งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักวิ จัย ชำนาญ การ (11,200 บาท ) นัก ปฏิบัติการ วิจัย ( วิชาชีพ เฉพาะ ) พนักงาน มหาวิทยาลัย เป็นสาย สนับสนุน ชื่อตำแหน่ง เปลี่ยน นักวิจัย ระดับ 2 (19,800.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักวิ จัย ชำนาญ การ (11,200 บาท ) นัก ปฏิบัติการ วิจัย ( วิชาชีพ เฉพาะ ) พนักงาน มหาวิทยาลัย เป็นสาย สนับสนุน ชื่อตำแหน่ง เปลี่ยน นักวิจัย ระดับ 2 (19,800."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักวิ จัย ชำนาญ การ (11,200 บาท ) นัก ปฏิบัติการ วิจัย ( วิชาชีพ เฉพาะ ) พนักงาน มหาวิทยาลัย เป็นสาย สนับสนุน ชื่อตำแหน่ง เปลี่ยน นักวิจัย ระดับ 2 (19,800 บาท ) นักวิจัย ระดับ 3 (26,000 บาท ) ชำนาญการ ระดับ 8 ( ค่าตอบแทน 3,500 บาท ) เชี่ยวชาญ พิเศษ ระดับ 10 (13,000 + 13,000 บาท ) เชี่ยวชาญ ระดับ 9 (9,900 + 9,900 บาท ) ผู้ช่วยวิจัย ( สนับสนุน วิชาการ ) เชี่ยวชา ญ (19,800 บาท ) เชี่ยวชา ญพิเศษ (26,000 บาท ) พนักงาน มหาวิทยาลัย เป็นสาย วิชาการ ข้าราชการ เป็น สาย สนับสนุน ชำนาญการ (7,000 บาท ) นักวิจัย ระดับ 1 (11,200 บาท ) ชำนาญการ (7,000 บาท ) เจ้าหน้าที่ วิจัย ( สนับสนุน วิชาการ ) ผศ. รศ. ศ.ศ. นักวิจัย

2 ข้อบังคับ / ประกาศด้านความก้าวหน้า ตำแหน่ง ประกาศ / ข้อบังคับ นักวิจัย ( พนักงาน มหาวิทยาลัย ) ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา ตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยของ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย พ. ศ.2552 นักวิจัย ( ข้าราชการ ) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการแต่งตั้ง ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ ระดับ เชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ. ศ.2550

3 ข้อบังคับ / ประกาศด้านความก้าวหน้า ตำแหน่งประกาศ / ข้อบังคับ นักปฏิบัติการวิจัย ( วิชาชีพเฉพาะ ) ( พนักงานมหาวิทยาลัย ) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย และนักปฏิบัติการ วิจัยให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่งระดับชำนาญการ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ พ. ศ.2552 ผู้ช่วยวิจัย ( สนับสนุนวิชาการ ) ( พนักงานมหาวิทยาลัย ) เจ้าหน้าที่วิจัย ( สนับสนุนวิชาการ ) ( พนักงานมหาวิทยาลัย ) ปร ะกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้าใน ตำแหน่งระดับชำนาญงาน ชำนาญการ เชี่ยวชาญ และ เชี่ยวชาญพิเศษ พ. ศ.2552

4 ความก้าวหน้าของแต่ละตำแหน่ง ตำแหน่งความก้าวหน้า นักวิจัย ( ข้าราชการ ) ชำนาญการ 8 เชี่ยวชาญ 9 เชี่ยวชาญพิเศษ 10 นักวิจัย ( พนักงานฯ ) นักวิจัยระดับ 1 / นักวิจัยระดับ 2 / นักวิจัยระดับ 3 นักปฏิบัติการวิจัย ( พนักงานฯ ) ชำนาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ * * เงื่อนไขการเสนอผลงานต่างกัน / เงินประจำ ตำแหน่งต่างกัน ผู้ช่วยวิจัย ( พนักงานฯ ) เจ้าหน้าที่วิจัย ( พนักงานฯ )


ดาวน์โหลด ppt นักวิ จัย ชำนาญ การ (11,200 บาท ) นัก ปฏิบัติการ วิจัย ( วิชาชีพ เฉพาะ ) พนักงาน มหาวิทยาลัย เป็นสาย สนับสนุน ชื่อตำแหน่ง เปลี่ยน นักวิจัย ระดับ 2 (19,800.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google