งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัยฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัยฯ
ของ สปก. แนวคิดระบบการจัดการ คปภ. การพิจารณาแผนงานและโครงการ

2 การบริหารจัดการ การจัดการเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
ให้เป็นเป้าตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด แต่ละแห่งไม่จำเป็นต้องใช้กลยุทธ์/วิธีเดียวกัน

3 ระบบการจัดการ ต้องมีระบบ
ระบบการจัดการ ต้องมีระบบ แนวทางดำเนินงานที่ชัดเจน ตรวจสอบย้อนกลับได้ มีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาต่อเนื่อง ยั่งยืนในที่สุด

4 ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
มีหลายระบบ เช่น ILO - OSH 2001 BS 8800 มอก : 2542 ฯลฯ

5 รูปแสดงองค์ประกอบของระบบการจัดการความปลอดภัย
ตรวจสอบ นโยบาย การจัดการ การดำเนินการ ปรับปรุง ประเมินผล การวางแผน และนำไปปฏิบัติ รูปแสดงองค์ประกอบของระบบการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (ILO – OSHMS 201)

6 ผู้บริหารต้องประกาศชัดเจน
1. นโยบาย ผู้บริหารต้องประกาศชัดเจน การมีส่วนร่วมของพนักงาน 2. การจัดการ หน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้/ความสามารถ/การฝึกอบรม การจัดทำเอกสาร การสื่อสาร

7 3. การวางแผนและการนำไปปฏิบัติ
การทบทวนเบื้องต้น การวางแผน และการนำไปปฏิบัติ การดำเนินการ (การป้องกันอันตราย) มีวัตถุประสงค์

8 5. การดำเนินการปรับปรุง (อย่างต่อเนื่อง)
4. การประเมินผล การตรวจติดตามและวัดผลการปฏิบัติงาน การสอบสวน การAudit การทบทวนการจัดการ 5. การดำเนินการปรับปรุง (อย่างต่อเนื่อง)

9 ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ของกระทรวงแรงงาน ใช้แนวทางของ ILO-OSH MS 2001 เป็นกฎหมายบังคับ จัดชี้แจง ให้ความรู้ ทำแนวปฏิบัติ กำหนดให้ นจ. สนับสนุน กำหนดให้ ลจ. มีส่วนร่วม กำหนดให้ นจ. ขอรับการรับรองผล การตรวจประเมินระบบการจัดการ

10 การพิจารณาแผนงาน / โครงการ คปภ. ใน + นอกงาน
แผนงาน / โครงการ ที่ดี ชัดเจน นำไปสู่การปฏิบัติ ครอบคลุมสภาพปัญหา สอดคล้องกับกฎหมาย เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เป็นมาตรฐานยอมรับ

11 องค์ประกอบสำคัญในแผนงาน
การกำหนดเป้าหมาย/ ผลงาน /สิ่งที่องค์กรคาดหวัง เมื่อ เหตุผลความจำเป็น ผลที่คาดว่าจะได้รับ สามารถแก้ไขปัญหาในองค์กร


ดาวน์โหลด ppt การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google