งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารคณะกรรมการ ความปลอดภัยฯ ของ สปก. การบริหารคณะกรรมการ ความปลอดภัยฯ ของ สปก.  แนวคิดระบบการจัดการ คปภ.  การพิจารณาแผนงานและ โครงการ  แนวคิดระบบการจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารคณะกรรมการ ความปลอดภัยฯ ของ สปก. การบริหารคณะกรรมการ ความปลอดภัยฯ ของ สปก.  แนวคิดระบบการจัดการ คปภ.  การพิจารณาแผนงานและ โครงการ  แนวคิดระบบการจัดการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารคณะกรรมการ ความปลอดภัยฯ ของ สปก. การบริหารคณะกรรมการ ความปลอดภัยฯ ของ สปก.  แนวคิดระบบการจัดการ คปภ.  การพิจารณาแผนงานและ โครงการ  แนวคิดระบบการจัดการ คปภ.  การพิจารณาแผนงานและ โครงการ

2 การบริหาร จัดการ  การจัดการเพื่อให้ได้รับประโยชน์ สูงสุด  ให้เป็นเป้าตามเป้าหมาย / ตัวชี้วัด  แต่ละแห่งไม่จำเป็นต้องใช้กล ยุทธ์ / วิธีเดียวกัน

3 ระบบการจัดการ ต้องมีระบบ - แนวทางดำเนินงานที่ชัดเจน ตรวจสอบย้อนกลับได้ - มีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนา ต่อเนื่อง - ยั่งยืนในที่สุด

4 ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน การทำงาน ระบบการจัดการความปลอดภัย มีหลายระบบ เช่น ILO - OSH 2001 มีหลายระบบ เช่น ILO - OSH 2001 BS 8800 มอก 18001 : 2542 ฯลฯ มีหลายระบบ เช่น ILO - OSH 2001 มีหลายระบบ เช่น ILO - OSH 2001 BS 8800 มอก 18001 : 2542 ฯลฯ

5 การ ตรวจสอบ นโยบาย การจัดการ การดำเนินการ ปรับปรุง การดำเนินการ ปรับปรุง การ ประเมินผล การ ประเมินผล การวางแผน และนำไปปฏิบัติ การวางแผน และนำไปปฏิบัติ รูปแสดงองค์ประกอบของระบบการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (ILO – OSHMS 201) รูปแสดงองค์ประกอบของระบบการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (ILO – OSHMS 201)

6 1. นโยบา ย ผู้บริหารต้อง ประกาศชัดเจน การมีส่วนร่วมของ พนักงาน 2. การ จัดการ หน้าที่ความรับผิดชอบหน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้ / ความสามารถ / การฝึกอบรม การจัดทำเอกสารการจัดทำเอกสาร การสื่อสารการสื่อสาร

7 3. การวางแผนและการ นำไปปฏิบัติ การทบทวน เบื้องต้น การวางแผน และการ นำไปปฏิบัติ การดำเนินการ ( การป้องกัน อันตราย ) การดำเนินการ ( การป้องกัน อันตราย ) มี วัตถุประส งค์

8 4. การ ประเมินผล  การตรวจติดตามและวัดผล การปฏิบัติงาน  การสอบสวน  การ Audit  การทบทวนการจัดการ  การตรวจติดตามและวัดผล การปฏิบัติงาน  การสอบสวน  การ Audit  การทบทวนการจัดการ 5. การดำเนินการปรับปรุง ( อย่างต่อเนื่อง )

9 ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทำงาน ของกระทรวงแรงงานระบบการจัดการความปลอดภัย ของกระทรวงแรงงาน  ใช้แนวทางของ ILO-OSH MS 2001  เป็นกฎหมายบังคับ  จัดชี้แจง ให้ความรู้ ทำแนว ปฏิบัติ  กำหนดให้ นจ. สนับสนุน  กำหนดให้ ลจ. มีส่วนร่วม  กำหนดให้ นจ. ขอรับการ รับรองผล การตรวจประเมินระบบ การจัดการ  ใช้แนวทางของ ILO-OSH MS 2001  เป็นกฎหมายบังคับ  จัดชี้แจง ให้ความรู้ ทำแนว ปฏิบัติ  กำหนดให้ นจ. สนับสนุน  กำหนดให้ ลจ. มีส่วนร่วม  กำหนดให้ นจ. ขอรับการ รับรองผล การตรวจประเมินระบบ การจัดการ

10 การพิจารณาแผนงาน / โครงการ คปภ. ใน + นอกงาน  ชัดเจน นำไปสู่การ ปฏิบัติ  ครอบคลุมสภาพ ปัญหา  สอดคล้องกับ กฎหมาย  เสริมสร้างคุณภาพ ชีวิต  เป็นมาตรฐานยอมรับ  ชัดเจน นำไปสู่การ ปฏิบัติ  ครอบคลุมสภาพ ปัญหา  สอดคล้องกับ กฎหมาย  เสริมสร้างคุณภาพ ชีวิต  เป็นมาตรฐานยอมรับ แผนงาน / โครงการ ที่ดี

11 องค์ประกอบสำคัญในแผนงาน  เหตุผลความจำเป็น  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  สามารถแก้ไขปัญหา ในองค์กร  เหตุผลความจำเป็น  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  สามารถแก้ไขปัญหา ในองค์กร การกำหนดเป้าหมาย / ผลงาน / สิ่งที่องค์กรคาดหวัง เมื่ อ


ดาวน์โหลด ppt การบริหารคณะกรรมการ ความปลอดภัยฯ ของ สปก. การบริหารคณะกรรมการ ความปลอดภัยฯ ของ สปก.  แนวคิดระบบการจัดการ คปภ.  การพิจารณาแผนงานและ โครงการ  แนวคิดระบบการจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google