขั้นตอนการตรวจสอบ – แผนกรายการตรวจสอบการบันทึกรายการพร้อมทั้งลง ลายมือชื่อ ขั้นตอนการจ่าค่าตอบแทน – แผนกบริหารทั่วไปรับเอกสารลงลายมือชื่อตรวจสอบความ ถูกต้อง และดำเนินการจ่ายค่าตอบแทน ตามขั้นตอนของ ทางสถานี

9 ระยะเวลาดำเนินการ ระยะเวลาเริ่มต้น วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 สิ้นสุดโครงการ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 รวมระยะเวลาดำเนินการ 5 เดือน

10 ขั้นตอนการดำเนินงาน เดือน ขั้นตอน พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. วางแผนการดำเนินงาน การดำเนินการ ตรวจสอบและสรุปผลค่าตอบแทน

11 แผนภูมิ ต้นไม้ มีการ เปลี่ยนแปลง วิทยากรใน รายการทำให้เกิด ความสับสนใน การจ่าย ค่าตอบแทน การ จัดการ อาจารย์ติดภารกิจและไม่มีการแจ้ง รายละเอียดล่วงหน้า ( แผนกรายการ และควบคุมการออกอากาศ ) ผู้ประสานงานไม่โทรยืนยันอาจารย์ ล่วงหน้าและไม่ตรวจสอบการเข้า บันทึกรายการว่ามีเทปล่วงหน้า หรือไม่ แผนกบริหารเกิดความ สับสนในการจ่าย ค่าตอบแทน เอกสา ร ไม่มีการจัดทำคู่มือขั้นตอนการ จ่ายค่าตอบแทนการบันทึก รายการของอาจารย์ ไม่มีแบบฟอร์มในการลง บันทึกรับ - จ่ายค่าตอบแทน การบรรยาย

12 วิเคราะห์แนวทางการแก้ไข ปัญหา / โอกาสพัฒนา สาเหตุ วิธีการแก้ไข ( กิจกรรม / กระบวนการแก้ไข ) ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ดำเนินการ การจัดการ ผู้ประสานงานฝ่ายรายการโทร ยืนยันอาจารย์ล่วงหน้าและ ตรวจสอบการเข้าบันทึกรายการ ของอาจารย์ว่ามีเทปล่วงหน้า หรือไม่ แผนกรายการ และควบคุม การ ออกอากาศ ม. ค.54 - มี. ค.55 เอกสาร จัดทำคู่มือขั้นตอนการจ่าย ค่าตอบแทนการบันทึกรายการ ของอาจารย์ จัดทำแบบฟอร์มในการลงบันทึก รับ - จ่ายค่าตอบแทนการบรรยาย

13 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ วิทยากรได้รับค่าตอบแทนถูกต้อง และรวดเร็ว เพื่อลดความผิดพลาดและความซ้ำซ้อนแต่ละ แผนก ทำให้การประสานงานเป็นไปด้วยความสะดวกและ รวดเร็ว


ดาวน์โหลด ppt โครงการ “ การจ่ายค่าตอบแทน วิทยากร ในรายการเปิดประตูสู่ มหาวิทยาลัย ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google