งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

2 โครงสร้างกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงาน พ. ศ. 2535 พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุมพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม กฎกระทรวง มาตรฐาน การจัด การพลังงาน มาตรฐานการออกแบบอาคาร มาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้ พลังงานในเครื่องจักร อุปกรณ์ กำหนดวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 12 ธ. ค. 2538 พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2550 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 17 ก. ค. 2540 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 3 เม. ย. 2535 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มิ. ย. 2551 คุณสมบัติ ผู้ตรวจสอบพลังงาน คุณสมบัติ ผู้รับผิดชอบพลังงาน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 20 พ. ย. 2552 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 31 ก. ค. 2552 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 11 พ. ค. 2555 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 20 มิ. ย. 2552 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 8 เม. ย. 2552

3 ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงาน ควบคุมและอาคารควบคุม โรงงาน/อาคาร ที่มีขนาด เครื่องวัดไฟฟ้าตั้งแต่ 1,000 kW ขึ้นไป หม้อแปลงไฟฟ้าตั้งแต่ 1,175 kVA ขึ้นไป การใช้พลังงานรวมตั้งแต่ 20 ล้าน MJ/ปี ขึ้นไป 9

4 หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุม / อาคารควบคุม (มาตรา 9, 21) มีหน้าที่ดังนี้ 1. จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำโรงงาน / อาคารควบคุม (คุณสมบัติ จำนวน หน้าที่ให้ออกเป็นกฎกระทรวง) 2. จัดให้มีการจัดการพลังงานในโรงงาน / อาคารควบคุม (หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติให้ออกเป็นกฎกระทรวง)

5 1.จบปวส. + ประสบการณ์ 3 ปี + ผลงานอนุรักษ์พลังงาน 2.จบปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ + ผลงานอนุรักษ์ พลังงาน 3.สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ 4.สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส 5.สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้าน พลังงาน กฎกระทรวงผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน คุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดของ ผชร. / ผชอ.

6 ประเภทโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ขนาดเครื่องวัดไฟฟ้า< 3,000 kW≥ 3,000 kW ขนาดหม้อแปลง< 3,530 KVA≥ 3,530 KVA ปริมาณการใช้พลังงาน< 60 ล้าน MJ/ ปี≥ 60ล้าน MJ/ ปี จำนวนผู้รับผิดชอบ พลังงาน 1 คน2 คน การอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบ ด้านพลังงานอาวุโสหรือผู้ที่สอบ ได้ตามเกณฑ์ การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบพลังงาน

7 กฎกระทรวงมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และ วิธีการจัดการพลังงาน

8 ดำเนินการตามแผนฯ ตรวจติดตาม ประเมิน ระบบการจัดการพลังงาน ตรวจติดตาม ประเมิน ระบบการจัดการพลังงาน การทบทวน วิเคราะห์ แก้ไขระบบ การทบทวน วิเคราะห์ แก้ไขระบบ กำหนดเป้าหมายและ แผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งแผนฝึกอบรบ กำหนดเป้าหมายและ แผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งแผนฝึกอบรบ การประเมินศักยภาพ การอนุรักษ์พลังงาน การประเมินศักยภาพ การอนุรักษ์พลังงาน กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานและ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานและ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การประเมินสถานการณ์เบื้องต้น การกำหนดโครงสร้างหน่วยงานด้านการจัดการพลังงาน ระบบการจัดการพลังงาน ส่งรายงานฯ มี.ค. ทุกปี กฎกระทรวงมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัด การพลังงาน

9 ประกาศกระทรวง - หลักเกณฑ์และ วิธีการ จัดการพลังงาน ในโรงงาน / อาคาร ควบคุม ประกาศกระทรวง - หลักเกณฑ์และ วิธีการ จัดการพลังงาน ในโรงงาน / อาคาร ควบคุม กฎกระทรวงกำหนด มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัด การพลังงาน กฎกระทรวงกำหนด มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัด การพลังงาน พรบ. การส่งเสริมการอนุรักษ์ฯ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) พรบ. การส่งเสริมการอนุรักษ์ฯ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) กฎกระทรวงกำหนด คุณสมบัติผู้รับผิดชอบ ด้านพลังงาน กฎกระทรวงกำหนด คุณสมบัติผู้รับผิดชอบ ด้านพลังงาน กฎกระทรวงกำหนด คุณสมบัติผู้ตรวจสอบ พลังงาน กฎกระทรวงกำหนด คุณสมบัติผู้ตรวจสอบ พลังงาน บังคับ 20 พ.ย. 52 รมว.พน.ลงนาม 24 ก.ย. 52 บังคับ 31 ก.ค. 52 รอกฤษฎีกาพิจารณา มีผลบังคับ 1 มิ.ย. 51 1 23

10 ขั้นตอนการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ของ พพ. จัดทำการจัดการพลังงาน เจ้าของโรงงาน/อาคาร ส่งรายงานการจัดการพลังงาน ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี แจ้งผลรายงาน กฎกระทรวงคุณสมบัติ ผู้รับผิดชอบพลังงาน กฎกระทรวงคุณสมบัติ ผู้ตรวจสอบพลังงาน แต่งตั้ง ผชร./ผชอ. ตรวจสอบและรับรอง การจัดการพลังงานโดย ผู้ตรวจสอบพลังงาน การจัดการพลังงานโดย ผู้ตรวจสอบพลังงานตรวจสอบและรับรอง กฎกระทรวง มาตรฐานการ จัดการพลังงาน

11 กฎกระทรวงผู้ตรวจสอบพลังงาน

12 12 การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ” ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน” หมายความว่า ตรวจสอบและรับรองการจัด การพลังงานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ กำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการจัด การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

13 13 คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต (ข้อ 3) 1. กรณีบุคคลธรรมดา (ก) สัญชาติไทย (ข) ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรใน สาขาที่กำหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น (ค) เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด (ง) มีผู้ชำนาญการและผู้ช่วยผู้ชำนาญการตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔ (จ) ไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตาม กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในระยะเวลาสามปีก่อนวันขอรับ ใบอนุญาตหรือไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตาม กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า สามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต (ก) สัญชาติไทย (ข) ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรใน สาขาที่กำหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น (ค) เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด (ง) มีผู้ชำนาญการและผู้ช่วยผู้ชำนาญการตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔ (จ) ไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตาม กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในระยะเวลาสามปีก่อนวันขอรับ ใบอนุญาตหรือไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตาม กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า สามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต

14 14 คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต (ข้อ 3) 2. กรณีนิติบุคคล (ก) ต้องจดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย และมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ หรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน หรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการ ใช้และการผลิตพลังงาน (ข) ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (1) (ง) และ (จ) (ค) กรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคล หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงาน ของนิติบุคคลอย่างน้อยหนึ่งคน ต้องมีคุณสมบัติตาม (1) (ก) (ข) และ (ค) (ง) กรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคล หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงาน ของนิติบุคคลต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (1) (จ) (ก) ต้องจดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย และมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ หรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน หรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการ ใช้และการผลิตพลังงาน (ข) ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (1) (ง) และ (จ) (ค) กรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคล หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงาน ของนิติบุคคลอย่างน้อยหนึ่งคน ต้องมีคุณสมบัติตาม (1) (ก) (ข) และ (ค) (ง) กรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคล หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงาน ของนิติบุคคลต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (1) (จ)

15 15 คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต (ข้อ 4) 4. ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีผู้ชำนาญการและผู้ช่วย ผู้ชำนาญการซึ่งมีจำนวน หน้าที่ และคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ (1) ผู้ชำนาญการอย่างน้อยหนึ่งคน - ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานและจัดทำรายงานผลการ ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน - โดยผู้ชำนาญการแต่ละคนสามารถตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กับ โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมได้ไม่เกิน 30 แห่งในแต่ละรอบของการ ตรวจสอบและรับรองการจัด (2) ผู้ช่วยผู้ชำนาญการอย่างน้อยสองคน - ทำหน้าที่ช่วยผู้ชำนาญการในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และ ช่วยผู้ชำนาญการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน - โดยผู้ช่วยผู้ชำนาญการแต่ละคนสามารถตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ให้กับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมได้ไม่เกิน 30 แห่งในแต่ละรอบของการ ตรวจสอบและรับรองการจัด (1) ผู้ชำนาญการอย่างน้อยหนึ่งคน - ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานและจัดทำรายงานผลการ ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน - โดยผู้ชำนาญการแต่ละคนสามารถตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กับ โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมได้ไม่เกิน 30 แห่งในแต่ละรอบของการ ตรวจสอบและรับรองการจัด (2) ผู้ช่วยผู้ชำนาญการอย่างน้อยสองคน - ทำหน้าที่ช่วยผู้ชำนาญการในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และ ช่วยผู้ชำนาญการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน - โดยผู้ช่วยผู้ชำนาญการแต่ละคนสามารถตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ให้กับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมได้ไม่เกิน 30 แห่งในแต่ละรอบของการ ตรวจสอบและรับรองการจัด ผู้ชำนาญการ และผู้ช่วยผู้ชำนาญการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3 (1) (ก) (ค) และ (จ)

16 16 คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต (ข้อ 5,6) ข้อ 5 ผู้ชำนาญการและผู้ช่วยผู้ชำนาญการต้องไม่เป็นผู้ชำนาญการหรือผู้ช่วย ผู้ชำนาญการให้กับผู้รับใบอนุญาตรายอื่นในเวลาเดียวกัน และต้องไม่เป็น บุคลากรประจำของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่เข้าไปดำเนินการ ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ข้อ 6 การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร ควบคุมแต่ละแห่งต้องดำเนินการโดยผู้ชำนาญการอย่างน้อยหนึ่งคนและ ผู้ช่วยผู้ชำนาญการอย่างน้อยสองคน ข้อ 5 ผู้ชำนาญการและผู้ช่วยผู้ชำนาญการต้องไม่เป็นผู้ชำนาญการหรือผู้ช่วย ผู้ชำนาญการให้กับผู้รับใบอนุญาตรายอื่นในเวลาเดียวกัน และต้องไม่เป็น บุคลากรประจำของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่เข้าไปดำเนินการ ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ข้อ 6 การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร ควบคุมแต่ละแห่งต้องดำเนินการโดยผู้ชำนาญการอย่างน้อยหนึ่งคนและ ผู้ช่วยผู้ชำนาญการอย่างน้อยสองคน

17 ? Thank you Q &A


ดาวน์โหลด ppt พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google