งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มีนาคม 2555 ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 การประชุมชี้แจง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งให้พนักงาน สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มีนาคม 2555 ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 การประชุมชี้แจง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งให้พนักงาน สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มีนาคม 2555 ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 การประชุมชี้แจง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งให้พนักงาน สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ดำรงตำแหน่งตามระดับทางก้าวหน้าในอาชีพ วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

2 มีนาคม 2555 ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งให้พนักงาน สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ดำรงตำแหน่งตามระดับทางก้าวหน้าในอาชีพ พ.ศ. 2554

3 มีนาคม 2555 ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 3 การดำเนินการของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ดังนี้ การประชุมครั้งที่ 1/2551 วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2551 - รายงานความคืบหน้าจากการประชุมคณะทำงานทบทวนโครงสร้างตำแหน่ง และทางก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) สำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ และบริหารทั่วไป การประชุมครั้งที่ 3/2551 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2551 - ขอความเห็นชอบโครงสร้างตำแหน่ง ทางก้าวหน้าในอาชีพและอัตรา ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป การประชุมครั้งที่ 4/2551 วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2551 - ขอความเห็นชอบโครงสร้างตำแหน่ง ทางก้าวหน้าในอาชีพ และแนวทางการ ปรับอัตราเงินเดือนกรณีพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปได้ผ่านการ ประเมินเข้าสู่ตำแหน่งใหม่ตามระดับทางก้าวหน้าในอาชีพที่กำหนดสำหรับพนักงาน สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป การประชุมครั้งที่ 3/2552 -ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งระดับชำนาญการ ชำนาญการ พิเศษหรือเชี่ยวชาญ (เรียนเชิญคุณโอภาส เขียววิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็น กรรมการ)

4 มีนาคม 2555 ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 4 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ดังนี้ การประชุมครั้งที่ 1/2553 วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 - รายงานความคืบหน้าการดำเนินการจัดทำรายละเอียดการขอกำหนดตำแหน่ง ตามทางก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) สำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ และบริหารทั่วไป การประชุมครั้งที่ 3/2553 วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2553 - ขอความเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดผลงานและการมีส่วนร่วมผลงานในการ เสนอขอกำหนดตำแหน่งตามทางก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) สำหรับพนักงาน สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป การประชุมครั้งที่ 4/2554 วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2554 - ขอความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ กำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและ บริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญ พ.ศ. 2554 การประชุมครั้งที่ 5/2554 วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554 - ขอความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งให้พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปดำรงตำแหน่งตาม ระดับทางก้าวหน้าในอาชีพ พ.ศ.2554 การประชุมครั้งที่ 6/2554 วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2554 - ขออนุมัติจำนวนตำแหน่งตามระดับทางก้าวหน้าในอาชีพ สำหรับพนักงานสาย ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป และอัตราค่าตอบแทน (เงินเพิ่ม) สำหรับ ตำแหน่งตามระดับทางก้าวหน้าในอาชีพสำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและ บริหารทั่วไป

5 มีนาคม 2555 ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 5 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ดังนี้ การประชุมครั้งที่ 6/2554 วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2554 ข้อเสนอแนะ 1. จำนวนตำแหน่งควรพิจารณาตามความจำเป็นและควรกลั่นกรองให้ได้ผู้ครอง ตำแหน่งที่เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงานด้วย 2. การธำรงรักษาพนักงานต้องสร้างแรงจูงใจ โดยพิจารณาให้รอบด้านทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความเป็นธรรมภายนอก (External Equity) ความเป็นธรรมภายใน (Internal Equity) ความสามารถในการจ่าย (Ability to pay) และ คุณสมบัติเฉพาะบุคคล (Individual Competency) 3. ควรพิจารณากรอบจำนวนตำแหน่งโดยศึกษาให้ลึกลงไปจากปริมาณงาน สาย งานหลักสายงานรอง และอายุขององค์กรที่มีบุคลากรมีประสบการณ์และอายุงาน ยาวนานโดยอาจดูสัดส่วนเพื่อกำหนดทางก้าวหน้าในอาชีพไปถึงระดับชำนาญ การพิเศษฯ

6 มีนาคม 2555 ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 6 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ดังนี้ การประชุมครั้งที่ 6/2554 วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2554 มติที่ประชุม 1. อนุมัติกำหนดกรอบจำนวนตำแหน่งตามระดับทางก้าวหน้าในอาชีพสำหรับ พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยไม่กำหนดลักษณะงาน ดังนี้ 1.1 กรอบจำนวนตำแหน่งระดับ ชำนาญงาน คุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 4 อัตรา 1.2 กรอบจำนวนตำแหน่งระดับ ชำนาญการ คุณวุฒิปริญญาตรี โท เอก จำนวน 9 อัตรา 2. อนุมัติค่าตอบแทน (เงินเพิ่ม) สำหรับตำแหน่งตามระดับตามทางก้าวหน้าใน อาชีพ(ไม่รวมฐานเงินเดือน) ดังนี้ ระดับต่ำกว่า ป.ตรีระดับปริญญาตรีขึ้นไป ชำนาญงาน 2,500 บาท/เดือนชำนาญการ 5,700 บาท/เดือน ชำนาญงานพิเศษ4,000 บาท/เดือนชำนาญการพิเศษ 6,500 บาท/เดือน เชี่ยวชาญ 7,500 บาท/เดือน

7 มีนาคม 2555 ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 7 ระดับทางก้าวหน้าในอาชีพ จำแนกตามคุณวุฒิ ชำนาญการ ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญงาน คุณวุฒิ ปวช./ปวส. เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ คุณวุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป

8 มีนาคม 2555 ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 8 ขั้นตอนการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่ง มหาวิทยาลัย กำหนดจำนวน ตำแหน่ง ผู้ขอกำหนดตำแหน่ง กรอกแบบฟอร์ม+ จัดส่งผลงาน ผู้เสนอขอ หัวหน้าหน่วยงาน กลั่นกรองคุณสมบัติ และผลงาน คกก.ประจำหน่วยงาน/ คกก.ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ให้ความเห็นชอบ คณะอนุกรรมการ พิจารณาผลงานฯ สายปฏิบัติการวิชาชีพฯ นำเสนอผลการพิจารณา ต่อมหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการ แต่งตั้งตามกระบวนการต่อไป เสนอแต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงาน

9 มีนาคม 2555 ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 9 คณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งตาม ทางก้าวหน้าในอาชีพสำหรับสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ดังนี้ 1. อธิการบดีที่ปรึกษา 2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารประธานอนุกรรมการ 3. อาจารย์ ดร. พีรศักดิ์ สิริโยธินรองประธานอนุกรรมการ 4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารอนุกรรมการ 5. อาจารย์ รัชฎาพร วิสุทธากรอนุกรรมการ 6. หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอนุกรรมการ 7. นายอุเทน เผื่อนทองอนุกรรมการ 8. นางสาวจุไรรัตน์ วิสัยดีอนุกรรมการ 9. หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ 10. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนการเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ให้คณะอนุกรรมการ มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู้เสนอขอกำหนด ตำแหน่งตามทางก้าวหน้าในอาชีพสำหรับสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป เพื่อเสนอมหาวิทยาลัย แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้พิจารณาผลงานในการเสนอขอกำหนด ตำแหน่งฯ ตลอดจนหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

10 มีนาคม 2555 ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 10 จำนวนพนักงานสายปฏิบัติการฯที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การขอยื่น กำหนดตำแหน่งฯ คุณวุฒิต่ำกว่าระดับปริญญาตรีคุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป 113228 ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2554

11 มีนาคม 2555 ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 11 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผลงาน การมีส่วนร่วมในผลงาน และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ระดับชำนาญงาน (วิธีปกติ) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประเภทผลงาน เกณฑ์การประเมิน คุณภาพ /ตัดสิน คุณวุฒิประสบการณ์ ในหน้าที่ ที่ เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานใน ตน.ที่ปฏิบัติ อยู่แล้ว ปวช.12 ปี5 ปี ก. คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการ ให้บริการ คู่มือแนะนำการใช้ ห้องปฏิบัติการ หรือ งานแปล จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม หรือ ข.นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลงาน สร้างสรรค์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้นงาน หรืองานวิจัย จำนวนไม่ น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม การประเมินคุณภาพ ระดับดี คณะกรรมการ 3-5 คน โดยเสียงข้างมาก ปวส.10 ปี5 ปี โดยมีคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ มหาวิทยาลัยในแต่ละปี

12 มีนาคม 2555 ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 12 ระดับชำนาญงาน (วิธีพิเศษ) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งประเภทผลงานเกณฑ์การประเมินคุณภาพ /ตัดสิน คุณวุฒิ ปวช./ ปวส. ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ปฏิบัติอยู่ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องมี คะแนนผลประเมินการปฏิบัติงาน ระดับดีเยี่ยมไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง ก. คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการ ให้บริการ คู่มือแนะนำการใช้ ห้องปฏิบัติการ หรือ งานแปล จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม หรือ ข.นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลงาน สร้างสรรค์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้นงาน หรืองานวิจัย จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม การประเมินคุณภาพ ระดับดีเด่นทุกผลงาน คณะกรรมการ 5 คน โดยเสียงข้างมาก

13 มีนาคม 2555 ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 13 ระดับชำนาญงานพิเศษ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งประเภทผลงานเกณฑ์การประเมิน คุณภาพ /ตัดสิน เช่นเดียวกับชำนาญงานและดำรง ตำแหน่งชำนาญงานมาแล้วไม่ น้อยกว่า 3 ปี โดยมีคะแนนผลการ ประเมินการปฏิบัติงานย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ของมหาวิทยาลัยในแต่ละปี ก. คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการ ให้บริการ คู่มือแนะนำการใช้ ห้องปฏิบัติการ หรืองานแปล จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม และ ข. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลงาน สร้างสรรค์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้นงานหรืองานวิจัย จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม การประเมินคุณภาพ ระดับดีขึ้นไป ทั้งนี้ ผลงานตาม ก. หรือ ข. จะต้องมีผลงานใด ผลงานหนึ่งได้รับการ ประเมินคุณภาพระดับดีมาก คณะกรรมการ 3-5 คน โดยเสียงข้างมาก

14 มีนาคม 2555 ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 14 ระดับชำนาญการ ระดับ ต่ำกว่า ป.ตรี คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งประเภทผลงานเกณฑ์การประเมิน คุณภาพ /ตัดสิน เช่นเดียวกับชำนาญงานพิเศษ และต้องดำรงตำแหน่งชำนาญงาน พิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีคะแนนผลการประเมินการ ปฏิบัติงานย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ มหาวิทยาลัยในแต่ละปี เกณฑ์ชุดที่ 1 ก. คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการ ให้บริการ คู่มือแนะนำการใช้ห้องปฏิบัติการ หรืองานแปล จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม และ ข. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน สร้างสรรค์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้นงานหรือ งานวิจัย จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม การประเมินคุณภาพ ระดับดีมาก คณะกรรมการ 3-5 คน โดยเสียงข้างมาก เกณฑ์ชุดที่ ๒ ก. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้นงาน หรือหนังสือ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม และ ข. งานวิจัย จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม การประเมินคุณภาพ ระดับดี คณะกรรมการ 3-5 คน โดยเสียงข้างมาก

15 มีนาคม 2555 ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 15 ระดับชำนาญการ ระดับ ป.ตรี ขึ้นไป (วิธีปกติ) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประเภทผลงาน เกณฑ์การประเมิน คุณภาพ /ตัดสิน คุณวุฒิประสบการณ์ใน หน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานใน ตน.ที่ปฏิบัติ อยู่แล้ว ป. ตรี ป. โท ป. เอก 12 ปี 10 ปี 7 ปี 5 ปี เกณฑ์ชุดที่ 1 ก. คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการ คู่มือแนะนำการใช้ห้องปฏิบัติการ หรืองาน แปล จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม และ ข. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้นงาน หรืองานวิจัย จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม การประเมินคุณภาพ ระดับดีมาก คณะกรรมการ 3-5 คน โดยเสียงข้างมาก เกณฑ์ชุดที่ ๒ ก. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้นงาน หรือหนังสือ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม และ ข. งานวิจัย จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม การประเมินคุณภาพ ระดับดี คณะกรรมการ 3-5 คน โดยเสียงข้างมาก ต้องมีคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ มหาวิทยาลัยในแต่ละปี

16 มีนาคม 2555 ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 16 ระดับชำนาญการ (วิธีพิเศษ) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งประเภทผลงานเกณฑ์การประเมิน คุณภาพ /ตัดสิน คุณวุฒิ ป.ตรี ป.โท ป. เอก ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ปฏิบัติอยู่ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องมี คะแนนผลประเมินการปฏิบัติงาน ระดับดีเยี่ยมไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง เกณฑ์ชุดที่ 1 ก. คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการ ให้บริการ คู่มือแนะนำการใช้ห้องปฏิบัติการ หรืองานแปล จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม และ ข. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน สร้างสรรค์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้นงาน หรืองานวิจัยจำนวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม เกณฑ์ชุดที่ ๒ ก. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้นงาน หรือหนังสือ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม และ ข. งานวิจัย จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม การประเมินคุณภาพ ระดับดีเด่นในผลงานข้อใด ข้อหนึ่ง คณะกรรมการ 5 คน โดยเสียงข้างมาก

17 มีนาคม 2555 ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 17 ระดับชำนาญการพิเศษ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งประเภทผลงานเกณฑ์การประเมินคุณภาพ / ตัดสิน เช่นเดียวกับชำนาญการและดำรง ตำแหน่งชำนาญการในสายอาชีพ เดียวกัน มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีคะแนนผลการประเมินการ ปฏิบัติงานย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ มหาวิทยาลัยในแต่ละปี ก. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ จำนวนไม่ น้อยกว่า 1 ชิ้นงานหรือ หนังสือ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม และ ข.งานวิจัย จำนวนไม่น้อย กว่า 1 เรื่องเต็ม ประเมินคุณภาพ ระดับดีขึ้นไป ทั้งนี้ ผลงานตาม ก. หรือ ข. จะต้องมีผลงานใดผลงานหนึ่ง ได้รับการประเมินคุณภาพระดับ ดีมาก คณะกรรมการ 3-5 คน โดยเสียงข้างมาก

18 มีนาคม 2555 ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 18 ระดับเชี่ยวชาญ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งประเภทผลงานเกณฑ์การประเมินคุณภาพ / ตัดสิน เช่นเดียวกับชำนาญการพิเศษ และดำรงตำแหน่งชำนาญการ พิเศษในสายอาชีพเดียวกันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต้องมีผลการ ประเมินการปฏิบัติงานย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ มหาวิทยาลัย ก. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ จำนวนไม่ น้อยกว่า 1 ชิ้นงานหรือ หนังสือ จำนวนไม่น้อย กว่า 1 เรื่องเต็ม และ ข.งานวิจัย จำนวนไม่น้อย กว่า 1 เรื่องเต็ม ประเมินคุณภาพ ผลงานตาม ก. ระดับดีมาก ผลงาน ตาม ข. ระดับดีมากขึ้นไป ทั้งนี้ ผลงานตาม ก. หรือ ข. ต้องเป็นผู้ดำเนินการหลักอย่าง น้อยข้อละ 1 ผลงาน คณะกรรมการ 3-5 คน โดยเสียงข้างมาก

19 มีนาคม 2555 ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 19 ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับพนักงานสายปฏิบัติการฯ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามระดับทางก้าวหน้าในอาชีพ หากพนักงานผู้ใดได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งระดับ ชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการ- พิเศษ เชี่ยวชาญ ให้พนักงานผู้นั้นได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

20 มีนาคม 2555 ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 20 ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับพนักงานสายปฏิบัติการฯ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามระดับทางก้าวหน้าในอาชีพ ตำแหน่งค่าตอบแทนเงินเพิ่ม (บาทต่อเดือน) ชำนาญงาน2,500 ชำนาญงานพิเศษ4,000 ชำนาญการ5,700 ชำนาญการพิเศษ6,500 เชี่ยวชาญ7,500

21 มีนาคม 2555 ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 21 หากมหาวิทยาลัยพบภายหลังโดยมีหลักฐานชัด แจ้งว่าพนักงานผู้ใดขอกำหนดตำแหน่ง โดยใช้ผลงาน ที่เกิดจากการกระทำละเมิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยจะถอดถอนผู้นั้นจาก ตำแหน่ง พร้อมเรียกคืนเงินประจำตำแหน่งพร้อม ดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีย้อนหลังตั้งแต่วันที่ได้รับ แต่งตั้งและถือว่าผู้นั้นได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงมี โทษให้ไล่ออก

22 มีนาคม 2555 ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 22 “ 1 ชิ้นเต็ม ” หมายถึง ผลงานที่ผู้ขอเป็น ดำเนินการเพียงผู้เดียว 100 % หรือในกรณีที่ ผลงานมีผู้ดำเนินการร่วม ผู้ขออาจนำเสนอ มากกว่า 1 ชิ้นงานก็ได้โดยรวมสัดส่วนความเป็น เจ้าของผลงานแล้วต้องเป็นเจ้าของผลงานรวม ไม่น้อยกว่า 100 %

23 มีนาคม 2555 ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 23


ดาวน์โหลด ppt มีนาคม 2555 ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 การประชุมชี้แจง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งให้พนักงาน สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google