งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขับเคลื่อนภาคการเกษตร สู่ประชาคมอาเซียน โดย ดร. จิราวรรณ แย้มประยูร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ วันที่ 21 กันยายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขับเคลื่อนภาคการเกษตร สู่ประชาคมอาเซียน โดย ดร. จิราวรรณ แย้มประยูร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ วันที่ 21 กันยายน 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขับเคลื่อนภาคการเกษตร สู่ประชาคมอาเซียน โดย ดร. จิราวรรณ แย้มประยูร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ วันที่ 21 กันยายน 2555

2 สาระสำคัญของประชาคมอาเซียน และพันธะกรณี กฎบัตรอาเซียน : กรอบทางกฎหมาย และทางสถาบันของอาเซียน The ASEAN Charter กฎบัตรอาเซียน : กรอบทางกฎหมาย และทางสถาบันของอาเซียน The ASEAN Charter ประชาคม อาเซียน (AC) ประชาคม เศรษฐกิจ อาเซียน (AEC) ประชาคม เศรษฐกิจ อาเซียน (AEC) ประชาคม การเมืองและ ความมั่นคง อาเซียน (APSC) ประชาคม สังคมและ วัฒนธรรม อาเซียน (ASCC) Master Plan on ASEAN Connectivity การ เชื่อมโยง ทาง กายภาพ การ เชื่อมโยง ด้าน กฏระเบียบ การเชื่อมโยง ระหว่างกัน ของ ประชาชน

3 ระดับรัฐมนตรีเกษตร อาเซียน ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน อาหารและเกษตร คณะทำงานเฉพาะสาขา พืช ปศุ สัตว์ ประม ง มาตรฐ าน อาหาร ฮา ลาล ด้านป่าไม้ ส่งเสริม การเกษต ร สหกรณ์ การเกษตร วิจัย พัฒนาการ เกษตร การค้า ผลิตผล ป่าไม้ การค้า สินค้า เกษตร กลไกระดับอาเซียน

4 กลไกระดับประเทศ คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ ( รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเป็นประธาน ) คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ ( รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเป็นประธาน ) คณะกรรมการ ดำเนินการเพื่อ จัดตั้งประชาคม การเมืองและ ความมั่นคง อาเซียน คณะอนุกรรมการ ดำเนินการตาม แผนงานไปสู่การ เป็นประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน คณะกรรมการ สำหรับ คณะมนตรี ประชาสังคมและ วัฒนธรรม อาเซียน คณะกรรมการ สำหรับ คณะมนตรี ประชาสังคมและ วัฒนธรรม อาเซียน คณะอนุกรรมการว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันใน อาเซียน การติดตามความคืบหน้า ระดับประเทศ แผนงานแห่งชาติสำหรับการก้าวสู่การเป็นประชาคม อาเซียน ในปี 2558 ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการแห่งชาติ แผนงานระดับกระทรวง

5 AEC การเป็น ตลาดและ ฐานผลิต เดียวกัน A1 การ เคลื่อนย้าย สินค้าเสรี A7 อาหาร เกษตรและ ป่าไม้ ASCC การคุ้มครอง สวัสดิการ แรงงานและ สังคม การส่งเสริม ความยั่งยืน ด้าน สิ่งแวดล้อม APSC มีกฏเกณฑ์ บรรทัดฐาน และค่านิยม ร่วมกัน

6 การดำเนินงานภายใต้กรอบ แผนงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมภาค การเกษตรสู่ประชาคมอาเซียน

7 ภาพรวมของประเทศไทย ผลกระทบเชิงบวก ตลาดขนาดใหญ่ แหล่งวัตถุดิบราคา ถูก / ต้นทุนต่อหน่วย ต่ำลง ฐานการผลิตใน ประเทศเพื่อนบ้าน และในไทย ผลกระทบเชิงลบ การแข่งขันมากขึ้น สินค้าไม่ได้ มาตรฐานเข้ามา จำหน่าย การใช้สิทธินัก ลงทุนอาเซียน แรงงานมีฝีมือขาด แคลน

8 ผลกระทบต่อภาคการเกษตร ผลกระทบเชิงบวก สินค้าเกษตร มาตรฐานและ ต้นทุนต่ำแข่งขัน ได้มากขึ้น ขยายตลาดกลุ่ม ผู้บริโภคที่มี ความต้องการ เฉพาะ ผลกระทบเชิงลบ สินค้าเกษตร ไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถแช่ง ขันในตลาด มาตรการ SPS เข้มงวดขึ้น

9 มาตรการเชิงรุกและเชิงรับ มาตรการเชิงรุก Productivity Quality & Safety Branding มาตรการเชิงรับ Border Measure Internal Measure Special Safeguard Measure

10 แนวทางการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ 1. การสร้างมาตรฐานและการตรวจสอบสินค้า 2. การผลิตทางการเกษตร 3. การวิจัยและพัฒนา 4. การจัดการศัตรูพืชและโรคระบาด 5. แรงงานเกษตร 6. การลงทุนภาคเกษตร 7. การจัดการดินและน้ำ

11 การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขัน ของสินค้าเกษตรที่สำคัญ ประมง กุ้ง ปลาทู น่า ปลานิล กุ้ง ก้ามกร าม ปศุสัตว์ ไก่เนื้อและ ผลิตภัณฑ์ ไข่ไก่ โคนมและ ผลิตภัณฑ์ โคเนื้อและ ผลิตภัณฑ์ สุกร ผลไม้ ทุเรียนลำไยมังคุดมะม่วงสับปะรด ข้าวไม้ยืนต้น ปาล์ม น้ำมัน มะพร้าวยางพารากาแฟ พืชไร่ มัน สัมปะหลัง ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ อ้อย โรงงาน ไหม

12 ภาพสรุปการวิเคราะห์ศักยภาพแข่งขัน ของสินค้าเกษตรที่สำคัญ Attractiveness Competitiveness High Low 60 % 80 % 100 %

13 การดำเนินงานร่วมกับหน่วยงาน อื่นๆ คณะทำงานส่งเสริมการสร้างฐานการผลิต ในประเทศเพื่อบ้านและการค้าชายแดน คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

14 เรียนรู้ ใส่ใจ ใช้ประโยชน์จาก AEC One Vision One Identity One Community


ดาวน์โหลด ppt การขับเคลื่อนภาคการเกษตร สู่ประชาคมอาเซียน โดย ดร. จิราวรรณ แย้มประยูร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ วันที่ 21 กันยายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google