งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โดย วชิรวิชญ์ มธุรสสุวรรณ. 2 การปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง 4.1 ข้อกำหนดทั่วไป 4.2 การทบทวนสถานะ เริ่มต้น 4.3 การกำหนด นโยบาย อาชีวอนา มัยและความปลอดภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โดย วชิรวิชญ์ มธุรสสุวรรณ. 2 การปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง 4.1 ข้อกำหนดทั่วไป 4.2 การทบทวนสถานะ เริ่มต้น 4.3 การกำหนด นโยบาย อาชีวอนา มัยและความปลอดภัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โดย วชิรวิชญ์ มธุรสสุวรรณ

2 2 การปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง 4.1 ข้อกำหนดทั่วไป 4.2 การทบทวนสถานะ เริ่มต้น 4.3 การกำหนด นโยบาย อาชีวอนา มัยและความปลอดภัย 4.4 การวางแผน 4.4.1 การประเมินความเสี่ยง 4.4.2 กฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ 4.4.3 การเตรียมการจัดการอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย 4.5.1 โครงสร้างหน้าที่ความ รับผิดชอบ 4.5.2 การฝึกอบรม การสร้าง จิตสำนึก และ ความรู้ ความสามารถ 4.5.3 การสื่อสาร 4.5.4 เอกสารและการควบคุมเอกสาร 4.5.5 การจัดซื้อ และการจัดจ้าง 4.5.6 การควบคุมการ ปฏิบัติ 4.5.7 การเตรียมความพร้อมสำหรับ ภาวะฉุกเฉิน 4.5.8 การเตือนอันตราย 4.6 การตรวจสอบและแก้ไข 4.6.1 การติดตามตรวจสอบและการ วัดผลการปฏิบัติ 4.6.2 การตรวจประเมิน 4.6.3 การแก้ไขและการป้องกัน 4.6.4 การจัดทำและเก็บบันทึก 4.7 การทบทวน การจัดการ 4.5 การนำไปปฏิบัติ มอก.18001:2542

3 3 องค์กร, บริษัท, หน่วยงาน การทบทวนสถานะ เริ่มต้น  การทบทวนสถานะ เริ่มต้น การกำหนดนโยบายอา ชีวอนามัยและ  การกำหนดนโยบายอา ชีวอนามัยและ และความปลอดภัย และความปลอดภัย การวางแผน  การวางแผน การนำไปใช้และการ ปฏิบัติ  การนำไปใช้และการ ปฏิบัติ การตรวจสอบและ แก้ไข  การตรวจสอบและ แก้ไข การทบทวนการจัดการ  การทบทวนการจัดการ OH & SMS มอก. 18001 : 2542 4.1 ข้อกำหนด ทั่วไป

4 4 กฎหมายเกี่ยวกับ OH & S. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ แนวทางการดำเนินงาน OH & SMS BEST PRACTICE การทบทวน สถานภาพเริ่มต้น ทำครั้งแรกเมื่อเริ่มทำระบบ นำข้อมูลไปกำหนด นโยบาย ทบทวนการจัดการ ทำครั้งแรกเมื่อเริ่มทำระบบ นำข้อมูลไปกำหนด นโยบาย ทบทวนการจัดการ 4.2 การทบทวน สถานะเริ่มต้น

5 5 ผลจากการทบทวน สถานะเริ่มต้น ความเสี่ยง ผลการตรวจประเมิน ภายใน นโยบาย OH & S เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ องค์กร เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ องค์กร เหมาะสมกับความเสี่ยง ขององค์กร เหมาะสมกับความเสี่ยง ขององค์กร ปฏิบัติตามกฎหมายและ ข้อกำหนดอื่น ๆ ปฏิบัติตามกฎหมายและ ข้อกำหนดอื่น ๆ ปรับปรุง ป้องกันอันตราย อย่างต่อเนื่อง ปรับปรุง ป้องกันอันตราย อย่างต่อเนื่อง จัดสรรทรัพยากรสนับสนุน OH & S จัดสรรทรัพยากรสนับสนุน OH & S เผยแพร่นโยบาย OH & S เผยแพร่นโยบาย OH & S ทบทวนนโยบาย OH & S ทบทวนนโยบาย OH & S 4.3 นโยบาย OH & S


ดาวน์โหลด ppt 1 โดย วชิรวิชญ์ มธุรสสุวรรณ. 2 การปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง 4.1 ข้อกำหนดทั่วไป 4.2 การทบทวนสถานะ เริ่มต้น 4.3 การกำหนด นโยบาย อาชีวอนา มัยและความปลอดภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google