งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาฝ่าย / ศูนย์ ในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ด้วยกิจกรรม 5 ส โดย นาง พจนันท์ ร่มสนธิ์ ( เลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนา )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาฝ่าย / ศูนย์ ในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ด้วยกิจกรรม 5 ส โดย นาง พจนันท์ ร่มสนธิ์ ( เลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนา )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาฝ่าย / ศูนย์ ในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ด้วยกิจกรรม 5 ส โดย นาง พจนันท์ ร่มสนธิ์ ( เลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนา )

2 กิจกรรม 5 ส

3 5 ส คืออะไร 5 ส เป็นแนวคิดการจัดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ในสถานที่ทำงาน เพื่อก่อให้เกิดสภาพการ ทำงานที่ดี ปลอดภัย มีระเบียบเรียบร้อย อันจะนำไปสู่การ เพิ่มผลผลิต และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ที่สูงขึ้น

4 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 5 ส พัฒนาความคิดในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สร้างทีมงานที่ดี ให้ทุกคนมีส่วนร่วม ฝึกความสามารถในการเป็นผู้นำ เตรียมพร้อมรับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพื่อ คุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้น

5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำ กิจกรรม 5 ส สถานที่ทำงานสะอาดและเป็นระเบียบมากขึ้น การปฏิบัติงานในสำนักงานง่าย สะดวก และ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทุกคนทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานสามารถ เห็นการปรับปรุงได้ชัดเจน ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุงอื่นๆ บุคลากรมีระเบียบวินัยยิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ช่วยในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ สร้างทัศนคติที่ดี บุคลากรมีความภาคภูมิใจ เสริมภาพพจน์องค์กร

6 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5 ส ประกาศเป็นนโยบายหน่วยงาน ให้ความรู้ ฝึกอบรม ดูงาน แก่บุคลากร จัดตั้งคณะกรรมการ 5 ส ติดโปสเตอร์รณรงค์การจัดกิจกรรม จัดแบ่งและทำผังพื้นที่รับผิดชอบ ถ่ายภาพก่อนทำกิจกรรม สำรวจพื้นที่รับผิดชอบ ตั้งหัวข้อในการปรับปรุง แก้ไข

7 ตั้งมาตรฐาน 5 ส มีการตรวจเช็คพื้นที่โดยผู้บริหารอยู่เสมอ ถ่ายภาพหลังทำกิจกรรม รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องการประกวดพื้นที่ การวัดผล

8 ส.1 สะสาง (SEIRI) ส. 2 สะดวก (SEITON) ส. 3 สะอาด (SEISO) ส. 4 สุขลักษณะ (SEIKETSU) ส. 5 สร้างนิสัย (SHITSUKE)

9 สะสางคือ การแยกของที่ต้องการออก จากของที่ไม่ต้องการ และขจัดของที่ไม่ต้องการทิ้งไป สำรวจสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์ในสถานที่ ทำงาน แยกของที่ต้องการและไม่ต้องการออก จากกัน ขจัดของที่ไม่ต้องการทิ้ง

10 ในการสะสางควรพิจารณา ดังนี้ ของไม่ใช้ไม่มีค่าถ้าทิ้งได้ควรทิ้ง ไปเลย ของไม่ใช้แต่ไม่มีค่าขายโดยทำให้ ถูกระเบียบ ของที่จะเก็บหรือของที่ใช้เก็บแบบมีป้าย บอก ( ส 2) ของส่วนตัวไม่เกี่ยวกับงานเก็บกลับ บ้าน / บริจาค ของหน่วยงานที่ไม่ได้ใช้ / เกินความจำเป็น ส่งคืนพัสดุจัดเก็บ สำรวจ แยก ขจัด เหลือเฉพาะของที่ จำเป็น

11 สะดวก คือ การจัดวางสิ่งของต่างๆ ในที่ ทำงานให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกและ ปลอดภัย ศึกษาวิธีเก็บวางสิ่งของโดยคำนึงถึง ความปลอดภัย คุณภาพและประสิทธิภาพ กำหนดที่วางให้แน่ชัด โดยคำนึงถึงการ ใช้เนื้อที่ เขียนป้ายชื่อแสดงสถานที่วางและเก็บ สิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์ เขียนแผนผังรวมแสดงสถานที่วางและ เก็บของเครื่องใช้ อุปกรณ์

12 สะอาด คือ การทำความสะอาดเครื่องจักร อุปกรณ์และ สถานที่ทำงาน พร้อมทั้งตรวจสอบขจัด สาเหตุ ของความไม่สะอาดนั้น ๆ. ทำความสะอาดสถานที่ทำงาน. กำหนดแบ่งเขตพื้นที่. ขจัดสาเหตุอันเป็นต้นตอของขยะ ความสกปรก เลอะเทอะ. ตรวจเช็คเครื่องใช้ อุปกรณ์ด้วยการทำ ความสะอาด

13 สุขลักษณะ คือ การรักษาความสะอาด ดูแลสถานที่ทำงานและปฏิบัติตนให้ถูก สุขลักษณะ ขจัดมลภาวะซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อ สุขภาพจิตของพนักงาน เช่น อากาศเป็น พิษ เสียงดังเกินไป แสงสว่างไม่ เพียงพอ ควันและเขม่าฟุ้งกระจายทั่วไป เป็นต้น ปรับแต่งสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบ สะอาดหมดจดยิ่งขึ้น มีบรรยากาศร่มรื่น น่าทำงาน เปรียบเสมือนที่พักผ่อน พนักงานแต่งกายให้ถูกระเบียบ สะอาด หมดจด

14 สร้างนิสัย คือ การรักษาและปฎิบัติตาม หลักเกณฑ์ 4 ส. จนเป็นนิสัย และมีวินัยในการทำงาน ฝึกอบรมพนักงานให้ความรู้ ความเข้าใจ ต่อกฎระเบียบ มาตรฐานการทำงานต่างๆ การตอกย้ำเรื่องนี้อย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่องเป็นประจำ เพื่อให้สามารถปฏิบัติ จนเป็นนิสัย

15 หัวใจของ 5 ส สะสาง : มั่นใจว่ามีแต่ของที่จำเป็นเท่านั้นใน ปริมาณที่พอเหมาะ สะดวก : มีที่สำหรับของทุกสิ่ง และของทุก สิ่งต้องอยู่ในที่ ของมัน สะอาด : การทำความสะอาดคือการตรวจสอบ สุขลักษณะ : กำหนดมาตรฐานและปรับปรุง ให้ดีขึ้น สร้างนิสัย : การมีทัศนคติที่ดี เพื่อการ ทำงานเป็นทีม

16


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาฝ่าย / ศูนย์ ในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ด้วยกิจกรรม 5 ส โดย นาง พจนันท์ ร่มสนธิ์ ( เลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนา )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google