งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฏิบัติงานร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายสุวัฒน์ สุวรรณภาชน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฏิบัติงานร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายสุวัฒน์ สุวรรณภาชน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฏิบัติงานร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายสุวัฒน์ สุวรรณภาชน์

2 จังหวั ด อบจ. เทศบ าล อบต.

3 พ. ร. บ. สภาตำบลและอบต. 2537 มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตาม อำนาจหน้าที่ของอบต. ต้องเป็นไปเพื่อ ประโยชน์สุขของปชช. โดยใช้วิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของปชช. ในการ จัดทำแผนพัฒนาอบต. การจัดทำ งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็น ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วย การนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่ มท. กำหนด

4 หลักในการทำงานของอบต. ตาม ม.69/1 1. ทำตามอำนาจหน้าที่ ( นอกอำนาจไม่ได้ ) 2. เพื่อประโยชน์สุขของ ปชช. 3. โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 4. การมีส่วนร่วมของปชช. ในการจัดทำแผน 5. การจัดทำงบประมาณ 6. การจัดซื้อจัดจ้าง 7. การตรวจสอบ 8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 9. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

5 การเป็นนิติบุคคล มาตรา 43 อบต. มีฐานะเป็นนิติ บุคคลและเป็นราชการบริหารส่วน ท้องถิ่น

6 อำนาจหน้าที่ของสภาอบต. ( ม.46) 1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาอบต. 2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบัญญัติ 3. ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกฯ ให้ เป็นไปตามกม.

7 การแถลงนโยบาย มาตรา 58/5 วรรคแรก ก่อนนายกฯเข้ารับหน้าที่ ให้ นายกฯแถลงนโยบายต่อสภาโดยไม่มีการลง มติ วรรคห้า ให้นายกอบต. จัดทำรายงาน ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ต่อสภาเป็นประจำทุกปี วรรคหก คำแถลงงานโยบายรายงาน ผลการปฏิบัติตามนโยบายให้ประกาศไว้โดย เปิดเผย ณ. ที่ทำการอบต.

8 หน้าที่ของนายก กำหนดนโยบาย ( โดยไม่ขัดกม.) บริหารอบต. ให้เป็นตามกม., นโยบาย, แผนพัฒนาอบต., ข้อบัญญัติ, ระเบียบ, ข้อบังคับของทางราชการ สั่งอนุญาต อนุมัติ แต่งตั้ง / ถอดถอนรองนายกและ เลขานุการ นายก ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ บัญญัติในกม. นี้ และ กม. อื่น ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร

9 อำนาจหน้าที่ของอบต.  พัฒนาตำบลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ วัฒนธรรม ( ม.66) ต้องทำ ( ม.67) อาจจัดทำ ( ม.68) 2. ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะ ( ม.16 พ. ร. บ. แผนฯ )

10 อำนาจหน้าที่ของอบต.  พัฒนาตำบลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  จัดให้มี / รักษา ทางน้ำ ทางบก และน้ำกิน / ใช้ / เกษตร  รักษาความสะอาด  ป้องกัน / ระงับโรค  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน คนแก่ ผู้พิการ  คุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย  รักษาศิลปะ / จารีตประเพณี / ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ฯลฯ

11 ม.16 พ. ร. บ. แผนขั้นตอนฯ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ การพาณิชย์และส่งเสริมการลงทุน / ท่องเทียว / การ กีฬา / ปชต. ความเสมอภาค / สิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วมของปชช. ในการพัฒนาท้องถิ่น กำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย การสาธารณสุข / การรักษาพยาบาล สุสาน / ฌาปนสถาน ควบคุมการเลี้ยงสัตว์ รักษาความปลอดภัย / ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ผังเมือง / ขนส่ง / ควบคุมอาคาร รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมป้องกันรักษา ความปลอดภัยในชีวิต / ทรัพย์สิน

12 หน้าที่ในอนาคต ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการ มอบหมาย ( พ. ร. บ. สภาตำบล ) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของปชช. ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ( พ. ร. บ. แผนขั้นตอนฯ )

13 รายได้ของท้องถิ่นที่จัดเก็บ เอง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน / บำรุงท้องที่ / ป้าย ค่าธรรมเนียม / ใบอนุญาต / ค่าปรับ อากรฆ่าสัตว์

14 The End Thank You.


ดาวน์โหลด ppt การปฏิบัติงานร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายสุวัฒน์ สุวรรณภาชน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google