งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. การเตรียมการในการเสนอขอตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. การเตรียมการในการเสนอขอตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 การเตรียมการในการเสนอขอตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ

3 ค้นหา ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง กับตนเอง ค้นหา ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง กับตนเอง • ข้าราชการ • ข้อบังคับ ม.มหิดล ว่าด้วยการแต่งตั้ง ข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่ง... • พนักงานมหาวิทยาลัย • ข้อบังคับ ม.มหิดล ว่าด้วยวิธีการ ประเมินเพื่อแต่งตั้ง...

4 ทำความเข้าใจกับข้อบังคับ ประกาศ ที่ เกี่ยวข้องกับตนเอง • แบบ พม. 03 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง • ภาระงาน • ผลงาน

5 ผลงานที่แสดงความเป็น ผู้ชำนาญการพิเศษ ผลงานที่แสดงความเป็น ผู้ชำนาญการพิเศษ ต้องเสนอผลงานอย่างน้อย 3 เรื่อง • มีคุณภาพในระดับ “ดี” • มีผลงานอย่างน้อย 2 เรื่อง เป็น ผู้ดำเนินการหลัก หรือ ชื่อแรก หรือเป็น Corresponding Author • ไม่กำหนดจำนวนร้อยละของการมีส่วน ร่วม

6 ผลงานที่แสดงความเป็น ผู้ชำนาญการพิเศษ ผลงานที่แสดงความเป็น ผู้ชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะหรือกลุ่มสนับสนุน วิชาการ • คู่มือปฏิบัติงาน หรือ งานวิเคราะห์ หรือ งานสังเคราะห์ ซึ่งเกิดจากการ ปฏิบัติงาน และ • งานวิจัย หรือ บทความทางวิชาการ หรือ ตำรา หรือหนังสือ หรือ งานแปล หรือ เอกสารประกอบการบรรยาย

7 การทำผลงานที่แสดงความเป็น ผู้ชำนาญการพิเศษ การทำผลงานที่แสดงความเป็น ผู้ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสนับสนุนทั่วไป • งานวิเคราะห์ หรือ งานสังเคราะห์ ซึ่ง เกิดจากการปฏิบัติงาน และ • คู่มือปฏิบัติงาน หรือ งานวิจัย หรือ บทความทางวิชาการ หรือ ตำรา หรือ หนังสือ หรือ งานแปล หรือ เอกสาร ประกอบการบรรยาย

8 การเลือกเสนอผลงานที่แสดงความเป็น ผู้ชำนาญการพิเศษ การเลือกเสนอผลงานที่แสดงความเป็น ผู้ชำนาญการพิเศษ • ความสนใจ / ความถนัด ของตนเอง • ผู้ร่วมงาน • ที่ปรึกษา / ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ • การนำผลงานไปประยุกต์ใช้ • ความยากของการทำผลงาน

9 ประสบการณ์ในการเสนอขอกำหนด ตำแหน่งชำนาญการ • ศึกษา แนวทางปฏิบัติในการ พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ชำนาญการ • ขอเอกสาร จาก หน่วยการเจ้าหน้าที่ • อ่านแล้วไม่เข้าใจ ถาม หน่วยการ เจ้าหน้าที่ • กำหนดช่วงเวลาที่ ตนเอง จะเสนอขอ ไว้ล่วงหน้า

10 ประสบการณ์ในการเสนอขอกำหนด ตำแหน่งชำนาญการ • หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง (ขณะนั้นใช้เกณฑ์ พ.ศ. 2534) ความจำเป็นตามลักษณะงาน • นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการ) คณะฯ มีกรอบ หรือ ไม่ • ถ้าไม่มีกรอบ ต้องเสนอให้ ก.ม. อนุมัติ กรอบ

11 ประสบการณ์ในการเสนอขอกำหนด ตำแหน่งชำนาญการ • หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง • กำหนดอัตราเงินเดือนขั้นต่ำของผู้เสนอ ขอ • ปริมาณ คุณภาพของงาน และ ผลงาน ที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญการ (คะแนน เต็ม หัวข้อละ 5 คะแนน)

12 ประสบการณ์ในการเสนอขอกำหนด ตำแหน่งชำนาญการ ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญการ หมายถึง คุณค่าของผลงานบริการวิชาการ ที่นำเสนอมาว่าอยู่ในระดับใด โดยพิจารณาจาก ผลงานนั้นๆ ว่า สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการ ปรับปรุงและพัฒนางานที่เกี่ยวข้องได้มากน้อย เพียงใด และเป็นงานสร้างสรรค์ และมีความคิด ริเริ่มมากน้อยเพียงใด

13 ประสบการณ์ในการเสนอขอกำหนด ตำแหน่งชำนาญการ • ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญการ • งานวิจัย 3 เรื่อง (ตีพิมพ์ 2 เรื่อง, รายงานฉบับ สมบูรณ์ 1 เรื่อง • บทความทางวิชาการ 1 เรื่อง (ตีพิมพ์) • เอกสารประกอบการบรรยายทางวิชาการ 2 เรื่อง • เอกสารประกอบการสอน 2 เรื่อง • งานบริการทางวิชาการ 9 เรื่อง • การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 6 เรื่อง • การสร้างเครื่องมือวัดทางการศึกษา 1 เรื่อง • การวิเคราะห์ข้อสอบ 2 เรื่อง

14 ประสบการณ์ในการเสนอขอกำหนด ตำแหน่งชำนาญการ • ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณา • คณะฯ ส่งเรื่อง ไป ม.มหิดล 24 ก.ย. 45 • อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติ ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ 12 มี.ค. 46 • ม.มหิดล มีคำสั่งแต่งตั้ง 22 เม.ย. 46


ดาวน์โหลด ppt 1. การเตรียมการในการเสนอขอตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google