งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบการประชุม คณะทำงานบริหารศูนย์ข้อมูล อาเซียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤษภาคม เวลา ๐๙. ๓๐ น. ห้องประชุม ๓ ชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบการประชุม คณะทำงานบริหารศูนย์ข้อมูล อาเซียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤษภาคม เวลา ๐๙. ๓๐ น. ห้องประชุม ๓ ชั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารประกอบการประชุม คณะทำงานบริหารศูนย์ข้อมูล อาเซียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤษภาคม เวลา ๐๙. ๓๐ น. ห้องประชุม ๓ ชั้น ๔ อาคาร ๔ ชั้น ศาลากลางจังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดย นางสาวสุนันท์ อังเกิดโชค หัวหน้าสำนักงานจังหวัด พระนครศรีอยุธยา

2 แนวคิดเพื่อให้เกิดผล ในทางปฏิบัติในการ เข้าสู่ประชาคม อาเซียน

3 1. ยุทธศาสตร์ รู้ หมายถึง 1.1) การสร้างความรู้ ความเข้าใจของ คนในองค์กร ทั้ง ภาครัฐ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ เอกชน

4 ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ และ ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ มี ความพร้อม และปรับตัวในเชิงรุก ใน การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อย่างมี ทิศทางที่ชัดเจน มุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ ของอาเซียน “ หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตตลักษณ์ และ หนึ่งประชาคม ” “One Vision One Identity One Community” รูปธรรม คือ ภาษาเพื่อการสื่อสาร พัฒนามาตรฐาน เพื่อการร่วมมือเป็น ประชาคมเดียวกัน

5 1.2) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล อาเซียน รองรับการดำเนินการ ทั้ง 3 เสาหลัก ( เสาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ความมั่นคง )

6 2) ยุทธศาสตร์รับ หมายถึง การวาง กรอบแนวทาง ยุทธศาสตร์ ของ จังหวัด ให้สอดคล้องกับทิศทางของ ประเทศในการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน ในปี พ. ศ. 2558 โดย จะต้องกำหนดบทบาทภารกิจที่ ชัดเจนของหน่วยงาน บุคลากร ใน การดำเนินการ และจัดทำโครงการ / กิจกรรมและงบประมาณดำเนินการ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

7 3) ยุทธศาสตร์รุก หมายถึง ความสามารถของหน่วยงานและ บุคลากรของทุกภาคส่วนของจังหวัด ในการอยู่ร่วมกันและแข่งขันกับ สมาชิกในกลุ่มอาเซียนได้ ซึ่ง หน่วยงานและบุคลากรของทุกภาค ส่วน ต้องรู้หรือคาดการณ์ได้ว่า จะ เกิดผลกระทบต่อจังหวัดในเรื่อง ใดบ้าง อาทิ

8 3.1 ผลกระทบต่อการผลิต ได้แก่ สินค้าเกษตร อุตสาหกรรม จะมีการ เคลื่อนไหวของสินค้าในกลุ่มสมาชิก อาเซียน ซึ่งจะได้รับผลกระทบ ทางด้านราคา และผู้บริโภค ซึ่ง จำเป็นที่จะต้องปรับปรุงคุณภาพและ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในจังหวัด รวมทั้งการศึกษา กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

9 3.2 ผลกระทบด้านการค้า การลงทุน และภาคบริการ ของผู้ประกอบการ นักธุรกิจ จากการเปิดตลาดของ ประชาคมอาเซียน จะมีการ แลกเปลี่ยน การค้าการลงทุน การ ท่องเที่ยว โดยมีการลงนามร่วมกัน ทางธุรกิจ การเคลื่อนตัวในการลงทุน อุตสาหกรรมระหว่างประเทศสมาชิก การเชื่อมโยงตลาด การท่องเที่ยว และภาคบริการอื่นๆ

10 3.3 ผลกระทบด้านแรงงาน อาชีพ และการจ้างงาน กิจการทั้งที่สงวน และเปิดเสรี 3.4 ผลกระทบด้านสังคม ชุมชน และวัฒนธรรมที่ร่วมหรือแตกต่าง 3.5 ผลกระทบด้านกฎระเบียบและ สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร ดังนั้น จังหวัดจำเป็นต้องเตรียม ความพร้อมทั้งความรู้ ในเชิงรับและ รุกในการรับมือกับผลกระทบดังกล่าว โดย

11 1) การปรับปรุงพัฒนา ยกระดับ คุณภาพและมาตรฐาน ด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐาน ถนน น้ำ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

12 2) การพัฒนามาตรฐานการให้บริการ ด้านต่างๆ ได้แก่ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การพัฒนาฝีมือ แรงงาน และภาคบริการอื่นๆ

13 3) การสร้างความโดดเด่นและเป็น เอกลักษณ์ของจังหวัด ในการ เชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซียนและ อาเซียน + 6 ซึ่งจังหวัดจะต้องมี แผนงานรองรับ ทั้งการดำเนินการ ในพื้นที่จังหวัดและการไป Roadshow ที่ประเทศสมาชิกในกลุ่ม อาเซียน

14 ตัวอย่าง แผนงาน / โครงการ / งบประมาณ และกำหนด ระยะเวลาการดำเนินการตาม เป้าหมายยุทธศาสตร์ รู้ รับ และรุก ของหน่วยงาน ที่ สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อม ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ใน ปี พ. ศ. 2558

15

16

17 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบการประชุม คณะทำงานบริหารศูนย์ข้อมูล อาเซียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤษภาคม เวลา ๐๙. ๓๐ น. ห้องประชุม ๓ ชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google