งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ระบบการจัดการอุบัติเหตุใน โรงพยาบาล โดย วชิรวิชญ์ มธุรสสุวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ระบบการจัดการอุบัติเหตุใน โรงพยาบาล โดย วชิรวิชญ์ มธุรสสุวรรณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ระบบการจัดการอุบัติเหตุใน โรงพยาบาล โดย วชิรวิชญ์ มธุรสสุวรรณ

2 2 การจัดทำระบบ การจัดการอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย (Occupational Health and Safety Management System Implementation) โดย วชิรวิชญ์ มธุรสสุวรรณ

3 3  วชิรวิชญ์ มธุรสสุวรรณ ตำแหน่งปัจจุบัน : พนักงานบริหารความปลอดภัย (SAFETY ADMINISTRATIVE OFFICER) ส่วนความปลอดภัยและ สิ่งแวดล้อม ชั้น 10 บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน ) 555 ถ. อาจณรงค์ แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0- 2239-7963 Fax. 0-2239-7950, Mobile: 08-1738-1643 E-mail: vachiravitch.m@pttplc.com  การศึกษา : ปริญญาโท MBA. มหาวิทยาลัยรามคำแหง : ปริญญาตรี T.Ind.Ed.( Electricity ) วิทยาลัยครูพระนคร

4 4  Modern Safety Management  Lead Assessor Auditor ISO9001  Lead Assessor Auditor ISO14001  Lead Assessor Auditor OHSAS 18001  มอก.18001&ISO14001 Implementation  ISO9001 Implementation & Auditor  ศึกษาดูงานที่ประเทศ อังกฤษ, สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, สิงค์โปร์  เป็นที่ปรึกษา มาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001 กระทรวง แรงงาน การฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน ประสบการณ์  2533-2533 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผน การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ ( วัดเลียบ )  2533-2547 : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ คลังปิโตรเลียมสงขลา ปตท.  2533-2534 : Instrument Maintenance Officer คลังปิโตรเลียมสงขลา ปตท.  2540-2547 : EMR (ISO14001) คลังปิโตรเลียมสงขลา ปตท.  2542-2547 : OH&SMR (TIS18001) คลังปิโตรเลียมสงขลา ปตท.  2543-2545 : Gas Operation Section คลังปิโตรเลียมสงขลา ปตท.  2545-2547 : Administration Section คลังปิโตรเลียมสงขลา ปตท.  2547-Present : Safety Administrative Officer : ส่วนความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ( ปส. ผคน. ธกน.)

5 5 ความเป็นมาของ มอก.18001 : 2542 THAILAND สังคมอุตสาหกรรม แรงงานทำงานเสี่ยงมาก ขึ้น สภาพแวดล้อมการทำงาน ไม่เหมาะสม เทคโนโลยีใหม่ ๆ อุบัติเหตุ อุบัติการณ์ สุขภาพอนามัยที่ แย่ สภาพแวดล้อมที่ เสื่อมโทรม

6 6 ความจำเป็นในการนำ มาตรฐานไปใช้  ควบคุมความเสี่ยง ลดความเสี่ยง  ควบคุมความสูญเสีย  เตรียมพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉิน  ปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจ ให้ปลอดภัย  สร้างภาพพจน์องค์กรและ ประเทศไทย

7 7 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการ จัดการอาชีวอนามัย ข้อกำหนด ( มอก. 18000-2540)( เดิม ) และความปลอดภัย : ข้อกำหนด ( มอก. 18000-2540)( เดิม ) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการ จัดการอาชีวอนามัย ข้อกำหนด ( มอก. 18001-2542)( ใหม่ ) และความปลอดภัย : ข้อกำหนด ( มอก. 18001-2542)( ใหม่ ) มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

8 8 BS 8800 ISO 9000 ISO 14000 มอก. 18001 - 2542 แนวทาง มาตรฐาน ( ใหม่ )

9 9 หลักของ มอก.18001 : 2542 กำหนด มาตรการ ควบคุม ประเมินค่า อันตราย ค้นหา อันตราย

10 10 เป้าหมาย  ลดและควบคุมความเสี่ยงอันตราย ของลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง  เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ขององค์กร  แสดงถึงความรับผิดชอบของ องค์กรต่อสังคม

11 11  กำหนดข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย  เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

12 12  คำนึงถึงข้อกำหนดตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง  ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อ ลูกจ้างและผู้เกี่ยวข้อง ในด้านอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย  เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาให้การ รับรองระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

13 13 องค์ประกอบของระบบการจัดการอาชีวอนา มัยและความปลอดภัย ปรับปรุงอย่าง ต่อเนื่อง การทบทวนการ จัดการ การตรวจสอบและ การแก้ไข การทบทวนสถานะ เริ่มต้น การกำหนดนโยบายอา ชีวอนามัยและความ ปลอดภัย การ วางแผน การนำไปใช้และ การปฏิบัติ

14 14 การปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง ข้อกำหนดทั่วไป การทบทวน สถานะเริ่มต้น การกำหนดนโยบาย อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย การวางแผน - การประเมินความเสี่ยง - กฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ - การเตรียมการจัดการอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย - โครงสร้างหน้าที่ ความรับผิดชอบ - การฝึกอบรม การสร้าง จิตสำนึก และ ความรู้ ความสามารถ - การสื่อสาร - เอกสารและการควบคุมเอกสาร - การจัดซื้อ และการจัดจ้าง - การควบคุมการ ปฏิบัติ - การเตรียมความพร้อม สำหรับภาวะฉุกเฉิน - การเตือนอันตราย การตรวจสอบและแก้ไข - การติดตามตรวจสอบและการวัดผล การปฏิบัติ - การตรวจประเมิน - การแก้ไขและการป้องกัน - การจัดทำและเก็บบันทึก การทบทวน การจัดการ การนำไป ปฏิบัติ

15 15 การนำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยไปใช้ในองค์กรนั้นต้องมี องค์ประกอบดังนี้ องค์ประกอบที่ทำให้ประสบความสำเร็จ มอก. 18001 1. ผู้บริหารระดับสูงมีความมุ่งมั่นและตั้งใจ แน่วแน่ 2. ทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจ ให้ ความสำคัญ มีส่วนร่วมและ ให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง 3. ได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ 4. มีการติดตามและปรับปรุงระบบการจัดการ อาชีวอนามัย และ ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

16 16 ประโยชน์ที่ ได้รับ  ป้องกันอันตรายต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน  เตรียมความพร้อมสำหรับภาวะ ฉุกเฉิน  ลดรายจ่ายกองทุนเงินทดแทน  สร้างขวัญและกำลังใจให้กับ พนักงาน  พร้อมสำหรับการแข่งขันใน ตลาดโลก


ดาวน์โหลด ppt 1 ระบบการจัดการอุบัติเหตุใน โรงพยาบาล โดย วชิรวิชญ์ มธุรสสุวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google