งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายการประเมิน คะแนน เต็ม คะแนนที่ได้ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 คุณลักษณะการปฏิบัติงาน การวางแผนและการจัดระบบงาน ( ความมีวิสัยทัศน์ความสามารถในการคาดการณ์กำหนดเป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายการประเมิน คะแนน เต็ม คะแนนที่ได้ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 คุณลักษณะการปฏิบัติงาน การวางแผนและการจัดระบบงาน ( ความมีวิสัยทัศน์ความสามารถในการคาดการณ์กำหนดเป้าหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รายการประเมิน คะแนน เต็ม คะแนนที่ได้ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 คุณลักษณะการปฏิบัติงาน การวางแผนและการจัดระบบงาน ( ความมีวิสัยทัศน์ความสามารถในการคาดการณ์กำหนดเป้าหมาย และวิธีปฏิบัติงาน ให้เหมาะสม ) คุณภาพของผลงาน ( พิจารณาจากความถูกต้อง ความครบถ้วน ความสมบูรณ์ และความประณีต หรือ คุณภาพอื่นๆ ) ความทันเวลา ( พิจารณาจากเวลาที่ใช้ปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการ ปฏิบัติงานหรือภารกิจนั้น ) การประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร ( พิจารณาจากความฟุ่มเฟือยใน การใช้ ทรัพยากรหรือความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรที่ใช้กับผลผลิตของงานหรือโครงการ ) ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติได้ ( พิจารณาจากผลผลิตหรือผลลัพธ์ของผลงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือ วัตถุประสงค์ของงาน ) องค์ประกอบอื่นๆ ( เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมในแต่ละหน่วยงานที่จะกำหนด ผลงานร่วมกัน ) รวมคะแนนด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน 60 คะแนนรวม 1 + 2 200 การกำหนดคะแนน เพื่อให้ ระดับผลงานไม่มีเกณฑ์ ความหมายที่แน่ชัด จึงอาจ ทำให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลย พินิจ โดยขาดมาตรฐาน

3 คะแนน ผลการประเมินดีเด่น ผลการประเมินเป็นที่ยอมรับได้ ผลการประเมินต้องปรับปรุง ( 90 – 100%) ( 60 – 89%) ( ต่ำกว่า 60 %) ครั้งที่ 1................. ( ) ( ) ( ) ครั้งที่ 2................. ( ) ( ) ( ) ครั้งที่ 1 ( 1 ต. ค. - 31 มี. ค. ของปีถัดไป ) ครั้งที่ 2 ( 1 เม. ย. - 30 ก. ย. ) ตอนที่ 2 ความเห็นของผู้ประเมินชั้นต้นเกี่ยวกับการพัฒนา การเลื่อนขั้นเงินเดือน และอื่นๆ 2.1 ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา ฝึกอบรมและการแก้ไขการปฏิบัติงาน ( ระบุความ ถนัด จุดเด่นและสิ่งที่ควรพัฒนาของผู้รับการประเมิน ) 1.2 สรุปผลการประเมิน

4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  ลักษณะของแบบประเมินแบบเก่า การประเมินใช้ความรู้สึกมาก ทำให้อาจมีปัญหาต่อ ความเที่ยงตรงในการประเมิน ไม่มีการเชื่อมต่อปัจจัยในการประเมินกับกลยุทธ์ของ องค์กร การกำหนดคะแนน เพื่อให้ระดับผลงานไม่มีเกณฑ์ ความหมายที่แน่ชัด จึงอาจทำให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลย พินิจ โดยขาดมาตรฐาน ยังไม่มีการนำผลการปฏิบัติงานไปใช้ ในการบริหารงาน บุคคลด้านอื่น

5 แนวทางการปรับปรุงแบบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน สิ่งที่ประเมินต้องสนับสนุนต่อกลยุทธ์องค์กร ระบบต้องจัดเก็บข้อเท็จจริงจากการปฏิบัติงาน เพื่อให้ ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลยพินิจที่ถูกต้องในการประเมิน ผลจากการประเมินต้องแยกแยะผลงานของบุคลากรได้ นำไปใช้ในระบบบริหารงานบุคคลอื่นๆ ต่อไป ง่ายต่อการใช้งานของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต่างๆ

6 Process ของการประเมิน ผู้บริหารของ แต่ละสำนัก HR หัวหน้างาน ฝ่าย หัวหน้างานพนักงาน รอบของการประเมินที่ 1 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี รอบของการประเมินที่ 2 ภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี กำหนด แผนงาน และ เป้าหมาย รับนโยบาย และ วางแผนงาน ของฝ่าย ในด้าน ปริมาณงาน กำหนด ระยะเวลา ทำงานและ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ รับแผนงาน จากฝ่าย กระจายงานไป ยังพนักงานที่ รับผิดชอบ Coaching ระหว่างที่ ปฏิบัติงาน ปฎิบัติงาน ประเมินการ ปฏิบัติงานของ พนักงาน ประเมินผล งานของ ตัวเอง Performance Feedback และหัวข้อการ พัฒนา ปรับขั้น เงินเดือน / อบรมเพื่อ พัฒนา พิจารณาผล การประเมิน รวบรวมเอกสารประเมิน เสนอผู้บริหารสำนัก อนุมัติผลการ ประเมิน เลื่อนขั้น เงินเดือน / วางแผน พัฒนา ความสามารถ

7 แบบฟอร์มการประเมินผลงาน บุคลากรระดับ 4 ขึ้นไป ส่วนที่ 1 การประเมินผลงาน ตามแผนงาน ส่วนที่ 2 การประเมินผลงาน ตามงานประจำ

8 แบบฟอร์มการประเมินผลงาน บุคลากรระดับ 4 ขึ้นไป ส่วนที่ 3 การประเมินขีดความ สามารถหลัก ส่วนที่ 4 เป้าหมายการพัฒนา ตนเอง

9 แบบฟอร์มการประเมินผลงาน บุคลากรระดับ 4 ขึ้นไป ส่วนที่ 5 สรุปคะแนน ส่วนที่ 7 สรุปผลการประเมิน ส่วนที่ 6 การบันทีกประวัติ การลา


ดาวน์โหลด ppt รายการประเมิน คะแนน เต็ม คะแนนที่ได้ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 คุณลักษณะการปฏิบัติงาน การวางแผนและการจัดระบบงาน ( ความมีวิสัยทัศน์ความสามารถในการคาดการณ์กำหนดเป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google