งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมเกียรติ คูหเวโรจนปกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมเกียรติ คูหเวโรจนปกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมเกียรติ คูหเวโรจนปกรณ์
สมเกียรติ คูหเวโรจนปกรณ์ นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการ) หัวหน้าหน่วยทะเบียนประมวลผลและประเมินคุณภาพบัณฑิต

2 การเตรียมการในการเสนอขอตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ

3 ค้นหา ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง กับตนเอง
ข้าราชการ ข้อบังคับ ม.มหิดล ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่ง... พนักงานมหาวิทยาลัย ข้อบังคับ ม.มหิดล ว่าด้วยวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้ง...

4 ทำความเข้าใจกับข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
แบบ พม. 03 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ภาระงาน ผลงาน

5 ผลงานที่แสดงความเป็น ผู้ชำนาญการพิเศษ
ต้องเสนอผลงานอย่างน้อย 3 เรื่อง มีคุณภาพในระดับ “ดี” มีผลงานอย่างน้อย 2 เรื่อง เป็นผู้ดำเนินการหลัก หรือ ชื่อแรก หรือเป็น Corresponding Author ไม่กำหนดจำนวนร้อยละของการมีส่วนร่วม

6 ผลงานที่แสดงความเป็น ผู้ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะหรือกลุ่มสนับสนุนวิชาการ คู่มือปฏิบัติงาน หรือ งานวิเคราะห์ หรือ งานสังเคราะห์ ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติงาน และ งานวิจัย หรือ บทความทางวิชาการ หรือ ตำรา หรือหนังสือ หรือ งานแปล หรือ เอกสารประกอบการบรรยาย

7 การทำผลงานที่แสดงความเป็น ผู้ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสนับสนุนทั่วไป งานวิเคราะห์ หรือ งานสังเคราะห์ ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติงาน และ คู่มือปฏิบัติงาน หรือ งานวิจัย หรือ บทความทางวิชาการ หรือ ตำรา หรือ หนังสือ หรือ งานแปล หรือ เอกสารประกอบการบรรยาย

8 การเลือกเสนอผลงานที่แสดงความเป็น ผู้ชำนาญการพิเศษ
ความสนใจ / ความถนัด ของตนเอง ผู้ร่วมงาน ที่ปรึกษา / ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ การนำผลงานไปประยุกต์ใช้ ความยากของการทำผลงาน

9 ประสบการณ์ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ
ศึกษา แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ ขอเอกสาร จาก หน่วยการเจ้าหน้าที่ อ่านแล้วไม่เข้าใจ ถาม หน่วยการเจ้าหน้าที่ กำหนดช่วงเวลาที่ ตนเอง จะเสนอขอ ไว้ล่วงหน้า

10 ประสบการณ์ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง (ขณะนั้นใช้เกณฑ์ พ.ศ. 2534) ความจำเป็นตามลักษณะงาน นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการ) คณะฯ มีกรอบ หรือ ไม่ ถ้าไม่มีกรอบ ต้องเสนอให้ ก.ม. อนุมัติกรอบ

11 ประสบการณ์ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง กำหนดอัตราเงินเดือนขั้นต่ำของผู้เสนอขอ ปริมาณ คุณภาพของงาน และ ผลงาน ที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญการ (คะแนน เต็ม หัวข้อละ 5 คะแนน)

12 ประสบการณ์ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ
ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญการ หมายถึง คุณค่าของผลงานบริการวิชาการ ที่นำเสนอมาว่าอยู่ในระดับใด โดยพิจารณาจากผลงานนั้นๆ ว่า สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนางานที่เกี่ยวข้องได้มากน้อยเพียงใด และเป็นงานสร้างสรรค์ และมีความคิดริเริ่มมากน้อยเพียงใด

13 ประสบการณ์ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ
ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญการ งานวิจัย 3 เรื่อง (ตีพิมพ์ 2 เรื่อง , รายงานฉบับสมบูรณ์ 1 เรื่อง บทความทางวิชาการ 1 เรื่อง (ตีพิมพ์) เอกสารประกอบการบรรยายทางวิชาการ 2 เรื่อง เอกสารประกอบการสอน 2 เรื่อง งานบริการทางวิชาการ 9 เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 6 เรื่อง การสร้างเครื่องมือวัดทางการศึกษา 1 เรื่อง การวิเคราะห์ข้อสอบ 2 เรื่อง

14 ประสบการณ์ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ
ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณา คณะฯ ส่งเรื่อง ไป ม.มหิดล 24 ก.ย. 45 อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติ ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ 12 มี.ค. 46 ม.มหิดล มีคำสั่งแต่งตั้ง 22 เม.ย. 46


ดาวน์โหลด ppt สมเกียรติ คูหเวโรจนปกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google